diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta ZU

Portál obsahuje 487 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 25 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝROBY ÚLOŽNÝCH (2016 | pridané 25. júla 2016)

Bc. Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.

Témou bakalárskej práce je návrh technológie výroby úložných jednotiek ložísk. K napísaniu technologického postupu výroby úložnej jednotky ložísk sme pristúpili až po analýze zaslanej objednávky a výkresovej dokumentácie – kusovníkov a výkresov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra obrábania a automatizácie KOA | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

3hlasy Dostupný celý text práce: DOC

Analyticko - experimentálne charakteristiky biotribologických systémov (2006 | pridané 8. augusta 2007)

Ing. Martin Komlossy; Školiteľ: Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.

Stále väčšie požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť technických systémov vedie k neustálemu vývoju technológií a materiálov. V prípade technického systému, v ktorom dochádza ku kontaktu a vzájomnému treniu súčastí systému je cieľom zlepšovanie tribologických vlastností kontaktných plôch.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra konštruovania a časti strojov KKCS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Časti a mechanizmy strojov

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rekonštrukcia nákladného vagónu radu 150 2 (2006 | pridané 30. júla 2007)

Vincent Šály; Školiteľ: Branislav Mintál

Diplomová práca pojednáva o komplexnej rekonštrukcii skrine nákladného vagóna radu 150 2 na skriňu podobnú dnešnému trendu, ktorý sa v železničnej preprave používa. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť konštrukciu skrine vagóna s podporou konštrukčného programu CATIA V5R14, ktorý bude spĺňať všetky požadované predpisy na prevádzku vagónov na európskych tratiach.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel KKVMZ | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nelineárne rovnice a ich použitie v inžinierskych problémoch. (1998 | pridané 6. septembra 2005)

Peter Butora; Školiteľ: Doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc

Diplomová práca obsahuje prehľad a porovnanie dostupných metód na riešenie nelineárnych rovníc a ich sústav. Súčasne obsahuje riešenie vybraných aplikácií z inžinierskej praxe, v ktorých sa používajú nelineárne rovnice. Pri riešení úloh som použil programovací jazyk MATLAB.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej matematiky KAM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania výrobnej haly R.T.V. COILS. (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Peter Krúpa; Školiteľ: Ing. Ján Kapusta

V diplomovej práci je popísaný horúcovodný systém vykurovania v súčasnosti používaný vo firme R.T.V. COILS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Práca obsahuje návrh rekuperácie z odsávacích zariadení a návrh sálavého, teplovodného a priamovýhrevného plynového vykurovania. Ďalej obsahuje porovnanie súčasného a navrhovaného systému vykurovania a konečné vyhodnotenie.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Tepelná energetika

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nehomogénne okrajové úlohy v teórii parciálnych diferenciálnych rovníc. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ivona Žilinčíková; Školiteľ: Erich Wiszt

Matematická analýza v teórií parciálnych diferenciálnych rovníc. Aplikácie akusticko-štrukturálnych väzieb.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej matematiky KAM | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

43hlasov

Racionalizácia materiálového toku vo výrobe OP v Matador a.s. Púchov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Juraj Zápotočný; Školiteľ: Elena Kŕížová

Racionalizácia materiálového toku výroby osobných plášťov v MATADOR a.s. Púchov. Sklady a úprava ich veľkostí. Manipulácia s výrobkami. Racionálny materiálový tok.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

34hlasov

Návrh koncepcie marketingovej činnosti v podmienkach SEZ Krompachy a.s. so zameraním na export. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Aleš Zahradník; Školiteľ: Vladimír Cicoň

Návrh koncepcie marketingovej činnosti v podmienkach SEZ a.s. Krompachy so zameraním na export. Zhodnotenie súčasného stavu. Návrh riešenia exportnej politiky v domácich a zahraničných podmienkach.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

43hlasov

Modálna analýza mostnej konštrukcie. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Vršanský; Školiteľ: Ján Benčat

Výpočet vlastných frekvencií a tvarov vlastného kmitania železničnej mostnej konštrukcie od vlastnej hmotnosti. Vplyv polohy bremena na moste na zmenu vlastných frekvencií. Výpočty v programe ANSYS.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej mechaniky KMPP | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

52hlasov

Riadenie inovačných projektov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Lenka Vrbovská; Školiteľ: Marsina štefan

Riešenie inovačných procesov formou projektu s uplatnením metód projektového manažmentu. Využitie logického rámca, matice zodpovednosti a CA-SuperProjektu.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

37hlasov

Návrh systému vetrania zimného štatdióna v Košiciach. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Gabriela Vlková; Školiteľ: Karol Honner

Návrh systému vetrania zimného štadióna.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra tepelných a hydraulických strojov KTHS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

31hlasov

Akustická analýza kabíny elektrickej lokomotívy pomocou MKP. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Milan Vaško; Školiteľ: Ivan Grajciar

Analýza a výpočet vlastných frekvencií a tvarov kabíny elektrickej lokomotívy a im prísluchajúcich akustických tlakov a zvukových hladín pomocou programového vybavenia MKP ANSYS, verzia 5.3.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej mechaniky KMPP | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

34hlasov

Tvorba demonštračných modelov v systéme Simple++. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Milan Varady; Školiteľ: Ján Košturiak

Možnosti a funkcie simulačného prostriedku Simple++ prostredníctvom demonštračných modelov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

31hlasov

Fuzzy logika a možnosti jej využitia pri diagnostike stavu rezných nástrojov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miroslav Vallo; Školiteľ: Viera ŽU Poppeová

Využitie fuzzy logiky na identifikáciu opotrebovania rezného nástroja.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra obrábania a automatizácie KOA | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

38hlasov

Riešenie vybraných problémov pri plazmovom obrábaní. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marek Valiga; Školiteľ: Anna Mičietová

Riešenie vybraných problémov pri plazmovom rezaní. Ustavenie plechov na pracovnom stole. Vznik zápalov pri výrobe dier. Zostrojenie rezného plánu podľa zadanej súčiastky.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra technologického inžinierstva KTI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

37hlasov

Podlahové vykurovanie rodinného domu. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Valaštiak; Školiteľ: Ján Kapusta

Projektová dokumentácia podlahového vykurovania rodinného domu podľa systému UNIVERSA.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra tepelných a hydraulických strojov KTHS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

34hlasov

Projekt kanalizačnej zhybky cez Váh pre VD Žilina (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marek Uhrina; Školiteľ: Jozef Jandačka

Prepojenie kanalizácie v obci Strečno s pravobrežným kanalizačným zberačom z Terchovskej doliny.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra tepelných a hydraulických strojov KTHS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

31hlasov

Vývoj prídavného materiálu pre zváranie metódou TIG odliatkov zo zliatin hliníka. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ján Uhrík; Školiteľ: Pavol Višňovský

Vplyv rôznych prídavných materiálov na mechanické vlastnosti a štruktúru zvarového stroja pri zváraní metódou TIG odliatkov zo zliatin hliníka.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra technologického inžinierstva KTI | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

21hlasov

Racionalizácia spotreby tepla v panelovej zástavbe na Orave. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jana Uherová; Školiteľ: Blanka Paulínyová

Alternatívne riešenia zníženia tepelných strát v panelovej zástavbe. Výpočet tepelných strát pred zateplením a po zateplení a výmene okien. Zhodnotenie návratnosti vložených nákladov avýpočet úspor energie.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra tepelných a hydraulických strojov KTHS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

28hlasov

Optimalizácia rozvodov tepla v Považských strojárňach a.s.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marián Turza; Školiteľ: Jaroslav Nemček

Návrh optimalizácie rozvodov tepla. Výpočet tepelných strát dvoch horúcovodných a jedného parného rozvodu. Izolácia tepelnej siete.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra tepelných a hydraulických strojov KTHS | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

19hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 25 | > | >>

Výsledky zoraď podľa