diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska

Univerzita mimo Slovenska

Portál obsahuje 66 diplomových prác z tejto univerzity.

Univerzita mimo Slovenska

Fakulta (25)

Katedra (25), ...

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Security of Instant Messengers (2007 | pridané 4. mája 2009)

Juraj Sasko; Školiteľ: Kuo-Ming Chao, PhD

This bachelor thesis is about security of instant messengers, it describes the best techniques for securing our virtual communication.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHY DID THE SOVIET UNION COLLAPSE? (2003 | pridané 16. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Professor Geoffrey Hosking

Discuss the external and internal factors that you consider crucial for the collapse of the Soviet Union.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHAT HAS USHERED SLOVAKIA INTO A NEW DEMOCRATIC ERA? (2006 | pridané 10. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Dr Sean Hanley

In the aftermath of postcommunism, Slovakia did not consolidate liberal democracy. Yet the 1998 election did eventually trigger the democratic breakthrough in Slovakia. Thus this dissertation reflects upon what ushered Slovakia into a new democratic era following the pivotal election.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Generovanie mäkkých tieňov v reálnom čase (2009 | pridané 15. januára 2009)

Miroslav Mikšík; Školiteľ: Ing. David Ambrož

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vytvárania mäkkých tieňov v reálnom čase. V práci je predstavená vlastná metóda, ktorá využíva možnosti najnovšieho grafického hardvéru, a ktorá produkuje fyzikálne korektné tiene v interaktívnom čase.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Segmentácia klientov v banke (2007 | pridané 10. novembra 2008)

Chrapčiaková; Školiteľ: Ing. Zdenka Musová, PhD

V tejto Bakalárskej práci sme spracovávali, ako už sám názov napovedá, segmentáciu klientov v bankách. V prvej kapitole – teoretickej, je vymedzený pojem banky podľa Zákona o bankách, ďalej pojem klientsky orientovanej banky, definícia klienta banky, samotná definícia segmentácie klientov, všeobecné segmentačné kritériá, charakteristika jednotlivých segmentov. V druhej kapitole – praktickej, budeme porovnávať dva subsegmenty v slovenskej komerčnej banke /Slovenská sporiteľňa, a.s./ a to subsegment vysokoškoláci a zamestnaní. Aké produkty pre nich banka vytvorila, aké výhody im ponúka, vysvetliť v čom sú pre banku mladí ľudia výnimoční. V tretej kapitole – návrhovej, vytvoríme marketingový mix pre nový produkt pre subsegment vysokoškoláci.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Slávne neriešiteľné problémy (2008 | pridané 17. septembra 2008)

Michal Kesely; Školiteľ: RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Práca sa venuje slávnym antickým problémom - zdvojeniu kocky, trisekcii uhlu a kvadratúre kruhu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súdobé medzinárodno-politické konflikty a ich kultúrno-historický kontext: Prípadová štúdia USA-Irán. (2008 | pridané 9. júla 2008)

Igor Varga; Školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Cieľom diplomovej práce bolo na základe kultúrno-historických determinánt objasniť vývoj spoločenského zriadenia v Spojených štátoch amerických smerom k empirickej demokracii a v Iránskej islamskej republike smerom k šíitskej teokracii, prípadne zmonitorovať a prognózovať zmenu režimu v Iráne v prospech demokracie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Implementácia kvality služieb do konvergovanej siete (2008 | pridané 8. júla 2008)

Bc. Daniel Zvolenský; Školiteľ: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.

b

Univerzita mimo Slovenska | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

25hlasov

Predikcia a analýza metabolických vlastností baktérií na základe kompletnej genómovej sekvencie (2008 | pridané 8. júla 2008)

Bc. Pavol Mikolka; Školiteľ: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Nukleotidová genómová sekvencia transformovaná do metabolickej organizovanosti mikroorganizmu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Paradigma v psychológii (2008 | pridané 31. mája 2008)

Vladimír Marček; Školiteľ: doc. Ph.Dr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Udiali sa v psychológii nejaké vedecké revolúcie? Je vhodné označovať rôzne psychologické školy ako paradigmy (Thomas Kuhn)? Ako to vyzerá so svetovou psychológiou podľa národov?

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Predstavy politikov o novom usporiadaní Rakúska-Uhorska, Trianon a ich vplyv na súčasné maďarsko-slovenské vzťahy (2008 | pridané 27. mája 2008)

Katarína Bendíková; Školiteľ: PhDr. Martin Nechvátal, CSc.

Práca analyzuje dopad predstáv maďarských a slovenských politikov z obdobia Rakúska-Uhorska na povahu súčasných maďarsko-slovenských vzťahov vyznačujúcich sa vzájomnými rozpormi. Tieto rozpory vyplývajú na jednej strane z jednostranného chápania dejinných udalostí spejúcich k rozpadu monarchie, na druhej strane za nimi stojí pozostatok trianonského delenia Uhorska – maďarská menšina na Slovensku.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia uhľovodíkov v pôdach metódami diaľkového prieskumu Zeme (2008 | pridané 15. mája 2008)

Eva Smejkalová; Školiteľ: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

V odvetví nerastných surovín sú metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) súčasťou explorácie. V porovnaní s pozemným prieskumom zemského povrchu a ďalšími konvenčnými metódami je technológia DPZ finančne menej náročným a sofistikovanejším riešením. Diplomová práca sa zaoberá metódami DPZ, ktoré sa využívajú v oblasti detekcie uhľovodíkov v pôdach. Pomocou hyperspektrálnych analýz je možné skúmať prítomnosť určitých minerálov či hornín rýchlo a pri použití správnych postupov a podporných dát i spoľahlivo. Cieľom práce je zostaviť prehľad metód a algoritmov, ktoré sa používajú v oblasti detekcie uhľovodíkov na zemskom povrchu a vybrané metódy otestovať. Verifikácii predchádza selekcia vhodného územia (Kuvajt – ropná oblasť, Kalifornia – oblasť so známymi presakmi uhľovodíkov na povrch) a výber družicových scén pre overovanie (senzory Hyperion, Aster).

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Geoinformatika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Umelá inteligencia do hry 3D bludisko (2008 | pridané 10. apríla 2008)

Bc. Gabriel Staroň; Školiteľ: RNDr. Jana Štanclová

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať počítačového nepriateľa (bota) do hry 3D bludisko. Rozhodovanie bota je realizované pomocou konečného stavového automatu. Súčasťou boja bota je nájdenie a zameranie nepriateľa (pre bota je to človek), výber vhodnej zbrane, streľba a prípadné doplnenie zdravia a nábojov zberom príslušných objektov.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Joint limits editor (2007 | pridané 24. marca 2008)

Pavel Hradský; Školiteľ: Mgr. Ladislav Kavan, Ph.D.

This thesis introduces a new approach to limiting joints for virtual humanoids used in skeletal animation. While existing methods provide joint limits of 1 and/or 2 degrees of freedom, our approach allows creation of virtually any set of joint limits for joints with 3 degrees of freedom.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

29hlasov

Využiteľnosť optických médií pre dlhodobú archiváciu (2007 | pridané 21. marca 2008)

Martin Foltin; Školiteľ: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Táto práca má za cieľ prezentovať a vysvetliť možnosti využitia optických médií ako dlhodobého archivačného prostriedku. Po preštudovaní by mal byť čitateľ schopný analyzovať svoje potreby a zhodnotiť, či je práve táto metóda za daných okolností vhodná.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska (2008 | pridané 15. januára 2008)

Štefan Hocko; Školiteľ: Mgr. Tomáš Šmíd

Cieľom tejto práce je analyzovať vývoj albánskeho organizovaného zločinu (AOZ), ktorého centrom pôsobenia sú Albáncami obývané územia tvoriace tzv. Veľké Albánsko, ktoré zahrňuje územie Albánskej republiky, južnej Čiernej Hory, Kosova, južného Srbska, západného Macedónska a severnú časť gréckeho Epiru.

Univerzita mimo Slovenska | INÝ VEDNÝ ODBOR

70hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Materials, equipment and procedures available for teaching English to blind students (2006 | pridané 28. decembra 2007)

Mgr. Jana Hanzálková; Školiteľ: PhDr. Debora Zemenová, M.A.

The thesis deals with the topic of teaching English to blind students. I concentrate mainly on the materials and equipment which can be used, on the specific aspects of teaching blind students and on comparison of education at regular schools integrating blind students and education at special schools.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dielo Zofky Kvederovej a recepcia slovinskej literatúry v českom prostredí do roku 1940 (2004 | pridané 27. decembra 2007)

Monika Bednáriková; Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Táto práca podáva ucelený rozbor života a diela jednej z prvých slovinských spisovateliek: prozaičky dramatičky a prekladateľky Zofky Kvederovej.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

28hlasov

Tvorba komunikačnej stratégie firmy (2007 | pridané 19. decembra 2007)

Veronika Reiffová; Školiteľ: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc

Stratégia firemnej komunikácie slúži ako manuál na realizáciu komunikačných aktivít firmy, značky, alebo produktu. Zabezpečuje systematickosť v komunikácii s trhom, odstraňuje náhodné a neefektívne aktivity a tým zabezpečuje úsporu nákladov a ich efektívne využitie. Správne zvolená komunikačná stratégia vedie k úspešnému osloveniu, získaniu a samozrejme udržaniu zákazníka.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

51hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Interakce proteinu p53 a jeho mutant s DNA. Vliv struktury DNA a modifikací proteinu (2007 | pridané 29. novembra 2007)

Peter Šebest; Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Proteín p53 patrí medzi tumor supresorové proteíny, ktoré hrajú dôležitú úlohu v regulácii bunkového cyklu a v prevencii pred malignou transformáciou. Mutantné formy proteínu p53 boli objavené vo viac než 50% prípadov ľudských nádorov. Väčšina mutantných proteínov p53 stratila tumor supresorovú aktivitu štandardného p53, ale prejavovala onkogénické vlastnosti.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

35hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa