diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska

Univerzita mimo Slovenska

Portál obsahuje 66 diplomových prác z tejto univerzity.

Univerzita mimo Slovenska

Fakulta (25)

Katedra (25), ...

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Google hacking (2007 | pridané 18. novembra 2007)

Matúš Chamula; Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt

Cieľom tejto bakalárskej práce je špecifikovať konkrétne možnosti využitia vyhľadávača Google ako hackovacieho nástroja a zhodnotiť hrozby a oblasti, ktorých sa táto problematika najviac dotýka. Jej súčasťou je demonštrácia hackingu pomocou Googlu na konkrétnych príkladoch a takisto aj metód ochrany proti takýmto typom útokov.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

58hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Zneužívanie dominantného postavenia (2007 | pridané 6. novembra 2007)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr.Branislav Jablonka

Práca popisuje právny stav v oblasti ochrany hospodárskej súťaže v ponímaní európskeho komunitárneho práva a národného práva v Slovenskej republiky. Prináša pohľad na samotné dominantné postavenie, ale aj na jeho zneužívanie, a na to čo robí Európska Komisia a národná vláda v tejto oblasti.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

32hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Securitization within Economic Sector Case Of Diversification Of Energy Resources (2006 | pridané 27. septembra 2007)

Andrej Nosko; Školiteľ: Prof. Paul Roe

The following thesis analyzes case of diversification of energy supplies in Czechoslovakia, in early nineties, through the analytical framework of Copenhagen School of security.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Transatlantické vzťahy po Studenej vojne - Vnímanie bezpečnosti v USA a v EÚ (2005 | pridané 27. septembra 2007)

Andrej Nosko; Školiteľ: PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.

Predkladaná práca sa snaží zdôrazniť úlohu vnímania hrozieb pre bezpečnostnú stratégiu a implementáciu bezpečnostnej politiky. Táto analýza vychádza najmä z rozdielov medzi „tradičnou“ a „Kodanskou“ paradigmou bezpečnostnej analýzy. Prínos tejto analýzy vychádza najmä z rozšírenia analytických nástrojov pre analýzu tejto témy, čo je prínosné najmä pre lepšie pochopenie rozdielov vo vnímaní konceptu bezpečnosti nielen krížom cez Atlantik, ale aj v rámci Európskej únie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Reformácia na Spiši (2007 | pridané 5. septembra 2007)

Peter Minárik; Školiteľ: Árpád Kulcsár

Reformačné zmeny na Spiši prebiehali vo veľmi zložitej politickej aj hospodárskej dobe. Hlad, mor, vojny sužovali túto oblasť. Stredoveké skostnatelé náboženstvo nevedelo priniesť ľuďom nádej a povzbudenie. Od rímskej viery, náboženstva, ktoré sa osvedčilo ako mŕtve, sa odvrátili na Spiši masy ľudí.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Recognition of Vehicle Number Plates (2007 | pridané 26. augusta 2007)

Ondrej Martinský; Školiteľ: Doc. Ing. František Zbořil, CSc.

This work deals with problematic from field of artificial intelligence, machine vision and neural networks in construction of an automatic number plate recognition system.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

58hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Bank Privatization and impact on the shareholde wealth in the Czech republic and Slovakia (2006 | pridané 9. júla 2007)

Michal Svec; Školiteľ: Dr. Vasso Ioannidou

Bank Privatization and impact on the shareholde wealth in the Czech republic and Slovakia

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Investigations into the Lambda / HindIII Restriction Fragment Insertion Frequencies Using pUC18 as a Cloning Vector (2007 | pridané 7. júla 2007)

Božena Pálinkášová; Školiteľ: Mr H N Hughes (BA, BSc, DipRCPath)

Plasmids are essential tools in the molecular biology due to having a number of advantageous properties. They are easy to manipulate and their covalent closed circular form makes them easy to differentiate and purify from the linear genomic DNA. They are extremely useful in molecular cloning, as they replicate independently and produce up to 500 copies per cell.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Všeobecná biológia

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv environmentálnej výchovy na hodnotovú orientáciu mládeže (2007 | pridané 4. júla 2007)

Ing. Ján Mihalík; Školiteľ: Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.

Cieľom práce je posúdiť efektívnosť súčasnej formálnej environmentálnej výchovy pri tvorbe pozitívneho environmentálneho vedomia mládeže.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zaistené otvorené podielové fondy (2007 | pridané 29. júna 2007)

Monika Sámeľová; Školiteľ: Ing. Peter Kovács

Bakalárska práca sa venuje zaisteným podielovým fondom. V práci všeobecne charakterizujeme zaistené podielové fondy. Podrobnejšie charakterizujeme a opisujeme zaistené fondy, ktorých portfólio je riadené metódou OBPI. Poukazujeme na výhody a nevýhody zaistených fondov a tiež ich porovnávame s nezaistenými fondami.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničná politika Českej a Slovenskej Republiky voči USA v období 1993-2004 (Komparácia) (2005 | pridané 25. júna 2007)

Michal Trník; Školiteľ: PhDr. Petr Just

Porovnanie zahraničných politík ČR a SR voči USA v období od rozpadu ČSFR až do nedávnej súčasnosti je témou tejto práce, ktorá sa snaží poskytnúť prehľad hlavných determinantov českej a slovenskej zahraničnej politiky voči USA.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

The Role of Investment Promotion Agencies at Attracting Foreign Direct Investment and Their Impact on Economic Development in Central Europe (The Czech Republic and Slovakia in Comparative Perspective) (2007 | pridané 21. júna 2007)

Michal Trník; Školiteľ: Prof. Béla Greskovits

Táto práca sa zaoberá úlohou investičných agentúr v procese lákania priamych zahraničných investícií v strednej Európe. Komparácia českej (CzechInvest) a slovenskej investečnej agentúry (SARIO) ponúka zaujímavý obraz o rozdielnom stave 'investment promotion' v strednej Európe.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Dopady zavedenia Eura vo vybraných ekonomikách (2007 | pridané 15. júna 2007)

Jozef Šupina; Školiteľ: Ing. Tomáš Paleta

Predmetom diplomovej práce „Dopady zavedení eura ve vybraných ekonomikách“ je analýza vplyvu eura na vybrané ekonomické ukazovatele v Nemecku, Francúzsku, Írsku a Belgicku. V prvej časti stručne popisujem históriu vzniku spoločnej meny a prínosy, ktoré sa od nej očakávali.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

43hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Stanovenie vybraných biomolekúl pomocou fluorescenčného synchrónneho skenu (2006 | pridané 13. júna 2007)

Terézia Vojtylová; Školiteľ: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Fluorescenčná analýza patrí medzi najpoužívaňejšie metódy stanovenia organických látok a biomolekúl. Medzi jej výhody patrí citlivosť a selektivita. Stanovenie niekoľkých látok, s podobnými fluorescenčnými vlastnosťami, vedľa seba v zmesi je problematické.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metódy posúdenia kvality interferogramu (2006 | pridané 8. júna 2007)

Ing. Michal Girmala; Školiteľ: Doc. Ing. Lena Halounova, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá radarovou interferometriou, konkrétne hodnotením kvality interferogramu a zdrojmi šumu a dekorelácie. V prvej časti sú popísané všeobecné princípy tejto metódy, jej použiteľnosť a spôsob spracovania.

Univerzita mimo Slovenska | INÝ VEDNÝ ODBOR

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Symfonická tvorba Jána Cikkera s akcentom na Spomienky op. 25 (2007 | pridané 8. júna 2007)

Gabriel Rovňák ml.; Školiteľ: doc. Emil Skoták

Táto práca pojednáva o jednom z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov 20. storočia – Jánovi Cikkerovi (1911 – 1989). Popisuje nielen jeho biografiu, ale zameriava sa najmä na kompletnú tvorbu, dedikovanú symfonickému orchestru. Ku každému dielu uvádzam stručný rozbor a obsadenie orchestra s približnou minutážou.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Použiteľnosť webových aplikácií (2007 | pridané 30. mája 2007)

Michal Štefkovič; Školiteľ: ing. Pert Adámek

Táto práca sa zaoberá základnými zásadami a princípmi použiteľnosti. Popisuje iteratívnu metódu, pomocou ktorej je možné vyvíjať dobre použiteľné webové aplikácie.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

INSPIRACE (2007 | pridané 30. mája 2007)

Martina Sľúková; Školiteľ: prof.PhDr. Vladimír Mikeš

Osobný pohľad na vlastnú tvorbu a tvorbu okolo mňa. Inšpiračné zdroje.

Univerzita mimo Slovenska | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Regulation of Bank Capital and Behavior of Banks: Assessing the US and the EU-15 region Banks in the 2000-2005 period (2007 | pridané 28. mája 2007)

Mgr. Milan Matejasak MSc.; Školiteľ: PhDr. Petr Teplý

In recent years, regulators have increased their focus on the capital adequacy of banking institutions to enhance their stability, hence the stability of the whole financial system.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Scapy - nástroj pre interaktívnu manipuláciu s paketmi (2007 | pridané 25. mája 2007)

Matej Hašuľ; Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt

V bakalárskej práci som sa zameral na použiteľnosť Scapy pre rôzne formy manipulácie s paketmi. V teoretickej časti predstavujem vybrané útoky a skenovacie techniky a ich implementáciu pomocou tohto nástroja. Praktická časť je venovaná vlastnej aplikácii založenej na Scapy.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa