Fakulta U

Portál obsahuje 25 diplomových prác z tejto fakulty.

Fakulta U

Katedra (25)

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

NMR study of plant histidine kinases (2015 | pridané 27. augusta 2015)

Dominik Hrebík; Školiteľ: doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

V tejto diplomovej práci bola študovaná signálna dráha známa ako viacstupnová fosforylácia v rastline Arabidopsis thaliana. Tento signálny systém slúži ako mechanizmus ktorý dovoluje organizmom zachytit a odpovedat na zmeny vonkajšieho prostredia. Tento signálny systém je založený na prenose fosfátu kaskádou proteínov lokalizovaných v membráne, cytozole a jadre.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga (2014 | pridané 10. septembra 2014)

Mgr.Maria Heverova; Školiteľ: Nemenovany PhD.

Práca sa zaoberá problematikou využívania tvorivých edukačných metód v práci špeciálneho pedagóga. Charakterizuje pojem edukačná metóda, opisuje jej funkcie v edukačnom procese a klasifikáciu metód z rôznych hľadísk. Zaoberá sa metódami projektového vyučovania, zážitkového učenia, mastery learningom, tvorivou dramatikou a hrou. Cieľom práce je zistiť, ktoré tvorivé metódy používajú špeciálni pedagógovia v edukačnom procese v špeciálnych základných školách, ako aj dôvody, okolnosti a úspešnosť využívania uvedených metód.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

6hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dôvody vzniku záškoláctva a alternativy jeho prevencie u žiakov špeciálnych základných škôl (2014 | pridané 10. septembra 2014)

Mgr.Maria Heverova; Školiteľ: Nemenovany PhD.

Práca sa zaoberá problematikou záškoláctva a jeho prevenciou u žiakov špeciálnych základných škôl. Práca obsahuje teoretické vymedzenie prevencie záškoláctva , popis príčin vzniku záškoláctva a charakteristiku žiakov špeciálnych základných škôl. Cieľom diplomovej práce je objasniť a charakterizovať problematiku záškoláctva u žiakov špeciálnych základných škôl a zároveň poukázať na možnosti prevencie voči tomuto nežiaducemu javu.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

5hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Preparation and properties of polymer networks from photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl compounds (2008 | pridané 26. júna 2013)

Branislav Husár; Školiteľ: Prof. Sophie Commereuc

Táto dizertačná práca sa venuje štúdiu fotoreaktivity styrénových kopolymérov obsahujúcich benzilovú (BZ) štruktúru naviazanú na polymérny reťazec a najmä charakterizácii polymérnej siete. BZ je štatisticky distribuovaný v kopolyméri. Ožarovaním polymérneho filmu pri λ > 400 nm sa tieto fotoaktívne skupiny transformujú kvantitatívne na benzoyl peroxid (BP).

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Makromolekulová chémia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

(Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei (2012 | pridané 2. júna 2013)

Bc. Slavomíra Henčeková; Školiteľ: samostatná práca

HENČEKOVÁ, Slavomíra: (Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei [Deutsch-Tschechisch-Polnisches Seminar]. Universität Regensburg. Fakultät der Rechtswissenschaft. Regensburg: FR UR, 2012.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash (2011 | pridané 4. mája 2013)

Branislav Paulis; Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť krátku hru zo žánru adventúra využívajúcu pasívnu stereoprojekciu. Hra je spracovaná ako 2D aplikácia, ktorá však vďaka vykresleniu trojrozmernej grafiky a stereoskopickému zobrazeniu vytvára ilúziu priestoru s treťou dimenziou. Implementovaná je pomocou nástroja Adobe Flash a jej programová čast demonštruje predovšetkým algoritmus na hľadanie cesty.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Aplikácia metód sociálnej práce s orientáciou na výchovu v detských domovoch a profesionálnych rodinách (2012 | pridané 22. januára 2013)

Ivana Ballová; Školiteľ: bez školiteľa

Rigorózna práca sa venuje veľmi významnému a špecifickému problému, ktorým je život detí v ústavnej starostlivosti. Súčasťou práce je aj charakteristika jednotlivých metód sociálnej práce používaných sociálnym pracovníkom a profesionálnym rodičom, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri adaptačnom procese detí na ústavnú starostlivosť a nové prostredie.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Psychologické otázky sociálnej integrácie sluchovo postihnutých (2010 | pridané 21. decembra 2011)

Mária Kollárová; Školiteľ: PhDr. Živčicová Eva

integrácia nepočujúcich na strednej škole a psychologický aspekt tohto procesu

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ SÍDIEL ŽILINSKÉHO KRAJA ŽELEZNIČNOU OSOBNOU DOPRAVOU (2011 | pridané 15. júla 2011)

Peter Jurutka; Školiteľ: Milan Mihál

Bakalárska práca sa zaoberá časovou dostupnosťou sídiel Žilinského kraja železničnou dopravou. Približuje význam regionálnej železničnej dopravy, obsahuje analýzu časovej dostupnosti jednotlivých sídiel nachádzajúcich sa na železničných tratiach Žilinského kraja a navrhuje možnosti na zlepšenie časovej dostupnosti sídiel.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Dopravné a spojové systémy

7hlasov

Komparácia autorskoprávnej ochrany audiovizuálnych diel v EÚ a USA (2011 | pridané 14. júna 2011)

Mgr. Michal Drotován; Školiteľ: JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.

Vo svojej práci sa budem venovať (v rámci rozsahu, ktorý bakalárska práca dovoľuje) základným aspektom ochrany audiovizuálnych autorských práv v Európskej únii (s bližším pohľadom na Českú republiku) a v Spojených štátoch. Pre aktuálnosť témy by som sa chcel zamerať na súčasný právny stav a porušovanie autorských práv formou zdieľania cez siete peer-to-peer.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Designing Brand Personality Using the Power of Archetypes (2011 | pridané 25. mája 2011)

Andrea Pisarova; Školiteľ: Holger Schwarting

Opposed to the functional advantages of the product, the brand has to distinguish itself from others to be successful. In order to connect to the consumer, vie with the competition and to achieve the strategic goals, the company has to develop an independent identity. This brand identity is almost impossible to copy.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich řešení (2008 | pridané 31. decembra 2010)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Michaela Fleischmannová

Svojí diplomovou práci jsem věnoval problematice měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii. Samotnému vzniku Evropské měnové unie však předcházelo dlouhé období integračních procesů. Současně s vytvořením Evropské měnové unie došlo ještě ke dvěma historickým momentům. Prvním bylo založení jedné z nejvýznamnějších institucí Evropské unie, Evropské centrální banky. Právě ta je odpovědna za provádění jednotné měnové politiky v eurozóně. Druhým přelomovým momentem bylo zavedení společné měny, eura. Reprezentantem a nástrojem uskutečňování společné fiskální politiky v Evropské unii se stal federální rozpočet Evropské unie. Z vykonávání měnové a fiskální politiky v rámci Evropské měnové unie však plyne i mnoha problémů, které by mohly ohrozit budoucnost Evropské měnové unie. V současnosti existuje několik významných řešení, které se snaží tyto problémy odstranit. Jedním z nich je Pakt stability a růstu, který usiluje o koordinaci fiskálních politik členských států. Úkolem konvergenčních respektive stabilizačních kriterií je stabilita Evropské měnové unie. Za zmínku ještě stojí Lisabonská strategie, která však neřeší přímo problematiku měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii, ale je zaměřena na zvyšování blahobytu Evropské unie a dalších několik historických řešení, které ve své době hrály důležitou roli.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

9hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Synestézia (2010 | pridané 7. októbra 2010)

Mgr. Romana Láchová; Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.

Predmetom diplomovej práce bolo najmä skúmanie synestetických tendencií, zisťovanie či sa v každom z nás neskrýva kúsok synestetika. Aká tenká je táto hranica? Nezanedbateľným cieľom bola tiež snaha dostať synestéziu do povedomia ľudí a nazhromaždiť o nej čo najviac teoretických informácií.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh motivačných úloh interdisciplinárneho charakteru vo výuke chémie (2010 | pridané 20. septembra 2010)

Martin Kabát; Školiteľ: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Tato práce pojednává o hledání možností popularizace výuky chemie. Snaží se o interdisciplinární přístup. Návrhy úloh vytvářejí propojení mezi chemickým učivem, kvízy, hudbou a prací s textem a obrazem. Výzkumní část se zaobírá názory žáků na výuku chemie.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Ostatné príbuzné odbory

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Ein Vergleich der Raumordnungssysteme in Österreich und der Slowakei (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marek Dinka; Školiteľ: Univ.-Prof. Dr. Peter Weichhart

Zhrnutie Táto práca sa zaoberá porovnávaním systémov priestorového usporiadania na Slovensku a v Rakúsku. Keďže systémy sú sami o sebe veľmi komplexné, jednoduché vymenovanie rozdielov a spoločných vlastností týchto dvoch Systémov sa javí ako nepostačujúce. Oveľa dôležitejšie sa teda javí pochopenie príčin rozdielov a spoločných vlastností.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konzistence dat ve sdíleném prostředí (2009 | pridané 6. augusta 2009)

Matej Vitásek; Školiteľ: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Tato práce řeší dva různé problémy vznikající v systémech, které umožňují současný přístup několika uživatel ke sdíleným datům. Identifikuje je jako potřebu zamykání při přístupu k malým objemům dat, a potřebu verzování při synchronizaci větších objemů. Navrhuje způsob, jak implementovat zamykání sdílených dat pomocí existujících nástrojů poskytovaných SŘBD.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bernard Prívara; Školiteľ: JUDr. Klára Svobodová

The thesis deals with the problem of damages and interest on late payment under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods . It begins by summarising the history of damages and the Convention. Following chapters describe preconditions of accrual of liability for damage, allow for the case of avoidance and emphasise the need to mitigate the loss. The last chapter deals with interest on late payment. Due to the vagueness of the

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

24hlasov

Prodysrytmogenní působení léčiv (SK) (2009 | pridané 9. mája 2009)

Bohuš Péter; Školiteľ: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.

Cieľom tejto rešeršnej diplomovej práce je vytvoriť prehľad liečiv s proarytmogénnym potenciálom. Primárne je práca zameraná na v praxi používané antiarytmiká, prednostne na látky aktuálne registrované v Českej republike. U antiarytmík bude stručne uvedené využitie v terapii, efektivita a rizikovosť zistená na základe klinických štúdií. V prípade, že je objasnený, bude popísaný mechanizmus účinku a prípadného proarytmogénneho pôsobenia. Okrem antiarytmík budú v práci zahrnuté vybrané skupiny liečiv spájané s nežiaducimi účinkami na myokard.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied » Farmakológia

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19. a 20. storočí (2009 | pridané 9. mája 2009)

Dominika Zavadilíková; Školiteľ: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Cieľom tejto práce je prezentovať zmeny vo vnímaní kontroly detstva z pohľadu rodiny, komunity a štátu v modernite, a zároveň načrtnúť ich smerovanie v post - modernite. Teoretická časť popisuje tak tradičné vnímanie konceptu dieťaťa ako aj novú paradigmu a s tým spojené vplyvy sociálnej kontroly naň.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

26hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Security of Instant Messengers (2007 | pridané 4. mája 2009)

Juraj Sasko; Školiteľ: Kuo-Ming Chao, PhD

This bachelor thesis is about security of instant messengers, it describes the best techniques for securing our virtual communication.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa