diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY

PRÍRODNÉ VEDY

Portál obsahuje 805 diplomových prác z odboru PRÍRODNÉ VEDY

PRÍRODNÉ VEDY

Matematické vedy (130)

Algebra a teória čísel (10), Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy) (77), Diskrétna matematika (3), Geometria a topológia (2), Matematická analýza (2), Matematická logika a základy matematiky (1), Numerická matematika a vedecko-technické výpočty (1), Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1), Štatistika (4), Teória vyučovania matematiky (2), Ostatné príbuzné odbory (25), ...

Chemické vedy (90)

Analytická chémia (4), Biochémia (51), Fyzikálna chémia (1), Makromolekulová chémia (1), Organická chémia (4), Teoretická a počítačová chémia (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...

Ekologické a environmentálne vedy (17)

Ekológia (6), Všeobecná ekológia (1), Ekológia jedinca a populácií (1), Ochrana a využívanie krajiny (3), Krajinná ekológia (1), Environmentálne inžinierstvo (3), ...

Informatické vedy (409)

Informatika (87), Teoretická informatika (8), Aplikovaná informatika (68), Geoinformatika (2), Teória vyučovania informatiky (3), Softvérové inžinierstvo (6), Hospodárska informatika (1), ...

Geologické vedy (2)

Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy) (1), Aplikovaná geofyzika (1), ...

Biologické vedy (27)

Botanika (aj pre vodohospodárske vedy) (1), Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy) (1), Fyziológia rastlín (1), Genetika (1), Mikrobiológia (3), Molekulárna biológia (4), Všeobecná biológia (2), Zoológia (1), ...

Fyzikálne vedy (98)

Astronómia (1), Biofyzika (4), Fyzika kondenzovaných látok a akustika (3), Fyzika plazmy (1), Chemická fyzika (aj pre chemické vedy) (1), Jadrová a subjadrová fyzika (3), Meteorológia a klimatológia (7), Teória vyučovania fyziky (1), Všeobecná fyzika a matematická fyzika (2), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Geografické vedy (22)

Fyzická geografia a geoekológia (5), Geografická kartografia (3), Ostatné príbuzné odbory (10), ...
<< | < | 1 | ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Koncepcia reprezentácie znalostí v právnom expertnom systéme (2000 | pridané 13. apríla 2005)

Milan Heimschild; Školiteľ: Doc. RNDr. Mikuláš Popper CSc

Každodenný život prináša mnoho situácií, v ktorých sa priamo, alebo nepriamo dostávame do kontaktu so zákonmi a nariadeniami. Ide o ich porušovanie, alebo uplatňovanie na účely legálnej cesty k vytýčenému cieľu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Expertné systémy

40hlasov

Primárno-duálne metódy riešenia úloh kvadratického progamovania (2000 | pridané 6. februára 2005)

Radoslav Tausinger; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Primárno-duálne metódy majú polynomiálnu zložitosť a ich praktické výsledky sú porovnateľné so simplexovou metódou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

27hlasov

Plánovanie cesty mobilného robota (2001 | pridané 31. januára 2005)

Bc. Ondrej Ďurdík; Školiteľ: Ing. Daniaca Janglová, PhD.

Táto práca pojednáva o plánovaní cesty experimentálneho mobilného robota s využitím systému štrukturovaných databáz, umožňujúcim popis známeho prostredia tak, aby ich mobilný ...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra automatizácie a regulácie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

49hlasov

A System for Adaptation and Testing of Neural Network Models Intended for Discovery of Location of Specific Features in Image Input (2001 | pridané 23. januára 2005)

Peter Lalik; Školiteľ: Martina Rohalova

We will focus on the problem of finding specific point ("V-Point") in input image. Firstly, we survey various methods and approaches involving image processing and computer vision. A short...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

55hlasov

Právne expertné systémy (2000 | pridané 21. januára 2005)

Andrej Probst; Školiteľ: RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.

Diplomová práca sa venuje expertným systémom a ich využitím v právnických aplikáciách. Snahou bude popísať právny experetný systém, ktorý by mal reprezentovať právne znalosti a odvodzovať z nich nové znalosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Expertné systémy

45hlasov
<< | < | 1 | ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | > | >>
Výsledky zoraď podľa