sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY

PRÍRODNÉ VEDY

Portál obsahuje 801 diplomových prác z odboru PRÍRODNÉ VEDY

PRÍRODNÉ VEDY

Matematické vedy (126)

Algebra a teória čísel (6), Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy) (77), Diskrétna matematika (3), Geometria a topológia (2), Matematická analýza (2), Matematická logika a základy matematiky (1), Numerická matematika a vedecko-technické výpočty (1), Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1), Štatistika (4), Teória vyučovania matematiky (2), Ostatné príbuzné odbory (25), ...

Chemické vedy (90)

Analytická chémia (4), Biochémia (51), Fyzikálna chémia (1), Makromolekulová chémia (1), Organická chémia (4), Teoretická a počítačová chémia (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...

Ekologické a environmentálne vedy (17)

Ekológia (6), Všeobecná ekológia (1), Ekológia jedinca a populácií (1), Ochrana a využívanie krajiny (3), Krajinná ekológia (1), Environmentálne inžinierstvo (3), ...

Informatické vedy (409)

Informatika (87), Teoretická informatika (8), Aplikovaná informatika (68), Geoinformatika (2), Teória vyučovania informatiky (3), Softvérové inžinierstvo (6), Hospodárska informatika (1), ...

Geologické vedy (2)

Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy) (1), Aplikovaná geofyzika (1), ...

Biologické vedy (27)

Botanika (aj pre vodohospodárske vedy) (1), Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy) (1), Fyziológia rastlín (1), Genetika (1), Mikrobiológia (3), Molekulárna biológia (4), Všeobecná biológia (2), Zoológia (1), ...

Fyzikálne vedy (98)

Astronómia (1), Biofyzika (4), Fyzika kondenzovaných látok a akustika (3), Fyzika plazmy (1), Chemická fyzika (aj pre chemické vedy) (1), Jadrová a subjadrová fyzika (3), Meteorológia a klimatológia (7), Teória vyučovania fyziky (1), Všeobecná fyzika a matematická fyzika (2), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Geografické vedy (22)

Fyzická geografia a geoekológia (5), Geografická kartografia (3), Ostatné príbuzné odbory (10), ...
<< | < | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 41 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Approximative Logic Programming for Data Mining (2002 | pridané 4. mája 2007)

Peter Novák; Školiteľ: Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Nowadays we witness high research interest in these areas due to advances in the technology and the IT industry. Especially the field of the Data Mining is in the research focus of big IT companies, because it represents the area of possible revenues in the business world. In the meantime, data about various aspects of people and the nature are stored in huge data stores and data warehouses.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Circular Chromatic Index of Snarks (2007 | pridané 2. mája 2007)

Ján Mazák; Školiteľ: Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

A circular $r$-edge-coloring of a graph $G$ is a mapping $c:E(G) o [0,r)$ such that for any two adjacent edges $e$ and $f$ of $G$ we have $1le |c(e)-c(f)|le r-1$. The circular chromatic index $chi_c'(G)$ is the infimum of all real numbers $r$ such that $G$ has a circular $r$-edge-coloring.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina) (2006 | pridané 18. apríla 2007)

Jozef Gaál; Školiteľ: doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.,

V práci sú prezentované výsledky výskumu štruktúry a dynamiky epigeickej mezo- a makrofauny vybraných pseudokrasových jaskýň Cerovej vrchoviny, v ktorom bola osobitná pozornosť venovaná koscom (Opiliones) a mnohonôžkam (Diplopoda).

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta ekológie a enviromentalistiky » Katedra biológie a všeobecnej ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

59hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete (2004 | pridané 1. apríla 2007)

Mgr. Martin Šechný; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nedostatky internetu (2005 | pridané 20. marca 2007)

Milan Svec; Školiteľ: Ing. Martin Adamek

Cieľom tejto práce, je poskytnúť bežnému užívateľovi náhľad na nedostatky, ktoré úzko participujú s internetom ako komunikačným médiom. Sú vykreslené, v podobe histórie vývoja internetu, po užívaných štandardoch a jeho vnútornej štruktúre, aby pri pojednávaní o ďalších nedostatkoch, bolo možné získať, objektívnejší pohľad na danú problematiku a to aj v zmysle kontextu a časového sledu udalostí.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | PRÍRODNÉ VEDY

37hlasov

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (2006 | pridané 25. februára 2007)

Tomáš Mravec; Školiteľ: doc. ing. Miroslav Tomek, Phd.

Vo svojej práci sa venujem preprave nebezpečných vecí po cestných komunikáciách. Snažím sa popísať podmienky uskutočňovania prepravy nebezpečných vecí a zdôrazniť potrebu kvalitného a účinného systému prípravy osôb zúčastnených na prepravnom procese. Taktiež sa venujem otázke povinnej výbavy vozidiel, jej nedostatkom, t.j. absencie jednotlivých súčastí povinnej výbavy.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

39hlasov

Technologický model výroby a spracovania bioplynu (2006 | pridané 7. februára 2007)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Práca v prvej časti sumarizuje vlastnosti bioplynu z fermentácie biomasy a diskutuje možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Samostatnou kapitolou je model výroby bioplynu z poľnohospodárskej biomasy. Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza algoritmov pre vytváranie fuzzy pravidiel (2006 | pridané 10. januára 2007)

Ján Boháčik; Školiteľ: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

Riešenie problému vytvárania fuzzy pravidiel z databáz. Podrobný rozbor dvoch algoritmov na vytváranie fuzzy pravidiel pre klasický fuzzy klasifikačný problém. Predloženie dvoch modifikácií. Porovnanie klasifikačnej presnosti algoritmov na zvolených databázach.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

40hlasov

The Tape--size and Extended Chomsky Hierarchy (2006 | pridané 28. októbra 2006)

Ľuboš Steskal; Školiteľ: Prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.

By proposing a new computational model (of infinite computation) we studied the structure of the $\Sigma_3$ level of the arithmetical hierarchy. We proved that the $\Delta_3$ set consists of an infinite hierarchy starting with the set $\Sigma_2$.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

34hlasov

Vizualizácia Dát z Konfokálneho Mikroskopu (2006 | pridané 4. septembra 2006)

Slavomir Hudak; Školiteľ: RNDr. Marek Zimanyi

Objemova vizualizacia dat z konfokalnej mikroskopie na paralelnych architekturach (PC klastri).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Demonštrácie tlecieho výboja a spektier rôznych svetelných zdrojov (2006 | pridané 18. augusta 2006)

Stanislav Marosz; Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pavlík, CSc.

Práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V prvej predkladá videozáznamy demonštračných experimentov tlecieho výboja v rôznych režimoch tlaku a napätia spolu s ich analýzou (DVD v prílohe). V druhej predstavuje učebnú pomôcku Spectral Plus vhodnú na demonštráciu skladania farieb a pozorovanie spektier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vyučovanie lineárnych a kvadratických funkcií na gymnáziách pomocou programu Equation Grapher (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Jana Balážová; Školiteľ: doc. RNDr. Helena Berekova, CSc.

V diplomovej práci sa budeme zaoberať niektorými možnosťami využitia IKT vo vyučovaní matematiky (špeciálne lineárnych a kvadratických funkcií, rovníc a nerovníc na gymnáziu). V prvej kapitole sa pozornosť sústredí na historický vývoj týchto funkcií. Druhá kapitola je zameraná na učebné plány, osnovy a štandardy na gymnáziách, ktoré sa týkajú vyučovania lineárnych a kvadratických funkcií.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY

32hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Renderovanie zložitých farebných náterov zahrňujúce metalické a perleťové efekty (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Michal Klempai; Školiteľ: Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Táto diplomová práca sa venuje problematike zobrazovania a navrhovania nových alebo už existujúcich automobilových náterov. V práci nájdete široký prehľad možností analytického vyjadrenia BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) automobilového náteru, ako aj metódy, ktorými dokážeme nasníma? BRDF existujúceho náteru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Geografia mesta Ilava (2006 | pridané 3. augusta 2006)

Vladimír Ronec; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Bakalárska práca sumarizuje základné geografické poznatky o meste Ilava.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Linux Kernel 2.6 Documentation (2006 | pridané 23. júna 2006)

Jaroslav Šoltýs; Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček

Práca sa zaoberá vnútorným fungovaním jadra operačného systému Linux verzie 2.6. Snaží sa zdôrazniť rozdiely oproti jadru 2.4 a uviesť do problematiky aj človeka znalého iba všeobecných princípov operačných systémov. Popísaný je prehľad subsystémov jadra, hlbšie rozobraté sú dôležité stavebné kamene jadra ako napr.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí (2006 | pridané 19. júna 2006)

Pavol Adam; Školiteľ: Ľubomír Lúčan, CSc.

Popis analógového a digitálneho chápania zvuku, stav a trendy, zvukové formáty a ich porovnanie

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Spoľahlivosť určenia fotometrického pomeru hmotností tesných dvojhviezd (2006 | pridané 11. júna 2006)

Ľubomír Hambálek; Školiteľ: RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

V predkladanej práci boli vygenerované syntetické svetelné krivky kontaktnej dvojhviezdy pre veľké množstvo kombinácií geometrických parametrov a tretieho svetla. Následne boli tieto krivky reprezentované trigonometrickými poynómami 10. stupňa a využité na štúdium jednoznačnosti určenia geometrických elementov. Trigonometrické polynómy 10.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Astronómia

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný turizmus (2004 | pridané 26. mája 2006)

Mgr. Katarína Klúčiková; Školiteľ: Ing. Peter Sabo, Csc.

Cieľom práce je na základe zhodnotenia územia (fyzicko-geografická, socioekonomická charakteristika územia, využitie zeme a súčasná krajinná štruktúra) a hodnotenia krajinného obrazu pomocou panorám stanoviť vhodné oblasti a vhodné formy rozvoja trvalo udržateľného turizmu v území so zameraním na vidiecky turizmus a stanovenie regulatív pre rozvoj turizmu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

44hlasov

Modularita v neurónových sieťach a evolučný konekcionizmus (2002 | pridané 22. mája 2006)

Daniel Ferák; Školiteľ: Prof. Vladimír Kvasnička

Evolutionary connectionism supposes the usage of genetic algorithms when designing architectures of neural networks aimed to solve complex tasks with many neurons in hidden layers.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

37hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Zbierka úloh z Teórie grafov (2006 | pridané 14. mája 2006)

Ondrej Holotňák; Školiteľ: Doc. RNDr. Martin Škoviera PhD.

V našej práci sme sa snažili zozbierať reprezentatívnu vzorku úloh tématicky patriacu k základným okruhom teórie grafov, ako sú párenie, súvislosť, planárne grafy, farbenie, toky, a pod. Medzi úlohami sú zastúpené rôzne stupne obtiažnosti od ľahkých (napr. zostrojenie grafu s požadovanými vlastnosťami), cez stredne ťažké (napr.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 41 | > | >>
Výsledky zoraď podľa