sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

Matematické vedy

Portál obsahuje 126 diplomových prác z odboru Matematické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vlastnosti rovinných kriviek a ich vizualizácia (2007 | pridané 15. júna 2007)

Eva Kozáková; Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Diplomová práca skúma vlastnosti rovinných kriviek. Venuje sa štúdiu ruliet, špirál a kužeľosečiek. Niektoré z vlastností kriviek sú vizualizované v programe, ktorý bol vytvorený ako súčasť tejto práce. Program umožňuje meniť parametre uvedených kriviek a exportovať vytvorené obrázky, ako voľne šíriteľný teda môže poslúžiť pri ilustrovaní článkov o krivkách.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

30hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Informačné kritéria pre STAR modely (2007 | pridané 2. júna 2007)

Martin Handlovič; Školiteľ: Prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

Cieľom diplomovej práce je popísať najčastejšie používané moderné techniky na analyzovanie časových radov a následne vyhodnocovanie týchto radov na základe informačných kritérií. Špeciálne sa budeme zaoberať STAR modelmi a informačnými kritériami pre tieto modely. Vhodnosť týchto modelov pre analýzu časových radov podporíme aplikáciou na reálnych dátach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Circular Chromatic Index of Snarks (2007 | pridané 2. mája 2007)

Ján Mazák; Školiteľ: Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

A circular $r$-edge-coloring of a graph $G$ is a mapping $c:E(G) o [0,r)$ such that for any two adjacent edges $e$ and $f$ of $G$ we have $1le |c(e)-c(f)|le r-1$. The circular chromatic index $chi_c'(G)$ is the infimum of all real numbers $r$ such that $G$ has a circular $r$-edge-coloring.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách (2003 | pridané 26. februára 2006)

Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: RNDr. Martin Billich

Témou je konštrukčná geometria na gymnáziách so zameraním na fokálne vlasnosti kužeľosečiek, ktoré som uviedol v prísne logickom slede. Cieľom práce je poskytnúť maturantom na gymnáziách ucelený učebný text so sadou riešených a neriešených úloh, ktoré je možné riešiť pomocou euklidovskej geometrie.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Pedagogická fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

45hlasov Dostupný celý text práce: RAR | WEB

Empirické ověření Black Scholesova modelu (2004 | pridané 29. decembra 2005)

Petr Soukal; Školiteľ: Doc.Ing. Jiří Trešl, CSc.

Prvním cílem práce je stručně představit opční obchody, základní členění opcí, jejich historii a možnosti jejich oceňování. Představit hlavní veličiny ovlivňující cenu opce a vliv púsobení těchto veličin na správnost určení ceny opce. Naznačit fungování hlavních opčních burz, seznámit s jejich pravidly a specifickými charakteristikami jednotlivých burz v Evropě a USA.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Nelineárne rovnice a ich použitie v inžinierskych problémoch. (1998 | pridané 6. septembra 2005)

Peter Butora; Školiteľ: Doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc

Diplomová práca obsahuje prehľad a porovnanie dostupných metód na riešenie nelineárnych rovníc a ich sústav. Súčasne obsahuje riešenie vybraných aplikácií z inžinierskej praxe, v ktorých sa používajú nelineárne rovnice. Pri riešení úloh som použil programovací jazyk MATLAB.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej matematiky KAM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Experimeny so základnými ekonomickými princípmi (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Olejník; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár, PhD.

Myšlienka zaoberať sa touto prácou vzišla zo snahy priniesť do vyučovania predmetu Experimentálna ekonómia pozitívne stránky prameniace z výučby za použitia výpočtovej techniky a špecializovanej aplikácie. Experimentálna ekonómia je užitočným a názorným nástrojom na pochopenie fungovania trhu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery so stochastickou volatilitou (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Beáta Stehlíková; Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Dôležitou súčasťou finančných trhov sú deriváty úrokovej miery. Sú to deriváty, ktoré závisia od hodnoty úrokovej miery v určitom čase, resp. od hodnôt počas určitého časového intervalu. Na oceňovanie takýchto derivátov je potrebné modelovať vývoj úrokových mier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza štruktúry Slovenskej ekonomiky na základe input-output modelu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Jozef Hančár; Školiteľ: Dr. Mikuláš Ľuptáčik

Samotná input-output tabuľka v sebe obsahuje množstvo dát, ktoré v spojení s dodatočnými (napr. zamestnanosť v jednotlivých odvetviach) môžu byť zdrojom pre naozaj zaujímavú analýzu slovenskej ekonomiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamically optimal hedging strategy in the presence of transaction costs (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Matej Maceáš; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

The decisions that investors and portfolio managers constantly have to make in the course of their work revolve around and are determined by two factors: return and risk. On the one hand, the investor will want to attain the highest possible return on their investment; on the other hand, they will want to minimize the risk of loss associated with the investment.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oscillations of the foreign exchange rate and the devil’s staircase (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Katarína Boďová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

The question of estimating and explaning movements of a real foreign exchange rate under the floating regime is crucial in open economics. Economic theory already presents various models to explain these movements: the purchasing power parity, the uncovered interest rate parity, the monetary model, the portfolio balanced model or the Dornbusch model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vybrané problémy ekonofyziky (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Miroslav Branik; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Súvislosti medzi jednotlivými ekonomickými javmi a ich dôsledky sô často také zložité, že ekonóm pri ich vysvetľovaní musí využívať aj poznatky iných ako ekonomických vied. Úzke hraničné vzťahy jestvujú medzi ekonomickými a inými spoločenskými vedami – najmä politickými vedami a sociológiou. Mimoriadny význam majú pre ekonóma štatistika a matematické metódy pravdepodobnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oceňovanie firiem (v slovenských podmienkach) (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Ján Široký; Školiteľ: doc RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Oceňovanie firiem bolo u nás až do roku 1990 v podstate neznámym pojmom. V centrálne riadenom hospodárstve prakticky neexistoval trh s podnikmi, a ceny jednotlivých zložiek majetku boli stanovované podľa pevne určených pravidiel. S nástupom voľného trhu ale vyvstala potreba oceňovacích postupov, pomocou ktorých by bolo možné určiť reálnu hodnotu majetku, operácií, prípadne celej firmy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

18hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy sekvenčného kvadratického programovania (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Kopačka; Školiteľ: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Predkladaná diplomová práca je venovaná metódam Sekvenčcného Kvadratického Programovania (SQP). Snažili sme sa uviesťt ucelený pohľlad na SQP metódy a ukázaťt na ich aplikácie v praxi. Porovnávali sme filtrové SQP metódy s klasickými SQP algoritmami, používajúcimi penalizačnú funkciu. Zaoberali sme sa štruktúrou filtrového SQP algoritmu Rogera Fletchera a Svena Leyffera.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie reálneho efektívneho výmenného kurzu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Anton Malesich; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V diplomovej práci sa snažíme popísať vývoj rovnovážneho reálneho výmenného kurzu Slovenskej republiky meraného cenami spotrebiteľov. Takto zadefinovaný by mal odrážať kúpnu silu obyvateľov v domácej krajine v porovnaní so zahraničím.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ramseyho model ekonomického rastu ako úloha optimálneho riadenia (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Pavol Jurča; Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Každá ekonomika stojí pred riešením požiadavky optimálnej alokácie vyprodukovaných statkov, ktorí možno buď využiť na súčasnú spotrebu, alebo investovať s cieľom zvýšiť spotrebu v budúcnosti. Treba teda určiť optimálne časové rozloženie spotreby so zreteľom na obmedzenosť ekonomických zdrojov. Týmto problémom sa zaoberal už v roku 1928 Frank P. Ramsey v článku [8].

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamicky optimálne investovanie na neúplných trhoch (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Martin Proksa; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

Práca sa zaoberá hľadaním dynamicky optimálnej zaistovacej stratégie rizikovo averzného investora na neúplnom trhu za prítomnosti troch druhov aktív - akcie, opcie na akciu a bezrizikového účtu. Úloha sa dá formulovať ako maximalizácia úžitku zo zaistenia, alebo ekvivalentne ako minimalizácia kumulatívnej replikačnej chyby.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vyhľadávacie modely v monetárnej ekonómii (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Peter Pavlis; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár PhD.

V našej diplomovej práci sa zaoberáme vyhľadávacími modelmi v monetárnej ekonómii. Tieto modely sa zaoberajú rôznymi prístupmi k výmennému procesu – na rozdiel od Walrasiánskeho prístupu, kde bola úloha peňazí braná bez bližšej súvislosti s výmenným procesom. Tento proces nebol explicitne modelovaný.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamics of learning the rational expectation equilibrium orbit (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Alena Tepličanová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

The first reason why we have focused on this learning system is that in special cases it performs a strange and interesting behavior. This behavior can be described as follows: individuals state such rational expectations that before the final decrease of the deviation from the stationary equilibrium, this deviation may increase for some time.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

20hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie portfólia dlhopisov s uvažovaním rizika defaultu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Andrea Pišková; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Podnikové dlhopisy prinášajú vyšší výnos v porovnaní s niektorými inými investíciami na finančnom trhu. Tento výnos však len kompenzuje vyššie riziko. Investor podstupuje nielen riziko spojené s možnými zmenami úrokovej miery, ale tiež riziko, že firma nebude schopná v čase splatnosti dlhopisu splatiť svoje záväzky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa