sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

Matematické vedy

Portál obsahuje 126 diplomových prác z odboru Matematické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vyhľadávanie arbitrážnych príležitostí pri simulovanom vývoji portfólia dlhopisov (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Michal Polák; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Finančné trhy s dlhopismi predstavujú jednu z možností, kde môžu rôzne spoločnosti investovať svoje peniaze. Cieľom inštitúcii ako penzijné fondy, poisťovne a investičné fondy s dlhodobým horizontom, je poskytovať svojim klientom finančné zabepečenie v dlhšej budúcnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Doplnkové dôchodkové poistenie a penzijné fondy (2003 | pridané 29. júla 2005)

Jana Puškárová; Školiteľ: Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.

Problematika dôchodkového zabezpečenia sa dostáva do popredia záujmov v každej vyspelej krajine, a to najmä z pohľadu sociálnopolitického a ekonomického. Slovensko, podobne ako krajiny Európskej únie, sa musí vysporiadať s nepriaznivým demografickým vývojom štruktúry obyvateľstva.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tenzorové metódy riešenia úlohy na voľný extrém (2003 | pridané 29. júla 2005)

Jana Richmanová; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Tenzorovú metódu ako metódu na riešenie úlohy na voľný extrém prvý krát predstavili Schnabel a Chow v roku 1991 ako novú metódu pre malé úlohy do 50 premenných. Vo svojej práci sa odvolávajú na článok Schnabela a Franka z roku 1984, v ktorom autori predstavili tenzorovú metódu ako metódu na riešenie sústav nelineárnych rovníc.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie rozdelenia bohatstva v spoločnosti (2003 | pridané 29. júla 2005)

Branislav Saxa; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Rozdelenie bohatstva v spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje náladu obyvateľstva v krajine. Tá je často rozhodujúca pre stabilitu spoločenského zriadenia a tak aj pre celkový blahobyt obyvateľov. Vlastnosti rozdelenia príjmov a bohatstva pritom odrážajú prerozdeľovacie procesy, ktoré medzi jednotlivcami prebiehajú a ktoré pre svoju komplexnosť nie sú zďaleka popísané.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Matematické programovanie v ekonómii (2003 | pridané 29. júla 2005)

Michal Šoška; Školiteľ: Dr. Mikuláš Luptáčik

Myšlienka optimalizácie je bezpochyby jednou z najdôležitejších v ekonómii. Firmy maximalizujú zisk alebo predajnosť svojho produktu, prípadne minimalizujú náklady. Spotrebitelia sa snažia rozumne hospodáriť so svojim zárobkom a tiež vláda môže prispôsobovať svoju politiku tak, aby maimalizovala svoje šance na znovuzvolenie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Commuting flow models (2003 | pridané 29. júla 2005)

Tatiana Tekušová; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Transportation modelling is now a widely spread descipline in urban planning. Its long history has its roots in social sciences and goes back into the second half of the nineteenth century. It was primary used to explain the phenomena of city growth, migration and other social problems concerning urban development.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

19hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Teória optimálneho zdaňovania príjmu (2003 | pridané 29. júla 2005)

Barbora Uherčíková; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Už oddávna vrchnosť od obyvateľstva vyberala časť z ich nadobudnutého majetku a príjmu v podobe dane za rôznymi účelmi. Jednak chcela vybratou daňou kryť svoje výdavky, na druhej strane sa vyberala daň kvôli redistribúcii a podpore sociálne a ekonomicky slabších jedincov. Postupom času sa začala rozvíjať teória zdaňovania, v ktorej je do značnej miery venovaná pozornosť sociálneho blaha.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Miera rizika (2003 | pridané 29. júla 2005)

Roman Žabka; Školiteľ: Michal Filip

Value at risk, čiže miera rizika sa stala v posledných rokoch veľmi využívaným aparátom na odhadovanie rizika finančných nástrojov. Priekopníkom alebo aj kolískou tejto metódy sú prevažne Spojené štáty americké, konkrétne americké banky začiatkom osemdesiatych rokov. Ako dôsledok rozmachu trhu finančných derivátov, už bolo v podstate len časom, kedy takýto nástroj na meranie rizika vznikne.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Štatistické metódy odhadu počtu ľudí s nedostatočnou výživou na svete (2003 | pridané 29. júla 2005)

Peter Hermann; Školiteľ: Prof. Ladislav Kabát

Cieľom tejto práce je identifikovať a analyzovať problém nedostatku potravín vo svete, respektívne problém distribúcie, pokúsiť sa kvantifikovať a porovnať regionálne rozdelenie tohto fenoménu, hľadať jeho vysvetlenie v závislosti na dôchodkovej situácii krajín a ich obyvateľov. Ďalším vysvetľujúcim faktorom tohoto problému môže byť aj demografická situácia a populačná dynamika sledovaných krajín.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ekonometrický model agregátneho dopytu Slovenskej republiky (2003 | pridané 29. júla 2005)

Lenka Drnáková; Školiteľ: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Hrubý domáci produkt, spolu s infláciou, mierou nezamestnanosti a schodkom obchodnej bilancie patria k najsledovanejším a najprognózovanejším makroekonomickým ukazovateľom krajiny. Je to agregovaný ukazovateľ vystihujúci ekonomický rast. Odhad a predpoveď jeho vývoja môžu byť odvodené na základe rôznych expertných prístupov, alebo môžu byť určené pomocou konštrukcie makroekonomického modelu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Meranie produkčnej medzery SR (2003 | pridané 29. júla 2005)

Lucia Štekláčová; Školiteľ: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Meranie produkčnej medzery je na Slovensku v podstate neprebádanou oblasťou, či už z pohľadu teoretického pozadia, ako aj praktickej aplikácie. Až na pár odborníkov, ktorí položili základy tomuto výskumu v posledných rokoch, na Slovensku absentujú pracoviská, ktoré by sa problematikou zaoberali komplexne.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Minoritné hry a modelovanie finančných trhov (2003 | pridané 29. júla 2005)

Zuzana Richterová; Školiteľ: Doc. RnDr. Ján Boďa CSc.

V praktickom živote nájdeme veľké množstvo rozmanitých javov, ktoré sa správajú podľa určitých viac či menej zložitých zákonitostí. Je prirodzené, že vzniká snaha o matematické zachytenie resp. analýzu týchto zákonitostí a účelom ich vysvetlenia a prípadného následného predpovedania budúceho diania; najmä ak ide o javy ekonomické či finančné.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kalibrácia modelov vývoja úrokovej miery (2003 | pridané 29. júla 2005)

Alexandra Csajková; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Veľmi dôležitou súčasťou finačných trhov sú finančné deriváty, konkrétne deriváty úrokovej miery, ktoré úzko závisia od úrovni úroku. Poznamenajme si, že úroková miera sa používa nielen na diskontovanie ale aj na definovanie payoffu derivátu. Pri konštrukcii oceňovacích modelov finančných derivátov je dôležité si uvedomiť stochastický pohyb úrokovej miery.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Diferenčné systémy s racionálnymi očakávaniami (2003 | pridané 28. júla 2005)

Veronika Oláhová; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V reálnom svete, v ktorom nie je budúcnosť známa, závisí ľudské správanie do veľkej miery od očakávaní. Neurčitosť reálneho sveta môžeme v modeloch vyjadriť náhodnými premennými. Matematickým nástrojom, vyjadrujúcim práve správanie sa ľudí v neurčitej ekonomike, sú racionálne očakávania.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia zásobovania lokálneho skladu (2003 | pridané 28. júla 2005)

Juraj Katriak; Školiteľ: Ing. Rastislav Rázus

Základným problémom matematickej teórie modelovania zásob je určenie správneho množstva tovarov objednávaného v správny čas. Ide teda o nájdenie optimálnej objednávacej, resp. skladovacej politiky, ktorá pri dodržaní určitých obmedzení nastaví doby objednania, objednávané množstvá, príp. poistné hladiny a pod.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy vnútorného bodu v kvadratických úlohách optimalizácie portfólio (2003 | pridané 28. júla 2005)

Milan Výškrabka; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Vytvorenie portfolio, ktoré bude dosahovať solídne výnosy počas celej doby nie je len problem vybrať vhodné aktíva do portfolio, ale z už vybraných aktív správne zvoliť ich váhy v portfolio. Vhodné zastúpenie jednotlivých aktív nemožno určiť len prirodzenou intuíciou. Úspech v investovaní môžeme dosiahnuť, ak budeme precízne analyzovať aktíva a následne optimalizovať portfolio.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oceňovanie bariérovýh opcií na neúplnom trhu (2003 | pridané 28. júla 2005)

Juraj Stančík; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

V priebehu posledných desaťročí a najmä koncom minulého storočia sa začali objavovať na finančných trhoch rôzne nestability. Boli dôsledkom najmä zvýšenej volatility cien akcií, menových kurzov, úrokových sadzieb, indexov, atď. Samozrejme, malo to za následok zvýšenie rizík pre všetkých účastníkov finančného trhu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Konvexná analýza a mikroekonomická teória firmy (2003 | pridané 28. júla 2005)

Martin Gancárová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Teóriu firmy spracúva množstvo mikroekonomickej literatúry. Väčšina týchto publikácií pracuje zo začiatku so všeobecnou produkčnou funkciou, na ktorú sa kladú len tie najnutnejšie predpoklady. Počas odvodzovania rôznych tvrdení je neraz potrebné riešiť úlohy viazanej optimalizácie. Tu sa väčšina literatúry obmedzí na funkcie diferencovateľné, s ktorými sa pracuje jednoduchšie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

A delay differential equation model of oscillations of exchange rates (2003 | pridané 28. júla 2005)

Alexander Erdélyi; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Over the last thirty years, a number of economic literature has been devoted to the topic of modeling foreign exchange rates.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Bezarbitrážne modelovanie vývoja úrokových mier s aplikáciou na optimalizáciu portfólia dlhopisov (2003 | pridané 28. júla 2005)

Martin Guzi; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Investovanie peňažných prostriedkov do dlhopisov je jednou z možností ako zhodnotiť náš majetok. Vhodnou investíciou do portfólia kupónových dlhopisov si môžeme zabezpečiť stabilný a pravidelný príjem v budúcnosti. Naviac treba spomenúť, že riziko takejto investície v prípade štátnych dlhopisov je prakticky nulové – samozrejme na úkor nižšieho výnosu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa