sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

Matematické vedy

Portál obsahuje 126 diplomových prác z odboru Matematické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Oceňovanie derivátov úrokovej miery s využitím diskrétnych modelov vývoja úrokovej miery (2003 | pridané 28. júla 2005)

Marián Dinga; Školiteľ: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Úrokové miery a ich dynamika tvoria pravdepodobne výpočtovo najnáročnjšiu časť novodobej finančnej teórie. Pomocou nich sa časovým diskontovaním oceňujú nielen dlhopisy, ale aj mnohé iné typy derivátov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia plánovania zásobovania a prepravy v heterogénnom prostredí (2003 | pridané 28. júla 2005)

Róbert Hikl; Školiteľ: Ing. Rastislav Rázus

Uvažujme model, ktorý bude použitý pre optimalizáciu riadenia skladových zásob v prevádzkach s vlastnými skladmi, ako sú napr. čerpacie stanice s predajom aj iného tovaru ako pohonných hmôt. Budeme sa zaoberať práve týmto tovarom bez pohonných hmôt. Tieto prevádzky sú rozmiestnené heterogénne vzhľadom na rôznorodosť krajiny. Každá prevádzka, resp.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

18hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Mocninové zákony v ekonómii a financiách (2003 | pridané 28. júla 2005)

Katarína Hatalová; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Vzťah medzi ekonómiou a fyzikou má dlhú a zaujímavú históriu. V minulosti boli výnimoční ekonómovia inšpirovaní princípmi Newtonovskej fyziky a štatistickej mechaniky, priťahovaní úspechmi týchto teórií. Aplikáciou užitočných metód štatistickej fyziky a nelineárnych dynamík na makroekonomické modelovanie a analýzy finančných trhov vzniká nový odbor – ekonofyzika.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Hry fiškálnych a monetárnych vzťahov v EMU (2003 | pridané 28. júla 2005)

Marian Krajč; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár, CSc.

Ekonomické a politické výdavky a príjmy Európskej ekonomickej a menovej únie EMU podliehajú v poslednej dobe živým verejným diskusiám. EMU zahŕňa mnohé vzťahy medzi spoločnou menotárnou politikou únie, politikou výmenného kurzu eura a domácimi fiškálnymi a s nimi súvisiacimi politikami členských vlád.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Investičné životné poistenie (2003 | pridané 28. júla 2005)

Stanislav Jurčík; Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.

Poisťovníctvo je jedným z najvýznamnejších odvetví ekonomiky štátu. Jeho význam nie je len v pomerne veľkom finančnom obrate, ale najmä v tom, že umožňuje udržať ekonomickú stabilitu podnikateľských subjektov a životnú úroveň obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Taktiež poskytuje vynikajúcu príležitosť investovania úspor obyvateľstva a z toho vyplývajúce zhodnotenie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Úlohy o komplementarite a ich ekonomické aplikácie (2003 | pridané 28. júla 2005)

Mária Kubíčková; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Predkladaná diplomová práca je venovaná úlohe o komplementarite a k nej príbuzným úlohám. Ciele práce sú nasledovné: 1. Uviesť ucelený pohľad na úlohy o komplementarite, resp. k nim príbuzné úlohy, ako je úloha o variačných nerovnostiach, úloha o sedlovom bode, prípadne niektoré ich zovšeobecnenia. 2. Poukázať na niektoré ekonomické aplikácie modelované pomocou úlohy o komplementarite. 3.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

17hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza dopytu a tvorba prognóz s aplikáciami na hypermarkety (2003 | pridané 28. júla 2005)

Juraj Kučera; Školiteľ: Ing. Rastislav Rázus

Cieľom tejto diplomovej práce je nájsť a aplikovať vhodné metódy na odhad budúceho dopytu. Zameriame sa na krátke predpovede s cieľom urobiť prognózu použiteľnú na optimálne zásobenie skladu, ktoré je veľmi dôležité. Prebytok na sklade znamená neproduktívne uložené peniaze, primálo tovaru vedie k ušlému zisku a strate zákazníkov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Štúdium možnosti aplikácie niektorých fyzikálnych princípov v ekonomickej teórii (2003 | pridané 28. júla 2005)

Martina Líšková; Školiteľ: RNDr. Július Vanko, PhD.

V posledných rokoch sa mnohí fyzici začali venovať oblastiam financií a ekonómie. Najmä po skončení obdobia studenej vojny, kedy poľavil masívny výskum vo fyzike, našli vedci priestor a uplatnenie aj v iných oblastiach. Mnohí sa obrátili k štúdiu zákonitostí trhu a stali sa prekvapujúco úspešnými na finančných burzách. Veľa spoločností si do svojich analytických tímov začalo pozývať fyzikov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ohodnocovanie firiem pri fúzii a akvizícii (2003 | pridané 28. júla 2005)

Eva Pašková; Školiteľ: Ing. Marta Rošteková

Spájanie podnikov patrí k sféram hospodírskeho života, kde prax v značnej miere predbehla rozvoj teórie. Hospodársky rozvoj si vynucuje stále nové riešenia, pre ktoré sa zároveň vytvárajú aj rôzne názvy a pojmy. Prevažná väčšina pochádza z anglosaských krajín ako napríklad Takeover, Mergers, Fusions, MBO, Spin off.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

15hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Zbierka úloh z teórie hier (2003 | pridané 28. júla 2005)

Vladimír Pravňan; Školiteľ: RNDr. Elena Šikudová

Pôvodným impulzom pre rozvoj teórie hier bola analýza bežných spoločenských a hazardných hier. Táto problematika sa sporadicky objavovala v prácach matematikov už od 17. storočia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Komparácia hospodárskeho rastu v transformujúcich sa krajinách (2002 | pridané 27. júla 2005)

Matej Prachár; Školiteľ: Ing. Ivan Prachár, CSc.

V súčasnosti sa Slovensko ako i ďalšie krajiny strednej a východnej Európy a Ázie nachádzajú v období transformácie. Toto obdobie je charakterizované ako politickými, taka j ekonomickými zmenami. Vo všeobecnosti sa za začiatok transformácie považuje istá politická zmena, ktorá reťazovo vyvoláva ďalšie zmeny v samotnej ekonomike krajiny.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modely populačného optima (2002 | pridané 27. júla 2005)

Branislav Ondruš; Školiteľ: RNDr. Karol Pastor, CSc.

Žijeme v zaujímavom svete s neuveriteľnou demografickou históriou. Populácia po stáročia rástla pomalým tempom. Podľa odhadov odborníkov, žilo pred 9 tisíc rokmi na modrej planéte 10 miliónov ľudí. Do roku 2500 pr.n.l. sa počet iba zoštvornásobil a na začiatku 18. storočia sme sa priblížili k veľkosti 320 miliónov obyvateľov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Životné poistenie so stochastickými úrokovými mierami (2002 | pridané 27. júla 2005)

Ladislava Olšarová; Školiteľ: Doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.

Poistenie zabezpečuje občanom právo na výplatu zmluvne dohodnutej finančnej čiastky v prípade, že nastane poistná udalosť v dobe platnosti poistnej zmluvy. Poistná udalosť má charakter náhodnej udalosti. V súčasnosti ponúkajú poisťovne množstvo produktov. Jedným z nich je poistenie osôb, pri ktorom sa poisťujú náhodné udalosti súvisiace so životom, úmrtím a zdravím človeka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

18hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimlizácia portfolio so zaistením voči alternatívnemu vývoju úrokových mier (2002 | pridané 27. júla 2005)

Jana Marettová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Táto práca je venovaná úlohe optimalizácie zloženia porfólia dlhopisov. Túto úlohu musia riešiť jednak investori, ktorých cieľom je zisk, tak aj finančné inštitúcie, majúce finančné záväzky. Investor má svoje predstavy, ktoré by malo portfólio spĺňa? (napr. záväzky, ktoré musí v určitom čase splniť). Taktiež má očakávania spojené s vývojom úrokových mier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia portfólia dlhopisov pri stochastickom vývoji úrokových mier (2002 | pridané 27. júla 2005)

Ivan Luknár; Školiteľ: Igor Melicherčík, PhD.

Väčšina finančných a bankových inštitúcií potrebuje zhodnocovať svoj majetok, formou investovania finančných prostriedkov. Dôvody môžu byť rôzne, či už potrebujú vykonať nejaké platby v budúcom období, alebo potrebujú vrátiť pôžičku alebo jednoducho chcú dosiahnuť zisk. Jedným z možných spôsobov je investovať peniaze do dlhopisov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza efektívnosti národného hospodárstva (2002 | pridané 27. júla 2005)

Juraj Kopecsni; Školiteľ: Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí. Veličina vyjadrujúca vzťah medzi vloženými prostriedkami a ich ekonomickými účinkami sa nazýva ekonomická efektívnosť. Ekonomická efektívnosť súčasných vyspelých krajín stále menej závisí na klasických vstupných faktoroch, ako je napríklad pracovná sila.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie príjmov a spotreby obyvateľstva SR (2002 | pridané 27. júla 2005)

Juraj Huček; Školiteľ: Ing. Ján Haluška, PhD.

Príjmy a spotreba obyvateľstva patria k jedným z najdôležitejších makroekonomických ukazateľov životnej úrovne v každej krajine. Keďže spotreba obyvateľstva predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky v priemere 50% štruktúry domáceho použitia HDP, je potrebné ju poznať podrobnejšie, vedieť, ktoré faktory na ňu vplývajú, čo a ako podmieňuje jej rast.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Evolučná teória hier (2002 | pridané 27. júla 2005)

Miroslava Horňáková; Školiteľ: RNDr. Elena Šikudová

Evolučné hry sa v počiatkoch používali v biologickej teórii. Až v súčasných rokoch sa začali využívať aj na vysvetľovanie ekonomických a finančných javov. V evolučnej hre si každý hráč vyberá medzi alternatývnymi stratégiami. Výplata prislúchajúca k danej stratégii závisí aj na výbere stratégií iných hráčov. Časom sú výhodnejšie stratégie používané väčšou časťou populácie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozdelenie sídiel na Slovensku podľa veľkosti (2002 | pridané 27. júla 2005)

Andrea Horehájová; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc

Denne máme do činenia s rozličnými priestorovými štruktúrami. Často sú pre nás take samozrejmé, že si ich ani neuvedomujeme. To, že napríkald bývame v meste a cez víkend odchádzame na vidiek, že niektoré výrobky možno kúpiť iba vo väčších mestách a iné v centrách veľkomiest, stalo sa úplne samozrejmým, a tak si len zriedka kladieme otázku o príčinách týchto rozdielov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

18hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza citlivosti ekonomiky na špekulačné tlaky (2002 | pridané 27. júla 2005)

Andrea Borčinová; Školiteľ: Vladimír Zlacký

Pojem krízy je široký a zahŕňa viaceré typy ekonomických alebo finančných kríz. Okrem bankových kríz, ktoré popisujú problémy bankového sektora, systematických finančných kríz, ktoré sa týkajú problémov na finančných trhoch a dlhových kríz, ktoré rozoberajú stav, keď ekonomika nie je schopná splácať svoje dlhy, sa veľká pozornosť venuje menovým krízam.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa