sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

Matematické vedy

Portál obsahuje 126 diplomových prác z odboru Matematické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Produkčná medzera v SR (2004 | pridané 10. apríla 2005)

Zuzana Pašiaková; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

Produkčná medzera je jedným z hlavných indikátorov inflačných tlakov, ktoré by mali sledovať autority monetárnych politík. Na Slovensku sa až v posledných rokoch začali touto tematikou zaoberať príslušné pracoviská, preto ešte nie je známe, ktoré typy metód sú najvhodnejšie na meranie produkčnej medzery v SR.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analytical and numerical methods for stock index derivative pricing (2004 | pridané 10. apríla 2005)

Soňa Kilianová; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

In the last decades, we could observe rapidly expanding trading of financial derivative securities in financial markets. Mathematical modelling in finance as well as empirical analysis draw attention from researchers from a wide spectrum of disciplines, ranging from mathematics and statistics over operations research to economics.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Láska, spolužitie a manželstvo z ekonomického pohľadu (2004 | pridané 10. apríla 2005)

Monika Šajgalíková; Školiteľ: RNDr. Elena Šikudová

Boli ste niekedy zamilovaní? Takmer urcite áno. Pre mnohých z nás je láska a zamilovanost jedným z najintezívnejších citov, ktorý kedy prežijeme. Preco sa ludia do seba zamilujú? Láska je vyjadrením vzájomného fyzického a osobného vztahu, ktorý vzniká medzi dvoma jednotlivcami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

The Welfare Costs of Inflation in an Endogenous Growth Economy with Costly Credit (2004 | pridané 9. apríla 2005)

Peter Brnčík; Školiteľ: Max Gillman, PhD.

Early efforts to examine the effects inflation taxes in monetary general equilibrium models concluded, that under moderate inflations, these taxes have modest effects on steady-state employment and output and this way on welfare. Money is assumed to be valued as a medium of exchange and enters the models via a cash-in advance constraint on consumption.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Economic Growth and Convergence in Transitive Economies (2004 | pridané 9. apríla 2005)

Jana Hrivnáková; Školiteľ: Dr. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Convergence - as a process of lessening focused-on differences - is from an economic point of view profoundly related to the concept of economic growth.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Structural Changes in EU's Trade with Central Europe (2004 | pridané 9. apríla 2005)

Martin Djablik; Školiteľ: Doc. Dr. Jarko Fidrmuc

This thesis shows that the so called new trade theory provides an appropriate theoretical framework to explain several features of the trade development of the European Union (EU) with the Central and Eastern European countries (CEECs) as well as with other comparative countries. The new trade theory has developed efficient tools for deep analysis of trade structure and structural changes.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Equilibrium and no-arbitrage models of the term structure (1999 | pridané 9. apríla 2005)

Zuzana Vavrovičová; Školiteľ: Professor Dr. Engelbert J. Dockner, Wien

Theory about the modelling of the term structure of interest rates has evolved over the last twenty five years (perhaps the first and the simplest model of the term structure was introduced by Merton in 1973) and since then a number of different approaches have been developed.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vyhľadávanie arbitrážnych príležitostí na výnosovej krivke (1999 | pridané 9. apríla 2005)

Juraj Kotian; Školiteľ: RNDr. Alena Kuklišova

Nevyhnutnou súčasťou kapitálového trhu sú dlhopisy. Dlhopisy na rozdiel od akcií ponúkajú stabilný príjem, a preto ich banky držia vo svojom portfóliu ako určitú istotu. Najväčšej pozornosti sa dostáva štátnym dlhopisom, ktoré sa považujú za najmenej rizikové.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza voľnej hranice amerických opcií (1999 | pridané 9. apríla 2005)

Janka Horvathová; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Oceňovanie finančných derivátov je v praxi vel’mi skúmaným problémom. Existuje viacero prístupov k ich riešeniu. Základom pre väčšinu takýchto metód je Black-Scholesova PDR pre oceňovanie opcií. Táto rovnica bude východiskom aj v našej práci. Jej odvodenie a niektoré výsledky v ocenení európskych call opcií priblížime v prvej kapitole. Našim ciel’om je skúmat’ americké opcie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ekonometrický model zahraničného obchodu SR (2000 | pridané 9. apríla 2005)

Tatiana Krasuľová; Školiteľ: RNDr. Viliam Páleník, Phd.

Vnútorná a vonkajšia stabilita národných ekonomík sú v súčasnosti často diskutované otázky. K zahraničnej nerovnováhe prispieva zvyšujúca sa zahraničná zadľženosť, no najmä nerovnováha vo vývoji dovozu a vývozu. Pasívny schodok zahraničnčho obchodu spôsobí deficitný schodok bežného účtu platobnej bilancie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Minimalizácia funkcie n-premenných kvázinewtonovskými metódami, ktoré nevyžadujú optimálnu dĺžku kroku (2000 | pridané 9. apríla 2005)

Jozef Opálený; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Kvázinewtnovské metódy riešia úlohu minimalizácie konvexných funkcií bez ohraničení. Sú dôležitou súčasťou nelineárneho programovania, a za štyri desiatky rokov ich vývoja sa nimi zaoberalo množstvo autorov a bolo popísaných veľa prác a článkov. Ich vývoj však stále pokračuje. Požiadavka konvexnosti sa môže zdať dosť silná, avšak bez nej by neboli možné naše nasledujúce úvahy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

20hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kvázinewtonovské metódy Orenovho typu (2000 | pridané 9. apríla 2005)

Marcel Imrišek; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Potreba riešenia optimalizačných úloh vystupuje vo všetkých oblastiach vedy a techniky. Tieto úlohy sú neodmysliteľnou súčasťou ekonómie a finančnej matematiky. Najčastejšie sú formulované ako úlohy nájsť prvok z danej množiny, ktorý minimalizuje takzvanú účelovú funkciu, čiže nájsť viazaný extrém funkcie. Riešenie takejto úlohy je možné transformovať na riešenie postupnosti úloh na voľný extrém.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

O probléme premenlivej volatility v Black-Scholesovom modeli (2000 | pridané 9. apríla 2005)

Michal Staňo; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa výrazne zmenili podmienky na svetových finančných trhoch a do popredia sa čoraz častejšie dostávajú nové transakcie a nástroje finančného trhu, ktoré sa často označujú jednoducho ako finančné deriváty (typy finančných derivátov sú opísané v kapitole 2).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Efektívnosť slovenských bánk pomocou DEA (2000 | pridané 9. apríla 2005)

Jana Učníková; Školiteľ: Prof. Mikuláš Luptáčik

Bankivý sektor, ktorý je základným kameňom slovenského hospodárstva, stagnuje. Do budúcnosti sa počíta s poklesom súhrných aktív slovenských bánk pod úrpveň hrubého domáceho produktu, pričom v zahraničí sú aktíva násobkom HDP. Niektoré z bánk aj napriek takejto situácii poskytli a ešte stále poskytujú úvery, ktoré si pri ich slabom kapitálovom vybavení nemôžu dovoliť.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia plynovodných sietí evolučnými stratégiami (2001 | pridané 8. apríla 2005)

Ján Kuchta; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Dnešnú spoločnosť si bez plynu nedokáže predstaviť asi nikto, varíme si ním jedlo, poháňa nám autá, stal sa blízkou súčasťou nášho každodenného života. Ako dobre vieme zásoby plynu ako aj ostatných fosílnych palív sa krátia, čo v poslednej dobe vedie k veľmi aktuálnej otázke ,,čo budeme robiť, keď sa všetok plyn minie“.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy vnútorného bodu v DEA - modeloch lineárneho programovania (2001 | pridané 8. apríla 2005)

František Brázdik; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Analýza obálky dát (Data Envelopment Analysis) je jedna z aplikácií lineárneho programovania použitelná v ekomomických vedách. Cieľom takejto analýzy je z daného súboru organizačných jednotiek vybrať tie, ktoré sú efektívne. Budeme hovoriť o organizačných jednotkách, pretože analýza sa dá s úspechom použiť na výrobné ako aj na nevýrobné subjekty.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Teória medzinárodného obchodu a hodnotenie zahranično-obchodnej politiky malej krajiny s otvorenou ekonomikou (2001 | pridané 8. apríla 2005)

Jozef Mathia; Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Toma, CSc.

Skúmanie vonkajšich ekonomických vzťahov danej ekonomiky pomocou ukazovateľov dovoz, vývoz, obrat a saldo zahraničného obchodu, resp. ďalších ukazovateľov z nich odvodených umožňuje charakterizovať stupeň rozvoja ekonomiky, jej aktivitu a otvorenosť voči svetu, odhadnúť konkurenčnú schopnosť danej ekonomiky na zahraničných trhoch.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

DEA modely a meranie efektívnosti (2001 | pridané 8. apríla 2005)

Andrea Némethová; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Data Envelopment Analysis (DEA) metóda patrí medzi významné prostriedky ekonomického manažmentu. DEA umožňuje vyhodnotiť efektívnosť jednotlivých ekonomických subjektov v rámci danej skupiny. Existuje veľa rozličných DEA modelov, ktorých hlavným cieľom je odlíšiť efektívne útvary od neefektívnych...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Technická analýza akcií (kritická štúdia) (2001 | pridané 8. apríla 2005)

Marek Šturc; Školiteľ: Doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.

Technická analýza pozostáva z analýzy grafov akcií a z analýzy technických indikátorov (pásmová analýza, oscilátory, cenovo objemové a objemové indikátory, ...), ktoré na základe vývoja cien a objemov obchodov v minulosti predovedajú odhad vývoja budúcej ceny akcie. V tejto práci sa zaoberáme len jednou špecifickou časťou analýzy a to analýzou grafov akcií, tzv...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Uplatnenie parciálnych diferenciálnych rovníc v oceňovaní finančných derivátov (2001 | pridané 8. apríla 2005)

Martin Jandačka; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Oceňovanie finančných derivátov je v praxi často skúmaný problém. Existuje viacero prístupov k ich riešeniu. Základom pre väčšinu metód je Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa