sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

Matematické vedy

Portál obsahuje 126 diplomových prác z odboru Matematické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Spektrálna analýza metódou najmenších štvorcov a jej aplikácie v geodézii (2003 | pridané 20. marca 2005)

Tomáš Bacigál; Školiteľ: Ing. Juraj Janák PhD.

Práca podáva detailný popis teoretického základu spektrálnej analýzy metódou najmenších štvorcov (SA-MNŠ). najprv je daný všeobecný pohľad do problematiky spracovania jednorozmerných časových radov a...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Načasovanie diskrétnej voľby v teórii investovania (2001 | pridané 17. februára 2005)

Adriana Lojschová; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boda, CSc.

Mnohé ekonomické štúdie sa venujú problematike správania reprezentatívneho spotrebiteľa resp. firmy v oblasti investovania, preto je namieste otázka, čo sa stane v prípade agregácie spotrebiteľov...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Konštrukcia strednej osi v polygónoch: teória, implementácia, aplikácie. (2000 | pridané 4. januára 2005)

Boris Lilov; Školiteľ: Mgr. Marek Mikita

Práca je venovaná teórii, implementácii a aplikáciam strednej osi definovanej pre polygóny v euklidovskej rovine.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

37hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Existencia špeciálnych tried grafov (2004 | pridané 10. mája 2005)

Robert Hajduk; Školiteľ: doc. RNDr. Roman Soták Phd.

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom $3$-regulárnych planárnych grafov zložených z~prstenca $q$-uholníkov, ktorého vnútrajšok a~vonkajšok prstenca je vyplnený $p$-uholníkmi pre $pgeq 3$ a~$q>3$. Jej hlavná časť je zameraná na skúmanie existencie máp $M_n(7,5)$. Presnejšie na hľadanie takých $n$, pre ktoré mapa $M_n(7,5)$ existuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

31hlasov

Vývoj algoritmického myslenia a použitie v učebných osnovách informatiky (2005 | pridané 26. apríla 2005)

Kavecká Lucia; Školiteľ: RNDr. Lýdia Králiková

Témou mojej diplomovej práce je algoritmické myslenie, jeho vývoj a možnosti uplatnenia týchto poznatkov v pedagogickej praxi. S algoritmami sa každý človek stretáva už od ranného detstva, aj keď si ešte vôbec neuvedomuje, čo algoritmus je. Vníma ho len ako nejaký postup, ktorý po dodržaní vedie k cieľu.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

45hlasov

Stavebnica Lego Dacta a jej využitie na školách (2005 | pridané 26. apríla 2005)

Ján Talla; Školiteľ: RNDr. Lýdia Králiková

V prvej kapitole sa zameriavam na históriu a rozdelenie učební Lego Dacta, ako aj na formy a postupy, ktoré sa uplatňujú na vyučovacích hodinách pri použití tejto stavebnice. Druhá kapitola sa zaoberá postupným zoznamovaním sa s jednotlivými časťami Lego Dacty.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

47hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa