diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

Portál obsahuje 77 diplomových prác z odboru Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

DEA modely. Assurance Region model (2007 | pridané 11. novembra 2007)

Miroslav Mlynárik; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Bakalárska práca sa zameriava na opis neparametrickej metódy Data Envelopment Analysis (DEA) ako efektívneho nástroja na vyhodnocovanie efektívnosti nevýrobných orga-nizačných jednotiek (DMU), pričom bližšie analyzuje CCR model a z neho odvodený Assurance Region model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DEA analýza efektívnosti: SBM model (2007 | pridané 4. augusta 2007)

Martin Lauko; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Práca využíva DEA modely (hodnotenie samostatne sa rozhodujúcich útvarov v rámci skupiny) na príklade hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Short time oscillations of exchange rates (2007 | pridané 10. júla 2007)

Tomáš Bokes; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

In this paper we discuss and analyze deviations of a foreign exchange rate from its short term equilibrium.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Tvorba klasifikačných stromov pri procese data miningu (2007 | pridané 4. júla 2007)

Ivan Sutóris; Školiteľ: RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Pojmami data mining, alebo hľadanie znalostí v databázach sa označuje v súčasnosti populárna problematika na pomedzí štatistiky a informatiky, zaoberajúca sa nachádzaním vzťahov a vzorcov vo veľkých objemoch dát. Jednou z metód používaných pri data miningu sú klasifikačné (nazývané aj rozhodovacie) stromy, ktorými sa zaoberá táto práca.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over Internet Protocol) (2000 | pridané 29. júna 2007)

Marek Repčík; Školiteľ: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.

V tejto práci sa pokúšam opísať aspekty týkajúce sa sietí, sieťových prenosov atď. V práci uvažujem dva druhy vstupných tokov. Prvý je Poissonov a druhý tzv. MMPP (Markov modulated Poisson Process) vstupný tok generovaný ON-OFF zdrojom.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Equilibrium exchange rate (2007 | pridané 17. júna 2007)

Dénes Kucsera; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V tejto diplomovej práci skúmame reálny efektívny rovnovážny výmenný kurz Slovenskej koruny založený na indexe spotrebiteľských cien a cien výrobcov. Model na určenie behaviorálneho rovnovážneho kurzu (BEER) použitý v tejto práci bol inšpirovaný Alberola et al. (1999, 2002). Správanie sa rovnovážneho kurzu je popísané pomocou produktivity a čistých zahraničných aktív.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačné kritéria pre STAR modely (2007 | pridané 2. júna 2007)

Martin Handlovič; Školiteľ: Prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

Cieľom diplomovej práce je popísať najčastejšie používané moderné techniky na analyzovanie časových radov a následne vyhodnocovanie týchto radov na základe informačných kritérií. Špeciálne sa budeme zaoberať STAR modelmi a informačnými kritériami pre tieto modely. Vhodnosť týchto modelov pre analýzu časových radov podporíme aplikáciou na reálnych dátach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Nelineárne rovnice a ich použitie v inžinierskych problémoch. (1998 | pridané 6. septembra 2005)

Peter Butora; Školiteľ: Doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc

Diplomová práca obsahuje prehľad a porovnanie dostupných metód na riešenie nelineárnych rovníc a ich sústav. Súčasne obsahuje riešenie vybraných aplikácií z inžinierskej praxe, v ktorých sa používajú nelineárne rovnice. Pri riešení úloh som použil programovací jazyk MATLAB.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej matematiky KAM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Experimeny so základnými ekonomickými princípmi (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Olejník; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár, PhD.

Myšlienka zaoberať sa touto prácou vzišla zo snahy priniesť do vyučovania predmetu Experimentálna ekonómia pozitívne stránky prameniace z výučby za použitia výpočtovej techniky a špecializovanej aplikácie. Experimentálna ekonómia je užitočným a názorným nástrojom na pochopenie fungovania trhu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery so stochastickou volatilitou (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Beáta Stehlíková; Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Dôležitou súčasťou finančných trhov sú deriváty úrokovej miery. Sú to deriváty, ktoré závisia od hodnoty úrokovej miery v určitom čase, resp. od hodnôt počas určitého časového intervalu. Na oceňovanie takýchto derivátov je potrebné modelovať vývoj úrokových mier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza štruktúry Slovenskej ekonomiky na základe input-output modelu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Jozef Hančár; Školiteľ: Dr. Mikuláš Ľuptáčik

Samotná input-output tabuľka v sebe obsahuje množstvo dát, ktoré v spojení s dodatočnými (napr. zamestnanosť v jednotlivých odvetviach) môžu byť zdrojom pre naozaj zaujímavú analýzu slovenskej ekonomiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamically optimal hedging strategy in the presence of transaction costs (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Matej Maceáš; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

The decisions that investors and portfolio managers constantly have to make in the course of their work revolve around and are determined by two factors: return and risk. On the one hand, the investor will want to attain the highest possible return on their investment; on the other hand, they will want to minimize the risk of loss associated with the investment.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oscillations of the foreign exchange rate and the devil’s staircase (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Katarína Boďová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

The question of estimating and explaning movements of a real foreign exchange rate under the floating regime is crucial in open economics. Economic theory already presents various models to explain these movements: the purchasing power parity, the uncovered interest rate parity, the monetary model, the portfolio balanced model or the Dornbusch model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vybrané problémy ekonofyziky (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Miroslav Branik; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Súvislosti medzi jednotlivými ekonomickými javmi a ich dôsledky sô často také zložité, že ekonóm pri ich vysvetľovaní musí využívať aj poznatky iných ako ekonomických vied. Úzke hraničné vzťahy jestvujú medzi ekonomickými a inými spoločenskými vedami – najmä politickými vedami a sociológiou. Mimoriadny význam majú pre ekonóma štatistika a matematické metódy pravdepodobnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oceňovanie firiem (v slovenských podmienkach) (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Ján Široký; Školiteľ: doc RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Oceňovanie firiem bolo u nás až do roku 1990 v podstate neznámym pojmom. V centrálne riadenom hospodárstve prakticky neexistoval trh s podnikmi, a ceny jednotlivých zložiek majetku boli stanovované podľa pevne určených pravidiel. S nástupom voľného trhu ale vyvstala potreba oceňovacích postupov, pomocou ktorých by bolo možné určiť reálnu hodnotu majetku, operácií, prípadne celej firmy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

20hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy sekvenčného kvadratického programovania (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Kopačka; Školiteľ: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Predkladaná diplomová práca je venovaná metódam Sekvenčcného Kvadratického Programovania (SQP). Snažili sme sa uviesťt ucelený pohľlad na SQP metódy a ukázaťt na ich aplikácie v praxi. Porovnávali sme filtrové SQP metódy s klasickými SQP algoritmami, používajúcimi penalizačnú funkciu. Zaoberali sme sa štruktúrou filtrového SQP algoritmu Rogera Fletchera a Svena Leyffera.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie reálneho efektívneho výmenného kurzu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Anton Malesich; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V diplomovej práci sa snažíme popísať vývoj rovnovážneho reálneho výmenného kurzu Slovenskej republiky meraného cenami spotrebiteľov. Takto zadefinovaný by mal odrážať kúpnu silu obyvateľov v domácej krajine v porovnaní so zahraničím.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ramseyho model ekonomického rastu ako úloha optimálneho riadenia (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Pavol Jurča; Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Každá ekonomika stojí pred riešením požiadavky optimálnej alokácie vyprodukovaných statkov, ktorí možno buď využiť na súčasnú spotrebu, alebo investovať s cieľom zvýšiť spotrebu v budúcnosti. Treba teda určiť optimálne časové rozloženie spotreby so zreteľom na obmedzenosť ekonomických zdrojov. Týmto problémom sa zaoberal už v roku 1928 Frank P. Ramsey v článku [8].

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamicky optimálne investovanie na neúplných trhoch (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Martin Proksa; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

Práca sa zaoberá hľadaním dynamicky optimálnej zaistovacej stratégie rizikovo averzného investora na neúplnom trhu za prítomnosti troch druhov aktív - akcie, opcie na akciu a bezrizikového účtu. Úloha sa dá formulovať ako maximalizácia úžitku zo zaistenia, alebo ekvivalentne ako minimalizácia kumulatívnej replikačnej chyby.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vyhľadávacie modely v monetárnej ekonómii (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Peter Pavlis; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár PhD.

V našej diplomovej práci sa zaoberáme vyhľadávacími modelmi v monetárnej ekonómii. Tieto modely sa zaoberajú rôznymi prístupmi k výmennému procesu – na rozdiel od Walrasiánskeho prístupu, kde bola úloha peňazí braná bez bližšej súvislosti s výmenným procesom. Tento proces nebol explicitne modelovaný.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
Výsledky zoraď podľa