Informatika

Portál obsahuje 87 diplomových prác z odboru Informatika

Informatika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Biblická konkordancia (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Róbert Novotný; Školiteľ: RNDr. Stanislav Krajči, PhD

V prvej časti práce navrhujeme formálny model pre dátové štruktúry a perátory stromovej algebry - navigáciu (výber rodičov, či detí uzla), Kleeneho uzáveru (viacnásobné aplikovanie operátorov) a selekciu (filtrácia uzlov na áklade booleovskej podmienky). Booleovskú podmienku selekcie definujeme ko formulu jazyka logiky prvého rádu bez kvantifikátorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Moderné aspekty Einsteinovho-Podolského-Rosenovho experimentu - prenos kvantových stavov (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Jozef Michalík; Školiteľ: Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.

V mojej práci sa venujem kvantovej teleportácii. Vystupuje tu dlhoročný spor medzi Nielsom Bohrom a Albertom Einsteinom o to, či je kvantová mechanika logicky konzistentná teória pre popis mikrosveta, alebo nie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačové simulácie v ekonofyzike (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Dárius Dudinský; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Počítačovou simuláciou bol študovaný spinový mriežkový model trhu pôvodne navrhnutý Stefanom Bornholdtom. Práca obsahuje základy simulačnej metodiky Monte Carlo. V teoretickej časti sa kládol dôraz na teóriu Markovových reťazcov, ktorá je v tesnom vzťahu k simulačnému algoritmu typu heat – bath.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznávanie písaných slov slovenského jazyka využitím neurónových sietí (2004 | pridané 29. septembra 2005)

Ivan Koško; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Už od pradávna sú ľudia jediní, ktorí dokázali a ktorí vôbec potrebovali rozoznávať a interpretovať rukopis ostatných ľudských bytostí. Termín „rukopis“ je definovaný ako plocha alebo povrch pozostávajúci z umelých grafických značiek obsahujúcich nejakú informáciu vzhľadom k vzťahu týchto značiek k jazyku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Informačný systém identifikačné karty s modulom riadenia prístupu (2005 | pridané 16. septembra 2005)

Marián Lojka; Školiteľ: doc. Ing. Milan Šujanský CSc.

Diplomová práca realizuje projekt zavedenia identifikačných kariet pre TU. V projekte sú analyzované rôzne problémy, ktoré sú riešené pri zavedení identifikačných kariet na TU. Práca obsahuje taktiež bližšie informácie o spôsobe tvorenia karty a zápise údajov na kartu, ktorá je navrhnutá pre použitie v celom systéme.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Bezpečnosť v oblasti informačných technológií (2005 | pridané 21. júla 2005)

Marek Nemečkay; Školiteľ: PaedDr. Roman Hrušecký

Táto práca sa zaoberá problémom bezpečnosti v oblasti informačných technológií z hľadiska bežného používateľa. Práca je doplnená experimentom, ktorý predstavuje popis reálnej výučby o bezpečnosti v oblasti informačných technológií na strednej škole.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra základov a vyučovania informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačová muzikológia – analýza podobnosti melódií (1998 | pridané 21. júla 2005)

Martin Valluš; Školiteľ: RNDr. Andrej Ferko, CSc.

hudobných konštrukcií. Matematické metódy pochopiteľne umožňujú najvyššiu aproximáciu exaktného riešenia tohto problému. Najefektívnejšou, najprístupnejšou a v súčasnosti najviac používanou metódou na aplikovanie matematických metód hudobnej analýzy je zasa ich spracovanie a modelovanie pomocou programov spúšťaných na rôznych druhoch počítačov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvéroví agenti: Teória a prax (1998 | pridané 21. júla 2005)

Vladimír Tomašovič; Školiteľ: Mgr. Robert Mráz

Pojem agent patrí v súčasnom svete informačých technológií k tým často, snáď až príliš často spomínaným. O agentoch sa publikuje mnoho odborných článkov, usporiadávajú sa konferencie, vzniká stále väčšie množstvo aplikácií. Avšak toto je pravda skôr vo svete ako u nás. Na Slovensku je povedomie odbornej verejnosti v tejto oblasi veľmi nízke.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Porting applications using GUI from Unix to Windows NT (1998 | pridané 21. júla 2005)

Pete Šúň; Školiteľ: RNDr. Vojtech Jankovič, CSc.

Since the forst computers were manufactured, there were differences in the architecture of hardware as well as in systems that operated with this hardware. Therefore, there was an effort of software developers to get over these inconsistencies. One of several solutions of this problem was the idea of multiplatform application development.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

23hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Tvorba rozvrhov pomocou multiagentových systémov (1998 | pridané 21. júla 2005)

Ján Ružarovský; Školiteľ: RNDr. Jozef Kelemen, CSc.

Cieľom tejto práce je preskúmať možnosti využitia multiagentových systémov - MAS pri riešení problému splňovania konečného počtu ohraničení - FCSP, konkrétne pri riešení problému tvorby rozvrhov - TTP. Pracujeme nad konečnými množinami hodnôt premenných. Pokúsime sa navrhnúť model MAS pre riešenie FCSP a implementovať tento model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Automatic vectorisation tool (1998 | pridané 21. júla 2005)

Gabriel Makki; Školiteľ: RNDr. Robert Bohdal

The aim of this thesis was to design a fully automatic vectorisation tool capable of recognizing straight lines and circular arcs as well as detecting dashed lines and text elements. The tool should allor the visual profiling of vectorisation parameters to help the fine tuning of these.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

28hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Lineárne programovanie (1998 | pridané 21. júla 2005)

Tomáš Máčaj; Školiteľ: ? ?

Lineárne programovanie LP sa už celé polstoročie využíva v technickej praxi, národnom hospodárstve i v mnohých oblastiach vedy. Jeho úlohou je určiť minimum lineárnej funkcie n premenných na množine všetkých nezáporných riešení danej sústavy m lineárnych rovníc, pričom m < n. Najstaršie dodnes používaná metóda na riešenie úloh LP je simplexová metóda navrhnutá Dantzingom v roku 1947.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Adaptívne hypermédiá (1998 | pridané 16. júla 2005)

Radoslav Dugát; Školiteľ: ? ?

Hypertext sa stal veľmi populárnou formou ukladania a vyhľadávania informácií. V poslednej dobe nastala potreba okrem textovej informácie prezentovať aj multimediálne objekty, takže miesto pojmu hypertext môžeme používať pojem hypermédiá. Čaro hypermédií spočíva v slobodnej voľbe užívateľa, ktoré dokumenty chce navštíviť. Ďalšou silnou stránkou je neobmedzenosť veľkosti hyperpriestoru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Klasifikácia indikácií v defektoskopii (1998 | pridané 16. júla 2005)

Milan Galčík; Školiteľ: Doc. Ing. Rudolf Ravas, CSc.

Kontrola materiálu pomocou vírivých prúdov našla v priemysle široké uplatnenie. Hlavnou výhodou je jej nedeštruktívny character. Význam tejto metódy zdôrazňuje skutočnosř, že sa používa na rutinnú kontrolu rúrok parogenerátorov v moderných jadrových elektrárňach. Metóda vírivých prúdov využíva striedavé magnetické pole, ktoré je vytvárané cievkou sondy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Rozpoznávanie typu fontu tlačeného písma (1998 | pridané 16. júla 2005)

Richard Janč; Školiteľ: Damas Gruska

Diplomová práca je zameraná na rozpoznávanie typu fontu tlačeného písma z naskenovanej bitmapovej predlohy. Jedná sa o rozpoznávanie posteriórnym OFR systémom. Znamená to, že rozpoznávame typ fontu textu použitého vo vzorke, pričom obsah textu je už dopredu známy. Text mohol byť dopredu rozpoznaný pomocou OCR systému, alebo bol dodaný ako jeden zo vstupov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Predikčné algoritmy kompresie vizuálnych dát (1998 | pridané 16. júla 2005)

Marián Kolenčík; Školiteľ: Mgr. Rastislav Senderák

Kompresia je kódovanie, ktoré skracuje dĺžku dohodnutej reprezentácie dát. Pri bezstratovej kompresie, dekomprimované dáta sú identické s originálom, na rozdiel od stratovej kompresii, pri ktorej sú dekomprimované dáta prijateľnou aproximáciou originálu. Napríklad pri digitalizovanom videu nám postačí, aby dekomprimované video sa odlišovalo od originálu tak, aby to ľudské oko nepostrehlo.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

23hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Implementácia syntezátor reči v prostredí operačných systémov Windows podľa špecifikácia Microsoft Speech API (1998 | pridané 16. júla 2005)

Ladislav Koščo; Školiteľ: Ing. Milan Rusko

V tejto práci sa zaoberáme problematikou implementácie syntezátora reči v operačných systémoch Windows 95 a Windows NT 4.0 podľa špecifikácia Microsoft Speech API. Cieľom diplomovej práce bolo previesť existujúci syntezátor slovenčiny do prostredia Windows a poskytnú? štandardné rozhranie pre aplikácie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Primitívne slová z ohraničených jazykov (1998 | pridané 16. júla 2005)

Pavol Martoň; Školiteľ: ? ?

Problém, ktorým sa zaoberá táto diplomová práca je zistiť, či jazyk primitívnych slov patrí do kategórie bezkontextových jazykov, tj. či existuje bezkontextová gramatika pre jazyk slov, ktoré nie sú opakovaním nejkaého slova. Ide o otvorený problém a zámerom práce je dosiahnuť aspoň čiastočné výsledky v oblasti riešenia skúmaného problému.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Genetic algorithms by means of marginal distributions (1998 | pridané 16. júla 2005)

Martin Pelikán; Školiteľ: Prof. Vladimír Kvasnička, DSc.

Genetic algorithms are robust optimization methods. They do not require any problem specific knowledge in the initial stage. Using the basic principles of evolution, a set of high quality solutions is evolved. One of main advantages of the genetic algorithm is that it results in a set of very good solutions while exploring only a relatively small part of the problem space.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

21hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Diofantické rovnice (1998 | pridané 11. júla 2005)

Ján Gottweis; Školiteľ: Prof. Ivan Korec

V roku 1900 na Medzinárodom matematickom kongrese v Paríži sformuloval významný nemecký matematik David Hilbert 23 problémov, ktorými sa budú matematici zaoberať v dvadsiatom storočí. Desiaty z jeho problémov žiadal rozhodnúť, či existuje algoritmus, ktorý pre ľubovoľnú diofantickú rovnicu rozhodne, či táto má riešenie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa