Informatika

Portál obsahuje 87 diplomových prác z odboru Informatika

Informatika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Time optimal self-stabilizing algorithms (1998 | pridané 1. júla 2005)

Rastislav Kráľovič; Školiteľ: Doc. RNDr. Peter Ružička, CSc.

The study of self-stabilizing algorithms was initiated by Dijkstra, but it did not attract much attetiont until the late eighties. Since that time a number of efficient self-stabilizing algorithms was proposed.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

18hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Minimálna triangulácia (1998 | pridané 30. júna 2005)

Zuzana Meszárošová; Školiteľ: Mgr. Tomáš Plachetka

V súčasnosti sa triangulácie používajú pri numerických interpoláciách, pri metóde konečných prvkov, v počítačovej grafike pri modelovaní a vo fyzike pri simuláciách tokov. Diferenciálne rovnice vznikajpce pri simuláciách vo fyzike si vyžadujú numerické riešenie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

28hlasov

Voronoiove diagramy v manhattanskej metrike (1998 | pridané 30. júna 2005)

Martin Pabiš; Školiteľ: Doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.

Na úvod niekoľko problémov zaoberajúcich sa rôznymi fenoménmi z rôznych oblastí, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné: - astronomické výskumy štruktúry vesmíru - urbanistické plánovanie rozmiestnenia škôl v meste - fyzikálne štúdie správania sa tekutého argónu Tieto problémy sa dajú riešiť prístupom, ktorý tvorí obsah tejto diplomovej práce, Voronoiovými diagramami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia prieniku do systému (1998 | pridané 30. júna 2005)

Ľubomír Trebula; Školiteľ: RNDr. Jozef Vyskoč

Cieľom tejto práce je navrhnúť odľahčený detekčný systém použiteľný v bežných podmienkach, schopný jednoducho sa začleniť i do existujúceho informačného systému. Počítače prenikajú stále viac do bežného života ľudí. Rozmach Internetu a komunikačných technológií v informatike prináša netušené možnosti. Nanešťastie medzi ne patria aj netušené možnosti počítačovej kriminality.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zovšeobecnenie Cannonovho algoritmu paralelného násobenia matíc pre procesorové pole presahujúce rozmery matíc (1998 | pridané 30. júna 2005)

Jozef Nagy; Školiteľ: Doc. RNDr. Marian Vajteršic, CSc.

“High performance Computing”, “Supercomputing” sú označenia pre oblasč, ktorá sa zaoberá riešením úloh majúcich veľkú výpočtovú, pamäťovú. Komunikačnú zložitosť. K týmto úlohám patrí napríklad simulácia molekulárnej dynamiky, predpoveď počasia, obtekanie látok prúdom vzduchu, simulácia ekonomikcých vzťahov a iné. V týchto úlohách vystupuje maticové násobenie ako základná operácia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Unsupervised neural networks learning rules, BCM learning rule and its computational properties (1998 | pridané 30. júna 2005)

Pavel Petrovič; Školiteľ: RNDr. Ľubica Beňušková, CSc.

One of the first works regarding neural networks, “The Organization of Behavior” by Donald Hebb introduces a basic principle for updating synaptic strengths: “When an axon of cell A … excites cell B and repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic change takes place in one or both cells so that A’s efficiency as one of the cells firing B is increased”.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvantové automaty (1998 | pridané 30. júna 2005)

Pavol Petrovič; Školiteľ: RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Jedným z prvých pokusov poukazujúcich na nedostatky dovtedajšej, klasickej fyziky bol Youngov dvojštrbinový experiment. Vďaka nemu a neikoľko ďalším experimentom sa musela vyvinúť teória, ktorá dostatočne popisuje svet takých malých častíc, ako sú elektróny či fotóny. Dostala názov kvantová mechanika. Informatika sa dostáva do rovnakej pozície ako fyzika za čias Younga.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

27hlasov

Mobile calculus semantics of concurrent object oriented languages (1998 | pridané 29. júna 2005)

Karol Ostrovský; Školiteľ: Damas Gruska

We investigate the possibility to design a simple concurrent object oriented language with semantics defined in terms of a mobile calculus. First, we review in short some of the high level concurrent features used in other languages. Then we describe basics of the PI calculus and the PICT language. The core of the PICT language is just a small extension of the PI calculus.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém na detekciu prieniku - Generický audit a jeho spracovanie (1998 | pridané 28. júna 2005)

Braniskav Žarnovičan; Školiteľ: RNDr. Jozef Vyskoč

Preč sú časy keď počítače slúžili výhradne vo vedeckej sfére na zložité výpočty, ktoré boli pre ľudí časovo náročné. Dávno prenikli do komerčnej sféry a domácností. V počítačoch sa ukladajú a spracovávajú čím ďalej tým závažnejšie informácie. Neoprávnené zničenie, zmenenie, alebo sprístupnenie takýchto senzitívnych informácií môže mať vážne následky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Elektronické kontrakty (1998 | pridané 28. júna 2005)

Ladislav Guller; Školiteľ: RNDr. Jozef Vyskoč

Celosvetová sie? Internet zaznamenala v poseldných rokoch obrovský rozmach, nielen čo do počtu domén,a le aj počtu služieb na nej poskytovaných.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Algoritmická identifikácia snarkov (1998 | pridané 27. júna 2005)

Rastislav Graus; Školiteľ: Doc. RNDr. Martin Škoviera CSc.

Kubické grafy, ktoré nemožno regulárne hranovo zafarbiť tromi farbami, sa nazývajú snarky. Problém rozhodnúť, či je kubický graf snark, je NP-úplný. V práci skúmame algoritmy na identifikáciu snarkov. Uvedieme chyby a nedostatky predchádzajúcich implementácií a navrhneme efektívne implementácie týchto algoritmov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

On the Complexity of Multi-Dimensional Interval Routing Schemes (1998 | pridané 27. júna 2005)

Daniel Štefankovič; Školiteľ: Doc. RNDr. Peter Ružička, CSc.

Multi-dimensional interval routing schemes (MIRS) introduced in [4] are an extension of interval routing schemes (IRS). We give an evidence that multi-dimensional interval routing schemes really help for certain well-known interconnection networks, e.g.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Priemer v cestových grafoch (1998 | pridané 26. júna 2005)

Patrik Jurica; Školiteľ: RNDr. Martin Knor, Dr.

Teória grafov je relatívne mladá oblasť matematiky. Za prvú prácu z teórie grafov sa považuje práca Leonarda Eulera z 18-teho storočia. Od tejto doby sa začala úspešne rozvíjať a prispela k riešeniu mnohých problémov diskrétnej matematiky a jej aplikácií. S nástupom počítačových sietí nachádza svoje prirodzené aplikácie aj v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

27hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Získavanie informácií s využitím algoritmov zhlukovej analýzy (2000 | pridané 19. apríla 2005)

Peter Kostelnik; Školiteľ: ? ?

Jednou z typických čŕt súčasnej doby je prudký rozvoj informačných technológií. Prevažná väčšina informácií je uchovávaná a prístupná v elektronickej forme. So stále sa zväčšujúcim množstvom dostupných, najčastejšie textových, informácií a informačných zdrojov sa prirodzene zvyšuje aj potreba organizácie týchto informácií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Prepájanie informačných systémov v cestovnom ruchu (2004 | pridané 19. apríla 2005)

Michal Hitka; Školiteľ: Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Cestovný ruch je veľmi závislý na informáciách. Prakticky celý obchod sa uzatvára iba na základe informácií o službách, tieto služby však klient bude čerpať až neskôr a väčšinou na vzdialenom mieste. Množstvo, kvalita a dostupnosť relevantných informácií sú teda kľúčovými konkurenčnými výhodami. Preto majú informačné technológie v cestovnom ruchu svoje nezastupiteľné miesto.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interaktívna výuka kompresie dát (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Peter Hudec; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Polec, PhD.

V dnešnej dobe hovoríme o digitálnych systémoch, sietach, digitálnej podobe filmov, hudby, obrázkov alebo hlasu. Preco digitálne? Digitálne signály sa dajú lahko uložit alebo prenášat na dlhé vzdialenosti bez kumulovania chýb. Samozrejme, má to aj svoje nevýhody. Digitálna verzia signálov (hlas, hudba, film) potrebuje viac bitov na sekundu pri ukladaní alebo transmisii. V tabulke 1.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Compact Representations of Graphs and Adjacency Testing (2000 | pridané 14. apríla 2005)

Ivona Bezáková; Školiteľ: doc. RNDr. Branislav Rovan, CSc.

A succint representation of a graph is a widely studied problem. A number of criteria can be used to determine the succinctness of the representation. We examined the representation of a graph in these two aspects: 1. The space complexity of the representation.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Digitálne spracovanie obrazových sekvencií (1995 | pridané 4. apríla 2005)

Tomáš J. Fülöpp; Školiteľ: Ing. Michal Fedor

Obrazová informácia, najkomplexneší a najdôležitejší zdroj poznatkov, ktoré je človek schopný vnímať z prostredia, ktoré ho obklopuje, preniká do ľudského mozgu prostredníctvom najdokonalejšieho...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Virtual Path Layouts in ATM Networks (2000 | pridané 25. marca 2005)

Martin Makuch; Školiteľ: doc. RNDr. Peter Ruzicka, CSc

The problem to design virtual path layouts in ATM networks is studied in this paper. Firstly, we describe the model introduced by S. Zaks which captures the most significant parameters of the...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh interpolačného D/A prevodníka na báze reprogramovateľného obvodu FPGA (2002 | pridané 26. apríla 2005)

Michal Dianiška; Školiteľ: Oldřich Kovář

Návrh interpolačného prevodníka na báze reprogramovateľného obvodu T1PV EPGA.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

16hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa