diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

Portál obsahuje 68 diplomových prác z odboru Aplikovaná informatika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Simulácia zelených rias v prostredí Swarm (2000 | pridané 6. apríla 2005)

Sobotka B.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Na začiatku tejto diplomovej práce by som chcel priblížit’ motiváciu, ktorá maviedla k jej vypracovaniu, pretože motiváciu považujem za jeden z hlavných pilierov l’udskej činnosti. Aby som tak...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Implementácia formálnych štruktúr v databáze (2003 | pridané 16. marca 2005)

Peter Gurský; Školiteľ: RNDr. Peter Eliaš, PhD.

V mojej dipl sa venujem problému uchovávania formálnych štruktú r v databáze. Konkrétne ide o uchovávanie množín termov a nasledujú cu prácu s nimi. S termami sa pracuje v ...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Algoritmus syntézy riadenia DEDS (2000 | pridané 7. februára 2005)

Mgr. Peter Marko; Školiteľ: Doc. Ing. František Čapkovič, CSc.

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a programovo realizovať metódu syntézy riadenia obyčajných Petriho sietí pomocou bázy znalostí (BZ) formulovaných formou IF-THEN pravidiel.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Expertné systémy

26hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Mass Scenes Rendering Framework (2001 | pridané 25. januára 2005)

Dušan Bezák; Školiteľ: Rasťo Kráľovič

The computer-based creation of realistic images often requires to generate large amount of similar objects - a mass scene. Common modelling and rendering tools offer only the support to copy or clone...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamic and Pragmatic Approaches to Context Models and Contextual Reasoning (2002 | pridané 24. januára 2005)

Viktor Zigo; Školiteľ: Doc. PhDr. Ján Šefránek CSc.

A theoretical thesis aimed to analyze and propose formal specifications of "context models" and "contextual reasoning" in a context of so-called 'real reasoning'.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

26hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Koncepcia reprezentácie znalostí v právnom expertnom systéme (2000 | pridané 13. apríla 2005)

Milan Heimschild; Školiteľ: Doc. RNDr. Mikuláš Popper CSc

Každodenný život prináša mnoho situácií, v ktorých sa priamo, alebo nepriamo dostávame do kontaktu so zákonmi a nariadeniami. Ide o ich porušovanie, alebo uplatňovanie na účely legálnej cesty k vytýčenému cieľu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Expertné systémy

40hlasov

A System for Adaptation and Testing of Neural Network Models Intended for Discovery of Location of Specific Features in Image Input (2001 | pridané 23. januára 2005)

Peter Lalik; Školiteľ: Martina Rohalova

We will focus on the problem of finding specific point ("V-Point") in input image. Firstly, we survey various methods and approaches involving image processing and computer vision. A short...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

55hlasov

Právne expertné systémy (2000 | pridané 21. januára 2005)

Andrej Probst; Školiteľ: RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.

Diplomová práca sa venuje expertným systémom a ich využitím v právnických aplikáciách. Snahou bude popísať právny experetný systém, ktorý by mal reprezentovať právne znalosti a odvodzovať z nich nové znalosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Expertné systémy

45hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
Výsledky zoraď podľa