Umelá inteligencia

Portál obsahuje 37 diplomových prác z odboru Umelá inteligencia

Umelá inteligencia

Genetické algoritmy (3)

...

Expertné systémy (3)

...

Znalostné systémy (4)

...
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Inkrementálny systém pre rozpoznávanie obrazových vzorov (2008 | pridané 8. júna 2008)

Tomáš Reiff; Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sinčák CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním objektov ako aj multi-agentovým inkrementálnym systémom MASS architektúry typu klient-server, ktorý bude následne toto rozpoznávanie zastrešovať. Samotné rozpoznávanie objektov je tu realizované pomocou metódy SIFT. Táto metóda je spolu s ďalším postupom implementovaná do pluginov s ktorými následne MASS pracuje.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing na báze hĺbkovej segmentácie (2008 | pridané 4. júna 2008)

Iveta Kontúrová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s data miningom a jeho praktickým využitím v oblasti cieleného marketingu. Práca obsahuje popis data miningu, proces a úlohy data miningu. Bližšie sa venuje metódam data miningu používaných v cielenom marketingu. Zhluková analýza a analýza asociačných pravidiel je aplikovaná na skutočných údajoch banky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Umelá inteligencia do hry 3D bludisko (2008 | pridané 10. apríla 2008)

Bc. Gabriel Staroň; Školiteľ: RNDr. Jana Štanclová

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať počítačového nepriateľa (bota) do hry 3D bludisko. Rozhodovanie bota je realizované pomocou konečného stavového automatu. Súčasťou boja bota je nájdenie a zameranie nepriateľa (pre bota je to človek), výber vhodnej zbrane, streľba a prípadné doplnenie zdravia a nábojov zberom príslušných objektov.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Aplikácia distribuovanej analýzy dát (2006 | pridané 10. novembra 2007)

Jožo Kováč; Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, CSc.

V tejto práci sa pokúšam prostriedkami umelej inteligencie reagovať na výzvu z oblastí telekomunikačných sietí. Analýzou dát distribuovaných v prostredí metropolitnej počítačovej siete sa pokúsim navrhnúť metódy na identifikáciu niektorých z hrozieb, ktoré sa v nej vyskytujú a navrhnúť prístupy ako sa s týmito hrozbami vysporiadať.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Recognition of Vehicle Number Plates (2007 | pridané 26. augusta 2007)

Ondrej Martinský; Školiteľ: Doc. Ing. František Zbořil, CSc.

This work deals with problematic from field of artificial intelligence, machine vision and neural networks in construction of an automatic number plate recognition system.

Univerzita mimo Slovenska | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

58hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Detekcia poisťovacích podvodov pomocou nástrojov SAS (2007 | pridané 14. júla 2007)

Ľuboslav Gabaľ; Školiteľ: Doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá data miningom a jeho praktickou aplikáciou v oblasti detekcie poisťovacích podvodov.Je určená najmä pre študentov so záujmom o informačné technológie a štatistiku. Zaoberá sa data miningom ako procesom a popisuje ho teoreticky, zároveň sú poznatky aplikované prakticky na vzorku dát o poisťovacích podvodoch.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

59hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jazykové hry (2003 | pridané 31. mája 2007)

Pavol Žibrita; Školiteľ: RNDr. Martin Takáč

Prvým cieľom je priblížiť čitateľovi tematiku experimentov s jazykovými hrami. Existuje mnoho publikácií zaoberajúcich sa evolúciou jazyka a veľa článkov popisujúcich rôzne typy experimentov v tejto oblasti. Našou snahou je ich zosumarizovať a vytvoriť nový prehľad založených nie na typoch experimentov, ale na ich vlastnostiach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

On Disjunction in Modal Logics (2007 | pridané 9. mája 2007)

Peter Drábik; Školiteľ: RNDr. Damas Gruska, PhD.

This master's thesis consists of two parts. First part is a survey of basic concepts in modal logics. Syntax and semantics for normal and non-normal modal logics are presented. Then soundness and completeness theory and correspondence theory of normal modal logic are presented. The second part is devoted to investigation of distribution of the modal operator over disjunction, i.e.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Approximative Logic Programming for Data Mining (2002 | pridané 4. mája 2007)

Peter Novák; Školiteľ: Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Nowadays we witness high research interest in these areas due to advances in the technology and the IT industry. Especially the field of the Data Mining is in the research focus of big IT companies, because it represents the area of possible revenues in the business world. In the meantime, data about various aspects of people and the nature are stored in huge data stores and data warehouses.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modularita v neurónových sieťach a evolučný konekcionizmus (2002 | pridané 22. mája 2006)

Daniel Ferák; Školiteľ: Prof. Vladimír Kvasnička

Evolutionary connectionism supposes the usage of genetic algorithms when designing architectures of neural networks aimed to solve complex tasks with many neurons in hidden layers.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Evolving Neural Networks for Statistical Decision Theory (2005 | pridané 15. júna 2005)

Michal Valko; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Real biological networks are able to make decisions. We will show that this behavior can be observed even in some simple architectures of biologically plausible neural models. The great interest of this thesis is also to contribute to methods of statistical decision theory by giving a lead how to evolve the neural networks to solve miscellaneous decision tasks.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Semiautomatická konštrukcia ontológi z textov (2004 | pridané 17. mája 2005)

Dávid Čeljuska; Školiteľ: Ing. Ján Paralič, Phd.

Diplomová práca sa zaoberá semi-automatickou konštrukciou ontológií na báze textu. Zatiaľ čo jadrom práce bolo vytvorenie integrovaného systému pre semiautomatick dopĺnanie ontológi o nové inštancie ontologií s inštanciami extraktovanými z textu, práca tiež rozoberá a analyzuje dva hlavné prístupy v tejto oblasti.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie autonomného vozidla pomocou neuroregulátora (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Rudolf Jakša; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Ak sa pod pojmom vozidlo rozumie systém, ktorý umožňuje pohyb po krajine (ploche, alebo trojrozmernom priestore), potom pod pojmom autonómne vozidlo je možné chápať autonómny systém, ktorý sa dokáže pohybovať po krajine, alebo ináč vozidlo, ktoré dokáže samostatne plniť vopred určené ciele.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie modulárnych neurónových sietí pre klasifikáciu obrazových dát (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Ladislav Zamba; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Myšlienka je počiatočným bodom zrodu každého nového objavu. Od nej sa odvíja život každého vynálezu. Dejiny technického pokroku by sa mohli začať písať od chvíle, keď človek začal premýšľať. Vďaka tejto schopnosti dnes vie lietať, žiť pod vodou, dokáže vyrábať rýchle kolesá. Po tom všetkom túžil už od nepamäti, keď pozoroval prírodu okolo seba.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie fuzzy neurónovej siete typu NARA na riadenie vozíka s balancujúcou tyčou (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Jozef Šoltys; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Súčasný svet riadiacej techniky je poznačený množstvom nových prístupov. Jedným z nich sú fuzzy neurónové siete, ktoré vychádzajú z fuzzy teórie a teórie neurónových sietí. Tento rok je to už 31. výročie, čo L.Zadeh v roku 1965 publikoval prvú prácu v oblasti fuzzy množín a položil tak základný kameň fuzzy teórie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Application of Neural-Fuzzy Systems in Financial Management (1997 | pridané 20. apríla 2005)

Miroslav Holecy; Školiteľ: Assoc. Prof. Peter Sinčák PhD.

Nowadays the technology of the smart system is coming to Financial Management. Although the financial community has had experience with computerized buy/sell programs for some time, they were relatively simple computer programs based on mathematical algorithms that weighted baskets of stocks against options, futures, and other derivative product combinations.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie neurónových sietí pri riadení autonomného vozidla (1997 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Čuba; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Jeden zo základných cieľov v Robotike je vytvorenie autonómneho robota. Taký robot bude prijímať vysoko úrovňový popis úloh a bude ich vykonávať bez ďalšieho ľudského zásahu. Vstupný popis úlohy bude špecifikovať čo uživateľ chce spraviť a nie ako sa to má spraviť. Autonómnosť je ,, schopnosť starať sa o seba bez spolupráce s niekym, alebo s niečim''.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Integrácia neurónových sietí typu ARTMAP s prvkami fuzzy systémov pre klasifikačné úlohy (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Hric M.; Školiteľ: ? ?

Umelá inteligencia je vedný odbor, ktorý si kladie za cieľ čo najhlbšie poznať a porozumieť procesom, ktoré považujeme za prejavy ľudskej (prirodzenej) inteligencie, a získané poznatky aplikovať pri tvorbe strojov a programových systémov vykazujúcich niektoré z týchto vlastností.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Multimodulárny neurogenetický systém pre klasifikačné účely (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Mária Hricková; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Príroda od nepamäti ponúka bohatsvo prírodných i myšlienkových zdrojov. Práca prírody vykazuje istú optimálnosť, čím inšpiruje umelcov aj vedcov. Každá jej časť sa vyznačuje modularitou - špecifickos? štruktúry s istými funkciami, a možnosťou internej aj externej komunikácie1 medzi jednotlivými jej časťami (modulmi). Komunikácia je úzko spojená s prenosom informácie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Inteligentné riadenie autonómnych systémov (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Gavalier; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Človek sa oddávna snaží uľahčiť si prácu. Efektívnym spôsobom riešenia tohto problému je preniesť výkon samotnej činnosti - práce na stroje, resp. roboty. Aplikovaním prostriedkov umelej inteligencie pri riadení týchto robotov sa snažíme o zlepšenie ich činnosti. Medzi tieto prostriedky patria expertné systémy, neurónové siete, evolučné algoritmy, umelý život a fuzzy systémy.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa