sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

Fyzikálne vedy

Portál obsahuje 98 diplomových prác z odboru Fyzikálne vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Tenké vrstvy pre mikrobolometre (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Robert Ševčík; Školiteľ: Ing. Vlado Jacko

Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je teoretická, zaoberá sa snímačmi ako takými, špeciálne však bolometrami a technikami vytvárania tenkých vrstiev. Druhá časť opisuje použité experimentálne metódy, ako vákuová technika, magnetrónové naprašovanie, optická litografia a analytické metódy (SEM, AES, AFM). Posledná časť je experimantálna, zaoberajúca sa postup pri tvorbe tenkých vrstiev a ich testovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

35hlasov

Spresnenie predpovede teploty vzduchu vo výške 2 m z modelu ALADIN/LACE metódou MOS (2005 | pridané 12. augusta 2005)

Ivan Bašták Ďurán; Školiteľ: Mgr. Ján Mašek

V súčasnej dobe sa už bežne pri predpovedi počasia používajú výstupy z numerických predpovedných modelov (NWP) . Presnosť predpovede týchto modelov je obmedzená.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Niektoré klimatické charakteristiky pestovania viniča vo vybraných oblastiach Slovenska v období rokov 1988-2000 (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Ján Kliment; Školiteľ: RNDr. Oľga Braslavská, CSc.

Hrozno má vo výžive ľudí veľký význam. Konzumovaním čerstvého hrozna alebo hroznovej šťavy dostáva ľudský organizmus vitamíny, cukry, minerálne a iné látky. Pripravujú sa z neho kompóty, šťavy, sirupy, koncentráty, ktoré sú základnou zložkou mnohých osviežujúcich nápojov, mušty, sušené hrozienka. Predovšetkým sa z neho vyrába víno. Kým víno získa správnu chuť, vôňu a harmóniu, prejde dlhá cesta.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Daviesov coupling - implementácia a vlastnosti v 1D linearizovanom modeli plytkej vody (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Matúš Martíni; Školiteľ: RNDr. Martin Gera, PhD.

Numerická integrácia rovníc atmosférickej dynamiky zohráva dnes významnú úlohu pri zostavovaní predpovedí počasia. Operatívne numerické modely musia spĺňať niekoľko špecifických požiadaviek. Na jednej strane presnosť predpovede vyžaduje jemné rozlíšenie výpočtovej siete a dostatok kvalitných pozorovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Predpoveď množstva atmosférických zrážok numerickým predpovedným modelom a hodnotenie jej úspešnosti (2000 | pridané 12. augusta 2005)

Juraj Bartok; Školiteľ: RNDr. Vladimír Pastirčák

Kvalitná predpoveď zrážok je jednou z nažiadanejších častí predpovede počasia. Z jej používateľov možno okrem širokej verejnosti spomenúť aspoň pracovníkov v hydrológii, doprave či stavebníctve. Jedným z podkladov pre prípravu predpovede je výstup z numerického modelu. Predložená diplomová práca sa zaoberá spôsobom výpočtu atmosférických zrážok v operatívne používanom modeli na SHMÚ.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rádioaktivita ovzdušia na území Slovenskej republiky za obdobie 1962 - 2002 (2003 | pridané 12. augusta 2005)

Michaela Sojáková; Školiteľ: RNDr. Katarína Marečková

Žijeme v prostredí preplnenom žiarením. Svetelné a tepelné žiarenie môžeme vidieť alebo cítiť, ionizujúce žiarenie je neviditeľné, zmyslovými orgánmi nepostrehnuteľné, ale môžeme ho merať. Žiareniu sme vystavení neustále. Ionizujúce žiarenie a rádioaktívne látky sú neoddeliteľnou zložkou životného prostredia. Prirodzená rádioaktivita je súčasťou našej planéty od jej vzniku.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Martin Vojtek; Školiteľ: Dipl. Ing. Ján Peťo

V diplomovej práci sa rieši problém využitia denných meteorologických údajov na ohodnotenie lavínovej aktivity vo Vysokých Tatrách pomocou počítača.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Meteorológia a klimatológia

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Akustické vlastnosti historických a novodobých sakrálnych objektov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Štefan Majzel; Školiteľ: Anna Danihelová

Tato diplomová práca sa venuje akustickým vlastnostiam starých a novodobých sakrálnych objektov. Vychádza z výsledkov získaných v programe CATT - acustic, ktorý slúži na simuláciu akustických meraní priestorových objektov. Tato práca poukazuje na možnosti, ktoré poskytuje softvér zaoberajúci sa priestorovou akustikou.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

38hlasov

Akustická charakteristika amfiteátrov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Michal Jelínek; Školiteľ: Anna Danihelová

Táto práca analyzuje a porovnáva vybrané zvukové vlastnosti priestoru otvoreného divadla, tvarom inšpirovaného starovekým gréckym amfiteátrom v Epidaure, ktorý má veľký historický i vedecký význam. Práca sa zaoberá jedným z možných variantov prístupu, ktorý je založený na akustickej simulácii a hodnotení, použitím počítačového softvéru.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

42hlasov

Ladenie husľových dosák vo vzťahu k vlastnostiam husliarskych lakov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Peter Kajánek; Školiteľ: Martin Čulík

Táto diplomová práca sa venuje ladeniu hotových smrekových a javorových dosiek pred a po nanesení povrchovej úpravy a tým pádom hudobným zákonitostiam vo vzťahu doska a povrchová úprava, ktorá zahŕňa špecifickú prípravu lakov a dôkladne premyslenú metódu samotného lakovania.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

36hlasov

Stárnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Marek Kunštár; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením starnutia dreva a jeho vplyvom na fyzikálno-akustické charakteristiky, šírku ročných kruhov a podiel letného dreva, a podiel celulózy. Na výskum bolo použité smrekové a javorové drevo prirodzene sušené (5 ročné) z lokalít Slovenska a staršie drevo (25 ročné) od firmy FIEDLER z ČR.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov

Činitele ovplyvňujúce mechanické vlastnosti lepeného spoja pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Miroslav Virág; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením mechanických vlastností a určením vplyvu vlhkosti a teploty lepeného spoja javorových klinov požitých na výrobu historických viol da gamba pre firmu Fiedler (CZ).. Na výskum boli určené tri druhy syntetických lepidiel: Titebond - Original wood glue, Tempo 347.0 a Jowapur 685.30.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

34hlasov

Počítačové modelovanie interakcie peptidu P24 s modelovými biomembránami (2003 | pridané 1. júna 2005)

Eva Štefáneková; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Urban, CSc.

Biologická membrána je základným komponentom bunky. Má kl’účový význam pri zabezpečení zachovania podstatných rozdielov medzi obsahom bunky a okolitým prostredím a pri biologickej komunikácií medzi vonkajším a vnútorným prostredím bunky, medzi bunkami navzájom a medzi organelami v tej istej bunke.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Model elektrického prúdu v elektrolytoch na počítači (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Slávka Zatrochová; Školiteľ: RNDr. Ladislav Korcsok, CSc.

Autorka sa v DP snažila ukázať, že pre výuku tematického celku "Elektrický prúd v elektrolytoch" je možné vytvoriť dynamické modely niektorých fyzikálnych dejov na počítači (program ELLYZA), ako aj navrhnúť spôsob, ako ich môže učiteľ fyziky využiť vo vyučovacom procese.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

24hlasov

Plazma vo vesmíre (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Dana Tóthová; Školiteľ: RNDr. Ivan Košinár, CSc.

V DP sú informácie o plazme ako štvrtom skupenstve hmoty a o jej charakteristických vlastnostiach, o pozemskej plazme a jej použití v praxi, väčšia pozornosť je venovaná vesmírnej plazme. Práca je prístupná pre čitateľov s vedomosťami na úrovni SŠ.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

23hlasov

Návrh elektronických reálií ako učebnej pomôcky pre elektronické praktiká (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Mária Torousová; Školiteľ: RNDr. Peter Fabo

Práca je zameraná na návrh elektronického katalógu, opisu jeho štruktúry, vypracovaniu projektu náročnej úlohy za pomoci katalógu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov

Zapájanie rezistorov, kondenzátorov a jednoduchých elektrických obvodov (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Martin Škorňa; Školiteľ: Doc. RNDr. Alojz Pecho, CSc.

V DP je predstavený program ANED a jeho didaktické začlenenie do vyučovacieho procesu. V DP je predstavený i spôsob učenia danej témy bez pomoci VT.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

20hlasov

Samostatný korónový elektrický výboj v aktívnych plynoch (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Alena Ridillová; Školiteľ: RNDr. Ján Skalný

V DP je podaná mechanizmus vedenia elektrického prúdu v plyne, podmienky vzniku a obraz korónového výboja. Ďalej je tu uvedený aj experiment - popis zariadenia, metodika a jeho výsledky - na vyšetrovanie makroskopických parametrov kladného a záporného korónového výboja.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Grafické spracovanie výsledkov fyzikálneho experimentu použitím prostriedkov výpočtovej techniky (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Marcel Rebro; Školiteľ: RNDr. Pavol Bukoven

Jadrom DP je program MR.GRAF, ktorý umožňuje spracovávať výsledky meraní získaných externým hybridným 8-bitovým prevodníkom WSH 570 A.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

33hlasov

Závislosť regionálneho znečistenia ovzdušia od fyzikálnych procesov v atmosfére (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Rastislav Polcer; Školiteľ: RNDr. Dušan Závodský, CSc.

V DP je rozobrané regionálne znečistenie ovzdušia Slovenska a jeho porovnanie v rámci Európy. Autor s ďalej zaoberá diaľkovým prenosom znečistenia ovzdušia, závislosť znečistenia od meteorologických podmienok a vymývaním škodlivín.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

29hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa