sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

Fyzikálne vedy

Portál obsahuje 98 diplomových prác z odboru Fyzikálne vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Použitie počítača ako meracieho zariadenia vo výuke fyziky (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Attila Peller; Školiteľ: RNDr. Pavol Bukoven

Výsledkom DP je program (Turbo Pascal for Windows) na použitie počítača ako inteligentné meracie zariadenie. Program poskytuje riešenie automatizáciu merania elektrického napätia a prúdu, čím oslobodí žiakov a učiteľov od únavného opakovania merania. Sú tu uvedené návody na meranie volt-ampérových charakteristík.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

22hlasov

Hologram ako optický prvok - mriežka (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Iveta Obšivanová; Školiteľ: RNDr. D. Senderáková, CSc.

Práca sa zameriava na využitie hologafie v optike. Konkrétne, použitie holografického záznamu v úlohe ohybovej mriežky. Dôraz je kladený na pre stredoškolákov pochopiteľné vysvetlenie princípu vzniku ohybovej mriežky. Ďalej je tu uvedený pracovný postup výroby holografickej mriežky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

21hlasov

Plazma - poznávací projekt (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Miroslav Mytník; Školiteľ: RNDr. Katarína Teplanová, CSc.

Autor v prvej časti podrobnejšie oboznamuje čitateľa s plazmou, s jej typickými vlastnosťami a elementárnymi procesmi v nej prebiehajúcimi. Druhá časť je malou exkurziou do laboratória plazmy, zaoberá sa možnosťou použitia plazmy v každodennom živote. Tretia časť poukazuje na význam začlenenia fyziky plazmy do učiva SŠ.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

29hlasov

Skupenské premeny (videozáznam) (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Lucia Miklóšová; Školiteľ: RNDr. Klára Grňová

Nosnou časťou DP je výukový videozáznam zo skupenských premien spracovaný ako učebná pomôcka. Prvá časť je venovaná teórii skupenských premien, druhú časť tvorí scenár.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

20hlasov

Experimentálne určenie rýchlosti šírenia mechanického vlnenia v pevných látkach (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Alexander Lacko; Školiteľ: Doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Úlohou DP je opísať a ukázať jednoduchú metódu ako overiť vzťah pre rýchlos? šírenia mechanického vlnenia v pružných tyčiach konštantného prierezu rezonančnou metódou a obohatiť tak súbor aplikačných experimentov vhodných pre zaradenie do vyučovacieho procesu na stredných školách.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

28hlasov

Fyzikálne zákonitosti. Matematické vyjadrenie a zobrazenie pomocou počítača (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Adrián Kacian; Školiteľ: RNDr. Ladislav Korcsok, CSc.

DP je prehľadom základných poznatkov o diferenciálnych rovniciach, mechanických a elektrických oscilátoroch, Schrodingerovej rovnici. Súčasťou DP je program, pomocou ktorého je možné nielen zobraziť, ale aj modelovať všetky fyzikálne zákonitosti uvedené v DP.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

18hlasov

Hologram a niektoré jeho vlastnosti (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Daniela Ivanová; Školiteľ: RNDr. D. Senderáková, CSc.

DP obsahuje populárny výklad holografického záznamu. Autorka v práci popisuje ňou realizované metódy realizácie viacnásobného holografického záznamu - otáčaním platne okolo osi z a otáčaním platne okolo je stredu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

29hlasov

Rýchlosť zmeny fyzikálnej veličiny v stredoškolskej fyzike (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Michaela Humlová; Školiteľ: Doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

V DP je pomocou učebníc porovnaný spôsob výuky kinematiky na Slovensku, v Čechách a iných krajinách s dôrazom na využívanie grafického zobrazovania závislostí fyzikálnych veličín. Autorka sa ďalej snažila poukázať na nové prístupy vo vyučovaní kinematiky pomocou grafických metód a na príkladoch ukázať možnosti rozvoja návykov, spôsobilostí a zručností žiakov pri práci s grafmi.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

26hlasov

Dynamika tekutín (videozáznam) (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Eva Hajná; Školiteľ: RNDr. Klára Grňová

Nosnou časťou DP je výukový videozáznam z dynamiky tekutín. Prvú časť tvorí zbierka pokusov k jednotlivým témam dynamiky tekutín a ich popis a vysvetlenie. Druhou časťou je scenár k videozáznamu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

19hlasov

Vzájomný súvis matematiky a fyziky pri vytváraní špecifických zručností žiakov (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Andrea Galádová; Školiteľ: RNDr. Alena Korcsoková

Autorka sa vo svojej DP pomocou pedagogického prieskumu snažila zistiť do akej miery žiaci dokážu používať vedomosti z priamej úmernosti na fyzike.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

28hlasov

Využitie mikropočítača pri demonštrácii fyzikálnych javov zo špeciálnej teórie relativity (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Zoltán Fábián; Školiteľ: Doc. RNDr. N. Pišútová, CSc.

Vytvorený program by mal uľahčiť prácu učiteľa pri vysvetľovaní programom spracovaných javov a žiakom umožniť rýchle pochopenie danej problematiky. V DP je prehľad ŠTR ako aj informácie pre užívateľa o programe.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

23hlasov

Riešenie fyzikálnych úloh na ZŠ (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Hana Drgoňová; Školiteľ: Doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

DP je návrhom zbierky fyzikálnych úloh, ktoré by bol vhodné na rozšírenie k učebniciam fyziky pre ZŠ. V zbierke sú zahrnuté náročné i menej náročné úlohy aj s riešeniami. Zbierka je spracovaná pekne farebne.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

32hlasov

Problémy rozvoja jadrovej energetiky (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Dušan Drábek; Školiteľ: Doc. RNDr. Matej Florek, CSc.

Autor sa zaoberal výrobou a spotrebou energie v súčasnosti, porovnal prevádzku klasickej a jadrovej elektrárne. Bližšie sa pozrel na haváriu jadrovej elektrárne v Černobyle a zaoberal sa bezpečnosťou reaktorov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

17hlasov

Samostatný korónový elektrický výboj v inertných plynoch (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Viera Detková; Školiteľ: RNDr. Ján Skalný

Autorka vo svojej DP skúmala vlastnosť jedného ľahko vyvolateľného druhu korónového výboja., pričom si overila niektoré teoretické poznatky o korónovom výboji v praxi na nami zostrojenej výbojke.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

26hlasov

Modifikovateľný výukový program (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Milada Budinská; Školiteľ: RNDr. Alena Korcsoková

ťažisko práce bolo vytvorenie programu (Pascal) , ktorý sa dá využiť pri vyučovaní fyziky ako doplnok výuke témy skladanie síl. DP sa zaoberá popisom tohto programu a možnosťami jeho využitia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

32hlasov

Fyzikálne závislosti, ich matematické vyjadrenie a grafické znázornenie pomocou počítača (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Richard Braniša; Školiteľ: RNDr. Ladislav Korcsok, CSc.

DP sa zaoberá problematikou využitia počítačov pri vyučovaní fyziky. Možnosť ich využitia autor demonštroval na učive z tematického celku stacionárne magnetické pole pre 3. ročník SŠ a vytvoril programy - Magnetické pole priamych rovnobežných vodičov s prúdom a Častica s nábojom v magnetickom poli pohybujúca sa kolmo na smer magnetickej indukcie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

22hlasov

Využitie videa pri vyučovaní fyziky (1993 | pridané 21. apríla 2005)

Zsolt Pólya; Školiteľ: RNDr. Ingrid Hympánová

DP pojednáva o možnostiach využitia videa vo vyučovacom procese. Ďalej sú tu uvedené výsledky výskumu autora zameraného na zistenie významu používania videa a jeho vplyv na vyučovací proces. Výskum prebiehal v dvoch prváckych triedach vybraných na základe vstupného testu, pričom žiaci písali test z hydrostatiky v jednom prípade po vzhliadnutí videa a v druhom po frontálnom opakovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

19hlasov

Vlnenie v ideálnej kvapaline (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Viera Vojtková; Školiteľ: Doc. RNDr. A. Mamrillová, CSc.

V DP je podaný rozšírený súbor poznatkov z mechaniky kvapalín oproti rozsahu výučby na prednáške z teoretickej mechaniky. Sú v nej odvodené základné rovnice mechaniky kontinuita, z ktoré sú východiskom pri riešení problémov mechaniky kvapalín. Ďalej sú v nej rozobrané základné druhy vĺn, gravitačné a kapilárne.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

25hlasov

Vytváranie neformálnych vedomostí z mechaniky u žiakov ZŠ (súbor kvalitatívnych úloh) (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Miroslava Uliková; Školiteľ: Ing. Pavol Tarábek, CSc.

V DP je navrhnutý súbor kvalitatívnych úloh z mechaniky pre žiakov ZŠ, ktorých využitie vo vyučovaní fyziky by mohlo napomôcť k vytvoreniu neformálnych vedomostí. Práca obsahuje úlohy a ich riešenia, ktoré môže využiť nielen učiteľ pri vyučovaní, ale aj samotní žiaci.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

15hlasov

Úrovne vytvárania pojmov a poznatkov pri vyučovaní termiky na ZŠ (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Veronika Tarábková; Školiteľ: Ing. Pavol Tarábek, CSc.

Východiskom diplomovej práce bol teoretický popis úrovní poznania aplikovaný na historický vývoj termiky a termodynamiky. V DP je popis a analýza nižších úrovní poznania a vývoja niektorých pojmov v termodynamike zameraná na odhad problémových oblastí pri vývoji pojmov a prechod z nižšej úrovne na vyššiu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

18hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa