sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

Fyzikálne vedy

Portál obsahuje 98 diplomových prác z odboru Fyzikálne vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Osobný počítač vo výuke pohybov telies v homogénnom gravitačnom poli (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Ján Španko; Školiteľ: Doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Výsledkom DP je interaktívny program GALILEO zameraný na „Vrhy a pády telies v homogénnom gravitačnom poli Zeme“. Program umožňuje modelovať situáciu vrhu, sledovať pohyb hmotného bodu na dráhe a v čase, urobiť rozklad rýchlosti, v každom okamihu môže zistiť polohu bodu s vyobrazením základných veličín.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Súbor geometrických úloh z optiky (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Ľubica Škublová; Školiteľ: Doc. RNDr.Dobroslav Lehotský, CSc.

DP je súborom fyzikálnych úloh z geometrickej optiky zadávaných graficky, ktoré by mali napomáhať učiteľovi názornejšie sprístupňovať a prehlbova? žiakom poznatky z optiky. Riešením úloh sa žiak naučí osvojené poznatky aplikovať, pričom si rozvíja geometrické návyky a zručnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

19hlasov

Počítač vo výuke fyziky a demonštračné pokusy z mechaniky na stredných školách (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Slávka Szudárová; Školiteľ: RNDr. Ingrid Hympánová

DP je ukážkou možnosti využitia spojenia počítač – video CD prehrávač vo vyučovaní na SŠ a pri príprave budúcich učiteľov. Ide o vlastný preklad nemeckej príručky Higatsberger: Physik in 700 Experimenten, Franfurkt/Main, 1977. V DP je zo 700 pokusov (cca 300 zameraných na mechaniku, vlnenie, teplotu a teplo) vybratých 26.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

29hlasov

Fyzikálny experiment na gymnáziách a v príprave študentov učiteľského štúdia na MFF UK (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Erika Očková; Školiteľ: RNDr. Martin Belluš

DP podáva výsledky prieskumu autorky, v ktorom sa snažila zistiť situáciu využívania experimentu vo vyučovaní na niektorých gymnáziách i na odbornú pripravenosť absolventov na túto činnosť.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

23hlasov

Demonštračný experiment na gymnáziu (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Miroslava Mácová; Školiteľ: RNDr. Martin Belluš

V DP je na základe dotazníka vyhodnotená obľúbenosť demonštračných experimentov na niektorých slovenských gymnáziách. Podstatná časť je venovaná zbierke alternatívnych pokusov z mechaniky, ktoré sú zaujímavé, nenáročné na prípravu a pomôcky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

33hlasov

Fyzikálno – programovacie krúžky na školách (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Marián Kráľ; Školiteľ: RNDr. Ladislav Korcsok, CSc.

DP využíva 2 programy v programovacom jazyku Basic pre počítače PMD – 85 – 2 vytvorené autorom. Prvý je Rovnomerný priamočiary pohyby, rovnomerne zrýchlený a spomalený pohyb. Jeho cieľom je budova? žiacku predstavivosť a zručnosť v kreslení grafov. Druhý je Šikmý vrh a jeho grafická interpretácia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

30hlasov

Program Vlnenie (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Ladislav Kottlik; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Ide o autorom vytvorený program Vlnenie, ktorý umožňuje užívateľovi sledovať rôzne aspekty vlnenie na troch pracovných stránkach: Teória (vznik a typy vlnení), Trubica (demonštrácia vlnivého deja v trubici, v ktorej sa nachádza vzduch), Prostredia (ukážka závislosti tvaru krivky znázorňujúcej vlnu od kvality prostredia).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

34hlasov

Univerzálna meracia ústredňa k počítaču PC XT/AT na meranie fyzikálneho a chemického praktika (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Marcel Kolenčík; Školiteľ: RNDr. Pavol Bukoven

Výsledkom DP je zostrojená meracia ústredňa, ktorá obsahuje analógovo-digitálny a digitálno-analógový prevodník, ktorá v spojení s počítačom umožňuje robiť požadované elektrické merania – merania aktívnych i pasívnych elektrických veličín.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

28hlasov

Kmity a vlny s programom (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Ladislav Kiss; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Autor vytvoril novú učebnú pomôcku – program KMITVLN, v ktorom je spracovaná časť učiva stredných škôl o kmitaní a vlnení.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

17hlasov

Deje v plynoch (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Anikó Hevesiová; Školiteľ: RNDr. Vladimír Balek

Nosnou časťou DP je demonštračný program PLYNY napísaný v programovacom jazyku Turbo Pascal 6.0., ktorý možno využiť ako učebnú pomôcku pri preberaní termodynamiky na SŠ.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

30hlasov

Využitie digitálnych meracích prístrojov pri školských fyzikálnych experimentoch (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Aurel Fajd; Školiteľ: Doc. N. Pišútová, CSc.

Jadrom DP je vytvorená učebná pomôcka – program, ktorý slúži pri demonštrovaní dvoch javov z fyziky, a to Comptonovho javu a rozptylu alfa na častice na jadre a atóme. Vytvorený softvér by mal uľahčiť prácu učiteľa pri vysvetľovaní dvoch javov a žiakom uľahčiť rýchle pochopenie danej problematiky. Program je vytvorený pre PC triedy AT alebo XT.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Aplikácia programu „Geometrická optika“ pri príprave vyučovacej hodiny na gymnáziu (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Lýdia Blašková; Školiteľ: RNDr. Pavol Bukoven

Ide o vytvorený program „Geometrická optika“ v programe Turbo Pascal 6.0. a ukážky možností jeho využitia na vyučovaní. Okrem základných zobrazení spojnou a rozptylnou šošovkou a zrkadlami, je ním možné simulovať situácie, ktoré si učiteľ môže dopredu pripraviť.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

32hlasov

Alternatívne zdroje energie a ich dosah na životné prostredie (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Igor Beňo; Školiteľ: Doc. RNDr. Matej Florek, CSc.

Ide o prehľad zdrojov energie – jadrová, slnečná, vodná, fosílne palivá, energia vetra, geotermálna energia. DP podáva základné informácie o jednotlivých druhoch energie, o možnosti ich využívania a dosah na životné prostredie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Námety na vyučovanie pojmu energia a zákonu zachovania energie na základných školách (1992 | pridané 21. apríla 2005)

Alexandra Bátoryová; Školiteľ: Ing. Pavol Tarábek, CSc.

DP podáva historickú analýzu pojmu energia a zákonu zachovania energie za účelom spracovania námetov, kvalitatívnych úloh, reálnych a myšlienkových experimentov pre proces vyučovania fyziky na základnej škole.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

28hlasov

Riešenie fyzikálnych úloh na stredných školách pomocou počítača (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Tatiana Zimáňová; Školiteľ: RNDr. Ján Ftáčnik

V úvode autorka oboznamuje s programom Derive, s jeho parametrami, ktorý slúži na úpravu zložitejších matematických výrazov. Pomocou programu sú tu vyriešené úlohy ako gravitačné zrýchlenie, šikmý vrh, pád telesa v odporujúcom prostredí, zákon rozpadu,...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

20hlasov

Heuristické riešenie problémových úloh s fyziky (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Renáta Viteková; Školiteľ: Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Autorka sa zaoberá problémovými úlohami, ich riešením a ich vplyvom na rozvoj na tvorivého myslenia. Druhá časť je venovaná experimentu, ktorý pozostáva z 10 problémových úloh (5 DDP, 5 NDP), ktorý uskutočnila so žiakmi. V závere uvádza výsledky experimentu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

18hlasov

Využívanie počítačov vo vyučovacom predmete fyzika na SŠ, experimentálne overenie výučbového programu k téme Newtonov gravitačný zákon (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Soňa Oravcová; Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

V teoretickej časti autorka rozoberá spôsoby využitia počítačov a výučbových programov vo vyučovaní. V experimentálnej časti sa zaoberá výskumom, ktorý spočíva v overení výučbového programu Newtonov gravitačný zákon autora Jána Sitára.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

26hlasov

Príprava žiakov na riešenie problémových úloh z geometrickej optiky (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Renáta Olexová; Školiteľ: Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Cieľom DP bolo navrhnúť súbor úloh z geometrickej optiky, ktorý by žiakom pomohol riešiť problémové úlohy, zistiť vedomostnú úroveň žiakov a ich schopnosti riešiť úlohy iného druhu ako sú v učebniciach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

25hlasov

Počítačová didaktická hra ako motivačný prostriedok vo vyučovaní fyziky na ZŠ (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Rastislav Novota; Školiteľ: RNDr. Ladislav Korcsok

Autor vytvoril počítačovú hru s fyzikálnym obsahom. Program je vytvorený pre 7. ročník ZŠ na tému Archimedov zákon. Autor rozoberá aj úlohu motivácie najmä pri riešení úloh.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

31hlasov

Astronómia na Slovensku (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Miroslav Mészaros; Školiteľ: RNDr. Vladimír Vaculík

Autor načrtáva históriu astronómie vo svete a na Slovensku. Opisuje činnosť astronomických zariadení na Slovensku, vyučovanie astronómie na školách a perspektívy astronómie na Slovensku.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

29hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa