sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

Fyzikálne vedy

Portál obsahuje 98 diplomových prác z odboru Fyzikálne vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Mechanika - fyzikálny obraz sveta (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Peter Kozinka; Školiteľ: RNDr. Juraj Šebesta, CSc.

Autor sa na základe analýzy vývoja fyziky pokúsil stanoviť, čo priniesla do fyzikálneho poznania klasická mechanika a ako sa vytváral mechanický obraz sveta. Najprv rozoberá postavenie fyziky vo vedeckom systéme, obraz sveta a fyzikálny obraz sveta. Potom sa venuje historickému vývoju mechaniky a mechanickému stupňu FOS. V závere autor zhŕňa výsledky získané analýzou učebnice pre 1.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

31hlasov

Možnosti využitia mikroprocesorového systému pri stredoškolských fyzikálnych experimentoch (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Michal Kokavec; Školiteľ: Doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.

V DP je využitie mikropočítača PMD 85 ako meracieho prístroja pri pokusoch na SŠ (kinematika, voľný pád, Ohmov zákon, dióda, indukcia,...), je tu návrh a realizácia experimentov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

25hlasov

Simulácia hustoty pravdepodobnosti výskytu elektrónu v obale atómu vodíka (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Katarína Ivaničová; Školiteľ: RNDr. Peter Kubinec

Autorka najprv stručne hodnotí názory na zloženie atómov od Thomsona po Bohra, približuje ich modely atómov, potom pojednáva o pravdepodobnosti a jej súvislostiach s kvantovou mechanikou. Vzťahy pre hustotu pravdepodobnosti vychádzajúce zo Schrodingerovej rovnice sú v tretej kapitole.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

26hlasov

Využitie Coulombmetra pri školských pokusoch (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Júlia Illéšová; Školiteľ: RNDr. Pavol Bukoven

V prvej časti opisuje merací prístroj, v druhej uvádza pokusy s Coulombmetrom, ako napr. deliteľnosť elektrického náboja, mapovanie elektrického poľa, meranie teploty voltmetrom. Ďalej sú tu pokusy z kvantovej fyziky, napr. určenie približnej hodnoty Planckovej konštanty.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

38hlasov

Didaktické modelovanie fyzikálneho poznávania (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Mikuláš Illéš; Školiteľ: Doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Úvod DP je venovaný modelovaniu vo fyzike (model ako prostriedok poznania, modelovanie teoretického a empirického poznávania v školskej fyzike, ...). Potom autor prechádza na tému Obvod striedavého prúdu s kapacitou a venuje sa jej z hľadiska didaktických modelov poznávania. V ďalšom autor prechádza na overovanie navrhnutého vyučovacieho postupu vo vyučovacom procese.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Riešenie kvalitatívnych úloh s termiky (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Hana Habiňáková; Školiteľ: Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

V prvej časti sú rozobraté základné pojmy s termiky, v druhej kvalitatívne motivačné úlohy. Autorka ich dala rieši? žiakom a výsledky ich riešení vyhodnotila.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

18hlasov

Metodológia poznania fyziky (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Boris Grexa; Školiteľ: RNDr. Juraj Šebesta, CSc.

Prvá časť je venovaná kritike súčasnej výchovy, pričom sa venuje konkrétnym aspektom (kolektívnosť výchovy, systém myslenia,...). V ďalších kapitolách sa venuje teórii poznania. V štvrtej kapitole z tohto hľadiska analyzuje stredoškolský kurz fyziky. Autor na záver podáva kritiku súčasného stavu vo vyučovaní fyziky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

31hlasov

Pohyb nabitých častí v elektrických a magnetických poliach (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Adriana Gembešová; Školiteľ: RNDr. Ivan Košinár, CSc.

Úvod je venovaný opisu pohybu nabitých častíc v elektrickom, magnetickom, elektromagnetickom poli. Autorka sa ďalej sa venuje využitiu plazmy a využitiu pohybu nabitých častíc v elektrickom a magnetickom poli: zdroje iónov, hmotnostná spektroskopia, zariadenia na riadenie dráh elektrónov, lineárne urýchľovače, cyklické urýchľovače, magnetohydrodynamika,...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Relativistický stupeň fyzikálneho obrazu svet a vyučovanie fyziky (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Renáta Ďurigová; Školiteľ: RNDr. Juraj Šebesta, CSc.

Prvá kapitola je venovaná FOS, druhá sa zaoberá vývojom teórie relativity a v tretej sa autor venuje samostatnému vývojovému stupňu FOS. Zároveň je tu analýza tematického celku Základy ŠTR v učebnici gymnázia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

21hlasov

Elektrodynamický obraz sveta a vyučovanie fyziky (1991 | pridané 20. apríla 2005)

Jana Bakošová; Školiteľ: RNDr. Juraj Šebesta, CSc.

Cieľom DP bola analýza vzťahu FOS a vyučovania fyziky a vymedzenie úlohy FOS vo vyučovaní fyziky. Najprv vymedzila pojem FOS, analyzovala jeho genézu, vzťah k jednotlivým filozofickým systémom a vymedzila jeho úlohu vo vyučovaní. V druhej rovine sa zamerala najmä na elektrodynamický obraz sveta ako na jeden stupeň vývoja FOS, ktorý u zaujímal ako EDOS jednotlivca i spoločnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

28hlasov

Návrh úloh na praktické cvičenia z elektroniky (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Eva Pateková; Školiteľ: RNDr. Peter Kohaut

V DP je zostavený súhrn jednoduchých, ľahko zostaviteľných zapojení, ktoré majú praktické uplatnenie, pričom autorka postupovala od jednoduchých k náročnejším zapojeniam. DP tvorí odbornú a metodickú pomôcku k základnému praktiku z elektroniky na MFF UK.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

36hlasov

Demonštračné pokusy z vlnovej optiky (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Boris Kraus; Školiteľ: RNDr. Pavol Bukoven

Autor v úvode venuje pozornosť a porovnáva prebrané učivo kinematiky na gymnáziách a na učiteľskom odbore MFF. V ďalšej časti je uvedený návrh na demonštračné pokusy z kinematiky pomocou vzduchovej dráhy a využitie mikropočítača.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

27hlasov

Rozvoj tvorivého myslenia v úlohách z vlnenia (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Dana Kopčová; Školiteľ: Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Autorka hodnotí súčasné gymnaziálne učivo z danej témy, ďalej navrhuje doplnky k učivu a úlohy rôznej obtiažnosti. V DP je niekoľko úloh na danú tému, sú aj odskúšané žiakmi a je tu uvedená úspešnosť riešenia týchto úloh.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

32hlasov

Fyzikálne príklady a rozvoj fyzikálneho myslenia (kinematika hmotného bodu na SŠ) (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Alena Jureňová; Školiteľ: RNDr. Martin Belluš

V teoretickej časti autorka klasifikuje fyzikálne úlohy, charakterizuje problémové úlohy. V ďalšej časti je niekoľko príkladov z kinematiky hmotného bodu. Autorka zisťovala, koľko a akých úloh riešili žiaci vo vybraných triedach (minimum problémových úloh).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

34hlasov

Návrh úloh pre praktické cvičenia s bipolárnym tranzistorom (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Jozef Fabík; Školiteľ: RNDr. Peter Kohaut

V prvej časti venuje autor pozornosť teoretickému a praktickému zvládnutiu tranzistorového javu a charakteristík tranzistora. V druhej kapitole píše o spätnej väzbe, ďalej sa zaoberá zosilňovačmi, stabilizátormi, oscilátormi a klopnými obvodmi. Rozpracováva logické obvody pomocou diskrétnych polovodičových súčiastok.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

26hlasov

Rozvoj tvorivého fyzikálneho myslenia študentov pomocou aplikácie fyziky v biológii na SŠ (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Ľudmila Dravecká; Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Autorka sa v práci zaoberá fyziológiou srdca a prúdenia krvi, rozoberá mechanické vlastnosti krvi, steny krvnej cievy a základné fyzikálne zákonitosti krvi v krvnom riečišti. Rieši problémy typu: vplyv tiažového zrýchlenia na tlakový rozdiel v cieve, vplyv zakrivenia ciev na prúdenie krvi a iné. Navrhuje model krvného systému - elektrická sieť.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

28hlasov

Stredoškolské príklady z fyziky a ich prínos tvorivému mysleniu (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Iveta Dobrotková; Školiteľ: RNDr. Martin Belluš

Autorka sa zaoberá miestom kvalitatívnych úloh na SŠ, zisťuje, že sa vôbec takýto typ úloh na školách nerieši. Súčasťou práce je aj menšia zbierka rôznych typov úloh z elektrostatiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

22hlasov

Rozvoj tvorivého myslenia žiakov v ŠTR (1990 | pridané 20. apríla 2005)

Bibiana Baráneková-Heimlichová; Školiteľ: Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Autorka sa najprv venuje problematike tvorivosti, ďalej vplyvu problémového vyučovania na rozvoj tvorivého myslenia žiakov. Rozoberá ŠTR na SŠ a je tu niekoľko príkladov z relativistickej kinematiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

32hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa