sme.sk
 

Chemické vedy

Portál obsahuje 90 diplomových prác z odboru Chemické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Ivana Vasilenková; Školiteľ: ? ?

Na štúdium teplotnej stability a distribúcie plazmidov pUC19 a pRES3 izolovaných z bakteriálnych buniek E. coli, kultivovaných pri rôznych teplotách, bola použitá dvojdimenzionálna elektroforéza (2D) a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE). Plazmidová DNA sa v bunkách nachádza v početných formách negatívneho superhélixu. Zmes DNA topizomérov reprezentuje systém citlivý na zmenu teploty.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

39hlasov

Detekcia a identifikácia beta-laktamáz ESBL produkovaných kmeňom Klebsiella pneumoniae u imunokompresívnych pacientov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Viliam Štovčík; Školiteľ: ? ?

Táto štúdia bola uskutočnená za účelom zistiť, ktoré typy rozšíreného spektra β-laktamáz (ESBL) produkuje taký patogén, akým je Klebsiella pneumoniae. Na detekciu a identifikáciu ESBL typov sa použilo 20 zo 62 klinických izolátov produkujúcich ESBL. Izoláty boli získané zo štyroch rôznych nemocničných oddelení (chirurgie, neurochirurgie, pediatrie a JIS) Fakultnej nemocnice v Košiciach.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

38hlasov

Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií kannabinoidov a amfetamínových derivátov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Ladislav Somogyi; Školiteľ: ? ?

Vzhľadom na štatistické údaje a potreby laboratória je optimalizovať metódy pri identifikácií kannabionoidov a amfetamínových derivátov Na identifikáciu kannabinoidov a amfetamínových derivátov sa najčastejšie využívajú rôzne imunochemické metódy, ktoré sú rýchle, jednoduché na prevedenie, ale nešpecifické a ekonomicky náročné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

39hlasov

Vplyv vonkajších podmienok na stabilitu tRNA (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Jana Schmuczerová; Školiteľ: ? ?

Študovali sme vplyv Mg2+ iónov na termálnu stabilitu tRNA molekúl. Teoretické a experimentálne štúdia ukázali, že tieto RNA molekuly sú silne závislé od iónových podmienok. Pri sledovaní zmien v štruktúre RNA molekúl vplyvom horečnatých iónov bola využitá UV spektrálna analýza a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových baktérií (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Mária Piknová; Školiteľ: ? ?

Chromozóm buniek Escherichia coli kóduje dve metylázy, ozn. Dam a Dcm, ktoré rozoznávajú sekvencie typu GATC resp. CC(A/T)GG. Prítomnos? Dam alebo Dcm metylácie u bachorových baktérií nebola doposiaľ zdokumentovaná.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Peroxidázová aktivita hémovýchproteínov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Dáša Kyselicová; Školiteľ: ? ?

Peroxid vodíka (H2O2) je reaktívny kyslíkový metabolit, ktorý vzniká v dôsledku oxidačného stresu. Štúdiom oxidačného stresu v mitochondriách sa ukázalo, že sa H2O2 tvorí pri neúplnej redukcii O2 počas oxidatívnej fosforylácie [34]. Za normálnych fyziologických podmienok hladina peroxidu vodíka je relatívne nízka (10-9 až 10-7 mol.l-1).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Biomedicínske aplikácie magnetických kvapalín (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Slavomír Kačmár; Školiteľ: ? ?

Magnetické kvapaliny sú suspenzie jemných magnetických častíc v kvapalnom nosiči. Jedna z hlavných myšlienok využitia magnetických kvapalín vo farmaceutickom priemysle je cielený transport liečiv. Cieľ tejto prácve je príprava nosiča liečiva, ktorý bude zahŕňa? špecifické vlasnosti magnetických kvapalín pri smerovaní liečiva proistredníctvom vonkajšieho magnetického poľa.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

30hlasov

Stabilita cytochrómu c v prítomnosti denaturantov (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Andrea Zubajová; Školiteľ: ? ?

Mitochondriálny cytochróm c pochádzajúci zo srdca koňa patrí medzi hemové proteíny s vysokou teplotnou stabilitou. Teplota prechodu oxidovaného cytochrómu c je 85,2 °C a u redukovaného cytochrómu c je ešte vyššia hodnota a dosahuje 99,3 °C. Vyššiu stabilitu redukovaného cytochrómu c dokumentuje aj ďalší termodynamický parameter - voľná Gibbsova energia denaturácie (AGd).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

23hlasov

Testovanie adhéznych vlastností xenogénnych spongióznych štruktúr pre ľudské osteoblasty (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Denisa Zlacká; Školiteľ: ? ?

Cieľom diplomovej práce bolo teoreticky zvládnuť problematiku kostného morfogenetického proteínu a zvládnuť izoláciu, kultiváciu a charakterizáciu ľudských osteoblastom podobných buniek získaných stimuláciou mezenchymálnych progenitorových buniek syntetickým adrenokortikálnym steroidom - dexametazonom. Táto práca mala dve dimenzie : 1.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov

Vplyv osmolytov na alkalický prechod cytochrómu c (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Lenka Olekšáková; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá štúdiom alkalického prechodu ferricytochrómu c v prítomnosti rôznych aniónov ako Cl-, Br-, SCN- a ClO4-, s rozdielnym chaotrópnym účinkom, v závislosti na ich pozícii v Hoffmeisterovej sérii. Použitím absorpčnej spektrofotometrie v Soretovej oblasti sme monitorovali lokálne zmeny v oblasti hému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Termodynamické vlastnosti topoizomérov DNA (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Anton Kozák; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá štúdiom vplyvu prostredia (teplota, hyperosmolarita) na konformačné zmeny plazmidov DNA. Boli skúmané plazmidy pUC19 a pRES3 izolované z baktérií E. coli, ktoré boli pestované v rozmedzí teplôt od 30-50 °C. Bol dokázaný výrazný vplyv na aktivitu topoizomérov, a tým aj na konformáciu plazmidov DNA.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

24hlasov

Peroxidázová aktivita hemových proteínov (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Helena Kosorínová; Školiteľ: ? ?

Veľa rokov sa predpokladalo, že biologickou funkciou cytochrómu c, malého vo vode rozpustného mitochondriálneho hemoproteínu, je prenos elektrónov cytochróm-c-reduktázy na cytochróm-c-oxidázu. Avšak zistilo sa, že cytochróm c po uvoľnení sa z mitochondrií do cytoplazmy aktivuje programovú smrť bunky (apoptózu).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Distribúcia génov zodpovedných za produkciu bakteriocínov u gram-pozitívnych kokov (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Katarína Kecerová; Školiteľ: ? ?

Bakteriocíny sú heterogénna skupina antibakteriálnych peptidov a proteínov so schopnosťou inhibovať rast rovnakých druhov alebo druhovo príbuzných baktérií. V posledných rokoch je značný záujem o bakteriocíny s laktát produkujúcich baktérií (LAB). Využitie týchto prirodzene produkovaných inhibítorových substancií spočíva v ich schopnosti kontrolovať nežiadúce mikroorganizmy v potrave.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Vplyv ischemickej tolerancie na syntézu bielkovín po ischémii a následnej reperfúzii mozgu potkana (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Milina Hrehorovská; Školiteľ: ? ?

Ischemický preconditioning srdca a mozgu je dobre zdokumentovaný neuroprotektívny jav. Avšak, mechanizmus podliehajúci zvýšenej odolnosti voči ťažkej ischémii uprednostnením miernych ischemických zásahov zostáva nejasný. V tejto štúdii sme určili účinok ischemického preconditioningu na ischémiou - indukovanú inhibíciu translácie v mozgovej kôre a hipokampe potkanov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Vplyv nízkomolekulárnych ligandov na topológiu DNA (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Patrik Danko; Školiteľ: ? ?

Zmeny v konformačnej stabilite jednotlivých DNA topoizomérov boli pozorované zvyšovaním koncentrácie interkalátora. Pre interakcie DNA - liečivo sme ako modelovú molekulu použili etídium bromid a negatívny superhelikálny plazmid DNA izolovaný z E. coli.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Štúdium kinetiky 9-izotiokyanátoakridínu s adenínom (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Stanislava Budáčová; Školiteľ: ? ?

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

20hlasov

Konformačná stabilita a jej vplyv na funkciu niektorých viacdoménových termofilných proteínov z Thermus thermophilus (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Gabriel Žoldák; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá stabilitou a funkciou vybraných proteínov z Thermus thermophilus, konkrétne NADH oxidázy, elongačného faktora Tu, iniciačného faktora 2 a jeho jednotlivých C a G domén. NADH oxidáza je dimérny flavoproteín s maximálnou aktivitou okolo 70 °C. Naše výsledky poukázali na dôležitú úlohu flexibility aktívneho miesta NADH oxidázy.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

35hlasov

Expresia stresových proteínov po cerebrálnej ischémii a následnej reperfúzií u potkana (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Martina Silvášiová; Školiteľ: ? ?

Cerebrálna ischémia je príčinou veľkého fyziologického, morfologického a biochemického poškodenia, zahŕňajúca zmenu v génovej expresii počas reperfúzie v mozgu hlodavcov. Najväčší všeobecne užívaný marker neurónovej aktivity, ktorý môže byť použitý k mapovaniu funkčných relatívne neurónových ciest je c-fos gén a jeho exprimovaný proteín c-Fos.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

30hlasov

Štúdium reaktivity fluorescenčného činidla na báze akridínu s nukleofilmi (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Denisa Rosinská; Školiteľ: ? ?

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Podiel excitotoxicity na ischemickom poškodení mozgu (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Ľubica Palková; Školiteľ: ? ?

Amoniak je prítomný vo všetkých živých organizmoch ako produkt degradácie proteínov a iných dusíkatých zložiek. Vysoká dávka amoniaku je však neurotoxická, vedie k funkčnej poruche CNS, prípadne ku kóme a smrti. Amoniaková toxicita bola prvýkrát popísaná začiatkom 20. storočia Hahnom a kol. Je všeobecne známe, že akútna amoniaková toxicita je sprostredkovaná aktiváciou NMDA- receptorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

22hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa