sme.sk
 

Chemické vedy

Portál obsahuje 90 diplomových prác z odboru Chemické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv polyaniónov na stabilitu cytochrómu c v alkalickej oblasti pH (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Patrik Jalč; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá štúdiom interakcie ferricytochrómu c s polyfosfátom a ATP v neutrálnom a alkalickom pH. Použitím absorpčnej spektrofotometrie v Soretovej oblasti sme monitorovali lokálne zmeny v oblasti hému a v oblasti 695 nm sme monitorovali stabilitu väzby Met 80 – Fe. Použitím viskozimetrickej a kalorimetrickej metódy sme pozorovali teplotnú denaturáciu celej molekuly cyt c.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

20hlasov

Možnosti využitia metabolického potenciálu pečeňových buniek in vitro pre funkciu v arteficiálnom systéme (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Jozef Hatok; Školiteľ: ? ?

Cieľom práce bolo zvládnuť metódy izolácie pečeňových buniek s čo najväčšou výťažnosťou, ďalej metódy kultivácie s následnou charakterizáciou diferencovaných buniek počas kultivačného obdobia. Experimentálna časť tejto diplomovej práce bola vykonávaná v Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ a FNsP v rámci realizácie výskumnej úlohy Interných grantov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Distribúcia plazmidov v lokálnej populácii Selenomonas ruminantium (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Jozef Ivan; Školiteľ: ? ?

Selenomonas ruminantium je jednou z najpočetnejších baktérií v bachore. V závislosti od diéty predstavuje viac ako 50 % celkovej bachorovej mikroflóry. Preto je S. ruminantium ideálnym kandidátom pre genetické manipulácie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Štúdium variability bachorových izolátov Megasphaera elsdenii (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Ondrej Bíreš; Školiteľ: ? ?

V práci sme študovali vnútrodruhovú variabilitu bachorových laktát utilizujúcich baktérií Megasphaera elsdenii analýzou ich vybraných fenotypových a genotypových vlastností. Testovali sme prítomnos? Dam modifikácie v rámci GATC sekvencií bakteriálneho druhu M. elsdenii, použitím izoschizomérnych restrikčných endonukleáz s odlišnou citlivosťou k metylácii rozpoznávanej sekvencie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Štúdium tepelnej denaturácie Glukóza oxidázy z Aspergillus niger (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Anton Zubrík; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Táto práca sa zaoberá štúdiom tepelnej a chemickej denaturácie glukóza oxidázy (GOX) z Aspergillus niger. Glukóza oxidáza je relatívne nestabilný homodimérny flavoproteín, komerčne využívaný v medicíne, priemysle a v analytike. V snahe modifikovať stabilitu GOX, je nutné poznať priebeh a mechanizmus denaturácie tohto proteínu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

43hlasov

Ovplyvnenie ukladania železa v ischemizovanom tkanive mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Radoslav Vorálek; Školiteľ: MVDr. Viera Danielisová, PhD.

V tejto práci sme sa zaoberali ukladaním železa v mozgu potkana a vplyvom ischemickej tolerancie na toto ukladanie v oblastiach mozgovej kôry, CA1 hipokampu a corpus striatum. Rozdiely v ukladaní železa po ischemickej tolerancii a bez nej boli pozorované počas celého obdobia reperfúzie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Horizontálny prenos génov rezistencie na ortuť medzi pôdnymi a bachorovými baktériami (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Tímea Tóthová; Školiteľ: RNDr. Peter Javorský, DrSc.

Rezistencia na ortuťnaté ióny v Gram-negatívnych a Gram-pozitívnych baktériach je zabezpečená enzýmom, merkury-reduktáza, ktorý redukuje toxické ióny Hg2+ na relatívne netoxickú a prchavú elementárnu ortu? Hg0. Tento typ rezistencie je kódovaný génmi mer operónu, ktorý sa môže nachádzať na plazmide, transpozóne alebo na bakteriálnom chromozóme.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

19hlasov

High-dose factor VIIa action (Vplyv vysokých dávok faktora VIIa na zrážanie krvi) (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Ján Štěrba; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Sledovali sme tvorbu koagulačného faktora Xa a trombínu v reakčných zmesiach, v ktorých sa podmienky podobali na podmienky v krvi zdravých ľudí ako aj ľudí postihnutých rôznymi poškodeniami mechanizmu zrážania krvi ako napr. hemofília, leukémia a trombocytopénia.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Úloha stromálnych buniek podporujúcich hematopoézu v ex-vivo multiplikácii kmeňovej krvotvornej bunky pôvodom z placentárnej krvi (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Jarmila Stremeňová; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Ex vivo expanzia kmeňových buniek z placentárnej krvi bola navrhnutá za účelom zvýšenia počtu transplantabilných buniek, schopných repopulovať kostnú dreň a obnoviť hematopoézu u dospelého pacienta. Vykonali sme ex vivo expanziu CD133+ buniek na báze výživnej vrstvy osteoblastom podobných buniek, odvodených z ľudských mezenchymálnych kmeňových buniek kostnej drene.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

35hlasov

Využitie magnetických kvapalín v medicíne (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Pavol Sosa; Školiteľ: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Magnetické kvapaliny sú suspenzie jemných magnetických častíc v kvapalnom nosiči. Ich využitie v medicíne je mnohostranné, avšak najvýznamnejšie sa uplatňujú v cielenom transporte liečiv v onkológii. Cieľom práce je preskúmať enkapsuláciu liečiva modelovaného kryštálovou violeťou v magnetolipozómoch a jeho transport fosfolipidovou membránou.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

23hlasov

Prenosná rezistencia na ampicilín u animálnych kmeňov Enterobacteriaceae (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Jaroslava Ristvejová; Školiteľ: RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Analýza výskytu rezistencie u Enterobacteriaceae tráviaceho traktu ovce ukázala výraznú dynamiku výskytu ampicilín rezistentných bakteriálnych izolátov. Všetky ampicilín rezistentné bakteriálne izoláty obsahovali gén blaTEM1. Metódou transformácie plazmidovej DNA sa dokázalo, že v bakteriálnych izolátoch je blaTEM1 gén lokalizovaný na plazmide pR0/7.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

33hlasov

Interakcia DNA s nízkomolekulárnymi ligandami (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Ján Lopatař; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Výsledky tejto práce nám umožnili rozdeli? študované interkalátory na tie, ktoré sa s vyššou teplotou uvoľňujú zo štruktúry DNA (EtBr, daunorubicín, akridínová oranž) a na tie, ktoré zostávajú v komplexe s DNA aj napriek vysokej teplote (chloroquín, aktinomycín D). Ako modelový sme použili plazmid pUC19.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

36hlasov

Štúdium možností prevencie postischemickej inhibície syntézy bielkovín v mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Kristína Gurbaľová; Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Burda, CSc.

Stále viac dôkazov podporuje úlohu voľný‎ch radikálov pri spúšťaní funkčný‎ch a metabolický‎ch rozvratov nasledujúcich po prechodnej cerebrálnej ischémii.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

19hlasov

Katalytická aktivita syntázy oxidu dusnatého po ischémii/reperfúzii v mieche králika (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Gabriela Filipová; Školiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc.

V prezentovanej práci sme sledovali vplyv a rozsah 13, 15, 17 a 25 min ischémie s následnou reperfúziou aktivujúcou syntézu NO v lumbosakrálnej oblasti miechy, ktorú sme rozdelili na zadné rohy, zóna intermedia a predné rohy sivej hmoty a zadné, bočné a predné povrazce bielej hmoty. Na vápniku závislá aktivita NOS bola porovnateľná so stupňom neurologického poškodenia experimentálnych zvierat.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Interkalácia fluorescenčných látok na báze akridínu do plazmidovej DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Jana Žiaranová; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V práci sme študovali vplyv nových akridínových zlúčenín N-(9-akridinyltiokarbamoyl)histidín, N-(9-akridinyltiokarbamoyl)prolín, N-(9-akridinyl-tiokarbamoyl)tryptofán na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC 19. Tento vplyv sme študovali na základe fluorescenčných meraní a spektier cirkulárneho dichroizmu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Vplyv peroxidu vodíka na vlastnosti cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Varinská; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Cytochróm c, lokalizovaný v intermembránovom priestore v mitochondriách, je možným cieľom pôsobenia reaktívnych kyslíkových druhov. V tejto práci sme študovali metódami absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a kruhového dichroizmu efekt peroxidu vodíka na štruktúru a stabilitu oxidovanej formy cytochrómu c.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

41hlasov

Detekcia povrchových bunkových proteínov nediferencovaných a diferencovaných mezenchýmových kmeňových buniek a využitie v imunomagnetickej separácii (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Uličná; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Osteoblasty ako kosťotvorné bunky sa nachádzajú na povrchu kosti, zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji kostného tkaniva a zúčastňujú sa mineralizácie kostnej matrix. Mezenchýmové kmeňové bunky sú adherentné bunky vyrastajúce z kostnej drene, schopné diferencovať sa na osteoblasty aj v podmienkach in vitro po stimulácii dexametazónom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Konformácia voľného a viazaných flavínových kofaktorov v aktívnych miestach enzýmov (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Kamil Tóth; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme študovali konformáciu voľného flavínového kofaktora FAD v rôznych rozpúšťadlách a kofaktorov FAD naviazaných v aktívnych centrách vybranej skupiny 55 flavoproteínov. Konformácia kofaktora je úzko závislá od interakcie s molekulami okolitého prostredia. Vo vodnom roztoku pozorujeme FAD prevažne v zbalenej forme ako nefluoreskujúci intramolekulový komplex.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov

Vplyv detergentov na štruktúru a stabilitu cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Tichá; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme spektrálnymi metódami študovali efekt micelárneho povrchu zloženého z detergentov s rôznou dĺžkou hydrofóbneho reťazca na cytochróm c (cyt c).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Vplyv liečiv na konformačnú stabilitu DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Róbert Seliga; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Liečivá viažuce sa do DNA v širokej miere používané v protirakovinovej liečbe majú významný vplyv na celkovú štruktúru DNA. Vyznačujú sa vysokou afinitou k nukleovým kyselinám alebo k DNA viažucim sa enzýmom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

37hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Výsledky zoraď podľa