Biochémia

Portál obsahuje 51 diplomových prác z odboru Biochémia

Biochémia

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Štúdium možností prevencie postischemickej inhibície syntézy bielkovín v mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Kristína Gurbaľová; Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Burda, CSc.

Stále viac dôkazov podporuje úlohu voľný‎ch radikálov pri spúšťaní funkčný‎ch a metabolický‎ch rozvratov nasledujúcich po prechodnej cerebrálnej ischémii.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Katalytická aktivita syntázy oxidu dusnatého po ischémii/reperfúzii v mieche králika (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Gabriela Filipová; Školiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc.

V prezentovanej práci sme sledovali vplyv a rozsah 13, 15, 17 a 25 min ischémie s následnou reperfúziou aktivujúcou syntézu NO v lumbosakrálnej oblasti miechy, ktorú sme rozdelili na zadné rohy, zóna intermedia a predné rohy sivej hmoty a zadné, bočné a predné povrazce bielej hmoty. Na vápniku závislá aktivita NOS bola porovnateľná so stupňom neurologického poškodenia experimentálnych zvierat.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

36hlasov

Interkalácia fluorescenčných látok na báze akridínu do plazmidovej DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Jana Žiaranová; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V práci sme študovali vplyv nových akridínových zlúčenín N-(9-akridinyltiokarbamoyl)histidín, N-(9-akridinyltiokarbamoyl)prolín, N-(9-akridinyl-tiokarbamoyl)tryptofán na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC 19. Tento vplyv sme študovali na základe fluorescenčných meraní a spektier cirkulárneho dichroizmu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

36hlasov

Vplyv peroxidu vodíka na vlastnosti cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Varinská; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Cytochróm c, lokalizovaný v intermembránovom priestore v mitochondriách, je možným cieľom pôsobenia reaktívnych kyslíkových druhov. V tejto práci sme študovali metódami absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a kruhového dichroizmu efekt peroxidu vodíka na štruktúru a stabilitu oxidovanej formy cytochrómu c.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

43hlasov

Detekcia povrchových bunkových proteínov nediferencovaných a diferencovaných mezenchýmových kmeňových buniek a využitie v imunomagnetickej separácii (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Uličná; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Osteoblasty ako kosťotvorné bunky sa nachádzajú na povrchu kosti, zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji kostného tkaniva a zúčastňujú sa mineralizácie kostnej matrix. Mezenchýmové kmeňové bunky sú adherentné bunky vyrastajúce z kostnej drene, schopné diferencovať sa na osteoblasty aj v podmienkach in vitro po stimulácii dexametazónom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Konformácia voľného a viazaných flavínových kofaktorov v aktívnych miestach enzýmov (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Kamil Tóth; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme študovali konformáciu voľného flavínového kofaktora FAD v rôznych rozpúšťadlách a kofaktorov FAD naviazaných v aktívnych centrách vybranej skupiny 55 flavoproteínov. Konformácia kofaktora je úzko závislá od interakcie s molekulami okolitého prostredia. Vo vodnom roztoku pozorujeme FAD prevažne v zbalenej forme ako nefluoreskujúci intramolekulový komplex.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

31hlasov

Vplyv detergentov na štruktúru a stabilitu cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Tichá; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme spektrálnymi metódami študovali efekt micelárneho povrchu zloženého z detergentov s rôznou dĺžkou hydrofóbneho reťazca na cytochróm c (cyt c).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Vplyv liečiv na konformačnú stabilitu DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Róbert Seliga; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Liečivá viažuce sa do DNA v širokej miere používané v protirakovinovej liečbe majú významný vplyv na celkovú štruktúru DNA. Vyznačujú sa vysokou afinitou k nukleovým kyselinám alebo k DNA viažucim sa enzýmom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

39hlasov

Interakcie DNA s derivátmi akridínu (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Ivana Rondzíková; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V našej práci sme skúmali vplyv N-(9-akridinyltiokarbamoyl) glycínu (ATG), akridínovej oranže (AO) a izotiokyanátoakridínu (ITK) na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC19. Na tieto účely sme využili UV-VIS a fluorescenčnú spektroskópiu, cirkulárny dichroizmus a teplotnú gradientovú gélovej elektroforézu (TGGE).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Porovnanie účinku chemického a ischemického preconditioningu na ukladanie železa v mozgu potkana (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Rastislav Mucha; Školiteľ: MUDr. Viera Danielisová, PhD.

V tejto práci sme sa zaoberali porovnaním ukladania železa v oblasti prednej kôry mozgu, hipokampálnej oblasti CA1 buniek a v oblasti corpus striatum pars dorsolateralis pri chemickom a ischemickom preconditioningu za použitia modelu cerebrálnej ischémie. Zmeny sme pozorovali v čase 1 až 8 týždňov, ktorá nastala vplyvom 20 minútovej letálnej ischémie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Fluorescenčné značenie biomolekúl (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Boberová; Školiteľ: prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa