Stavebníctvo

Portál obsahuje 292 diplomových prác z odboru Stavebníctvo

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 15 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu (2017 | pridané 2. mája 2017)

Bc. Dávid Slavkovský; Školiteľ: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

Neustále zvyšujúce sa požiadavky na stavebné materiály otvárajú priestor pre nové a inovatívne materiály s novými vlastnosťami. Je žiaduce využívať také materiály, ktoré tieto požiadavky dokážu spĺňať v čo najväčšej miere. V oblasti plošných konštrukčných materiálov suchej výstavby je preto svojimi vlastnosťami inovatívna doska jedinečná.

Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Ostatné príbuzné odbory

3hlasy

Teoreticko-numerická analýza únosnosti zváraných tenkostenných oceľových nosníkov (2007 | pridané 28. apríla 2009)

Milan Baláž; Školiteľ: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.

So vstupom Slovenska do EÚ je spojená aj povinnosť implementácie spoločných európskych noriem do normalizačného systému SR. Zavádzanie nových európskych noriem do sústavy STN v oblasti navrhovania stavebných konštrukcií je spojené s osvojovaním si nových návrhových postupov, ako aj analýzou dôsledkov ich praktického uplatňovania vo vzťahu k návrhovým postupom doteraz platných národných noriem.

Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav inžinierskeho staviteľstva | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI (2008 | pridané 14. júla 2008)

Ing. Jaroslav Sekerka; Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hornú stavbu 2T monoliticky budovaného mosta bez medziľahlých priečnikov nad podperami. Stužujúce priečniky sú navrhnuté len na začiatku a na konci mosta nad oporami. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá trinásťlanovými káblami. V pozdĺžnom smere mosta je prierez konštantný po celej dĺžke mosta, čo umožňuje použitie posuvného systémového debnenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Energetická bilancia a certifikáty budov (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ing. Rastislav Konkoľ; Školiteľ: prof. Dušan Petráš

Bližšie informácie na stránke www.energetickabilancia.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra technických zariadení budov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Hodnotenie priepustnosti tranzitného plynovodu na území SR (2007 | pridané 26. júna 2007)

Peter Drotár; Školiteľ: Prof. Ing. Augustín Varga, CSc.

Vďaka svojej veľmi výhodnej geografickej polohe, hrá Slovensko z hľadiska prepravy zemného plynu ako tranzitná krajina v Európe veľmi dôležitú úlohu. Je preto nevyhnutné, aby boli činnosti spojené s prepravou ZP cez našu republiku na špičkovej úrovni s veľkým dôrazom na efektivitu prepravy. Cieľom tejto diplomovej práce je aspoň čiastočné pričinenie sa o jej zvýšenie.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Katedra pecí a teplotechniky | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

48hlasov

204 - Most na diaľnici D1 Galanovec v km 1,584 (2007 | pridané 11. júna 2007)

Bc. Jaroslav ADAMEC; Školiteľ: Doc. Martin Moravčík, PhD.

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť tri variantné riešenia premostenia diaľnice D1 Ladce - Sverepec ponad údolie. Prvým variantom je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej systémom letmej betonáže, druhým je návrh mostnej konštrukcie zo segmentových prefabrikátov a tretím je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej na podpernej skruži. Každé z variantných riešení obsahuje dispozičné a konštrukčné riešenie vo forme výkresovej dokumentácie, predbežný statický výpočet riešenej konštrukcie, prvý variant obsahuje aj podrobný statický výpočet, a technickú správu, ktorej súčasťou je popis mostného objektu a technologický postup výstavby.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra stavebných konštrukcií a mostov KSKM | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Vplyv mismatch efektu na kinetiku rozvoja deformácií a porušovanie prístrihov na mieru z vysokopevných ocelí zváraných laserovým lúčom (2007 | pridané 25. mája 2007)

Tomáš Kandra; Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Pešek, Csc.

Prístrihy na mieru („Tailored blanks“) sú artiklom a výrobnou metódou, ktorá je používaná najmä na výrobu vnútorných a vonkajších častí automobilov. Princípom je zváranie hrubých a tenkých plechov, príslušných tvarov a akostí, ktoré sú následne tvárnené.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Ostatné príbuzné odbory

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Presnost merania dlzok bezodrazovym dialkomerom (2004 | pridané 4. mája 2007)

Michal Pavelek; Školiteľ: Ing. Peter Kyrinovic

Vyuzitie bezhranolovych dialkomerov v geodezii, sposoby bezhranoloveho merania dlzok, test maximalnej nameranej vzdialenosti, testovanie maximalneho dosahu v zavislosti od povrchu meranej plochy, presnost merania pri roznom natoceni odrazovej plochy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodézie | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

52hlasov

Testy funkcií univerzálnej meracej stanice TC 1700 LEICA. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Vladimír Žiak; Školiteľ: Anna Seidlová

Testy merania a preverenie funkcií meracej stanice LEICA TC 1700 v teréne.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

45hlasov

Zameranie žeriavovej dráhy pred a po rekonštrukcii. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miroslav Žatkulák; Školiteľ: Lev Švárny

Geodetické zameranie parametrov dráhy žeriava pred a po rekonštrukcii.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

34hlasov

Analýza presnosti metodík výpočtu hluku od cestnej dopravy v podmienkach SR. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Igor Zaťko; Školiteľ: Martin Decký

Monitoring hlukových pomerov v záujmových lokalitách mesta Žiliny v blízkosti cestných komunikácií. Porovnanie nameraných hodnôt ekvivalentnej hladiny hluku s vypočítanými hodnotami výpočtových programov. Analýza presnosti metodík výpočtu hluku od cestnej dopravy.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

45hlasov

Štúdia diaľnice D18 v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Weber; Školiteľ: Martin Decký

Posúdenie dvoch alternatív trasy diaľnice D 18 v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

33hlasov

Vplyv zmeny zrnitosti zmesi kameniva a obsahu asfaltu na charakteristiky asfaltovej zmesi. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Marek Vrobel; Školiteľ: Jozef Komačka

Vplyv zmeny zrnitosti kameniva a obsahu asfaltu na charakteristiky asfaltovej zmesi. Porovnanie skutočných a vypočítaných fyzikálno-mechanických vlastností zmesi.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

43hlasov

Vypracované podklady pre oddelenie intravilánu od extravilánu v katastrálnom území Liptovské Sliače pre ISKN. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Rudolf Vorek; Školiteľ: Zdenka Šeďová

Geodetické podklady pre vytvorenie novej hranice obce Liptovské Sliače.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

36hlasov

Rekonštrukcia železničnej stanice Brunovce a priľahlých traťových úsekov na úroveň modernizácie. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miloš Velčický; Školiteľ: René Rothmeier

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice. Technická správa. Popis situácie. Pozdĺžny a priečne profily a finančné zhodnotenie návrhu.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

34hlasov

Návrh zmesi podkladovej vrstvy stmelenej cementom. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Pavol Vadkerty; Školiteľ: P. Paučiak

Návrh podkladovej vrstvy stmelenej cementom.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

27hlasov

Návrh na rekonštrukciu výhybkového rozvetvenia košického zhlavia v železničnej stanici Spišská Nová Ves. Zvýšenie traťovej rýchlosti na v = 120 km/h. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miloš Unger; Školiteľ: Alois Vlach

Návrh rekonštrukcie výhybkového košického zhlavia v troch variantoch. Návrh na zvýšenie rýchlosti. Technologický postup prác. Sanácia podvalového podložia. Systém odvodnenia zhlavia.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

27hlasov

Zameranie a výpočet parametrov oblúka na trati Čadca - Skalité. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Jozef Taliga; Školiteľ: Jaroslav Šíma

Zameranie starého stavu parametrov oblúka na trati Čadca-Skalité a návrh nového stavu parametrov oblúka podľa novej STN 73 63 60.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

35hlasov

Návrh sanácie mosta cez rieku Čerňanka vo Svrčinovci na ceste I/11 v km 408,487. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Iveta Špániková; Školiteľ: Katarína Šlopková

Posúdenie súčasného stavu mostného objektu. Prieskum mostnej konštrukcie. Stanovenie najdôležitejších charketeristík materiálov a diagnostika opotrebovania. Návrh sanácie mosta na základe urobenej analýzy.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

35hlasov

Vyhotovenie účelovej mapy povrchového lomu Veľké Rovné. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Adrián Šovčík; Školiteľ: Anna Kurimská

Vyhotovenie účelovej mapy. Vytyčovací výkres priečnych profilov. Zobrazenie priečneho rezu terénom v danom profile.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

29hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 15 | > | >>
Výsledky zoraď podľa