diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Portál obsahuje 4 diplomové práce z odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Teoreticko-numerická analýza únosnosti zváraných tenkostenných oceľových nosníkov (2007 | pridané 28. apríla 2009)

Milan Baláž; Školiteľ: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.

So vstupom Slovenska do EÚ je spojená aj povinnosť implementácie spoločných európskych noriem do normalizačného systému SR. Zavádzanie nových európskych noriem do sústavy STN v oblasti navrhovania stavebných konštrukcií je spojené s osvojovaním si nových návrhových postupov, ako aj analýzou dôsledkov ich praktického uplatňovania vo vzťahu k návrhovým postupom doteraz platných národných noriem.

Technická univerzita v Košiciach » Stavebná fakulta » Ústav inžinierskeho staviteľstva | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI (2008 | pridané 14. júla 2008)

Ing. Jaroslav Sekerka; Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hornú stavbu 2T monoliticky budovaného mosta bez medziľahlých priečnikov nad podperami. Stužujúce priečniky sú navrhnuté len na začiatku a na konci mosta nad oporami. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá trinásťlanovými káblami. V pozdĺžnom smere mosta je prierez konštantný po celej dĺžke mosta, čo umožňuje použitie posuvného systémového debnenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Hodnotenie priepustnosti tranzitného plynovodu na území SR (2007 | pridané 26. júna 2007)

Peter Drotár; Školiteľ: Prof. Ing. Augustín Varga, CSc.

Vďaka svojej veľmi výhodnej geografickej polohe, hrá Slovensko z hľadiska prepravy zemného plynu ako tranzitná krajina v Európe veľmi dôležitú úlohu. Je preto nevyhnutné, aby boli činnosti spojené s prepravou ZP cez našu republiku na špičkovej úrovni s veľkým dôrazom na efektivitu prepravy. Cieľom tejto diplomovej práce je aspoň čiastočné pričinenie sa o jej zvýšenie.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Katedra pecí a teplotechniky | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

48hlasov

204 - Most na diaľnici D1 Galanovec v km 1,584 (2007 | pridané 11. júna 2007)

Bc. Jaroslav ADAMEC; Školiteľ: Doc. Martin Moravčík, PhD.

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť tri variantné riešenia premostenia diaľnice D1 Ladce - Sverepec ponad údolie. Prvým variantom je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej systémom letmej betonáže, druhým je návrh mostnej konštrukcie zo segmentových prefabrikátov a tretím je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej na podpernej skruži. Každé z variantných riešení obsahuje dispozičné a konštrukčné riešenie vo forme výkresovej dokumentácie, predbežný statický výpočet riešenej konštrukcie, prvý variant obsahuje aj podrobný statický výpočet, a technickú správu, ktorej súčasťou je popis mostného objektu a technologický postup výstavby.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra stavebných konštrukcií a mostov KSKM | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa