sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

Elektrotechnika

Portál obsahuje 661 diplomových prác z odboru Elektrotechnika

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vytvorenie simulačného modelu realizujúceho určovania polohy v mobilných ad hoc bezdrôtových sieťach (2007 | pridané 14. júna 2007)

Tomáš Benč; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Táto diplomová práca popisuje metódy pre vyhľadávanie polohy uzlov v ad hoc sieťach. Súčasťou diplomovej práce je realizácia simulačného modelu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vytvorenie máp pokrytia signálom GSM (2007 | pridané 6. júna 2007)

Andrej Kándl; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou tvorby máp pokrytia signálom v GSM sieťach. Na základe vytvorenej metodiky autor realizoval aplikáciu určenú na mapovanie pokrytia signálom v GSM sieti. Práca rozoberá funkciu tejto aplikácie a jej obsluhu. Na základe vytvorených máp pokrytia autor prakticky realizoval fingerprintovú lokalizačnú techniku v GSM sieti. Testovaním tejto techniky na presnosť udania polohy autor ukázal, že dosahuje lepšie výsledky ako iné lokalizačné techniky používané v GSM sieťach. V závere sa autor zaoberá možnosťami zvýšenia presnosti skúmanej lokalizačnej metódy a jej možnosťami praktickej aplikácie v existujúcich GSM sieťach.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

56hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MODERNIZÁCIA DIGITÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA (2007 | pridané 28. mája 2007)

Juraj Zachar; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Záverečný projekt sa v úvodnej časti zaoberá opisom systému DVB-T, jeho výhodami, parametrami a možnosťami vysielania. Priestor je venovaný aj kompresným metódam používaným pri DVB-T vysielaní. Druhá časť práce hodnotí možnosť modernizácie digitálneho televízneho vysielania pomocou náhrady kompresnej metódy MPEG-2 štandardom MPEG-4.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

UMTS/IMT-2000 (2001 | pridané 25. mája 2007)

Radovan Rybár; Školiteľ: Doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

V tejto práci je bližšie opísaná história a vývoj mobilného komunikačného systému tretej generácie IMT-2000, ako aj jeho európskeho ekvivalentu UMTS. Ďalej sa táto práca zaoberá stručným popisom požiadaviek na tento systém, jeho spektra, architektúry systému a niektorých špecifických vlastností a služieb.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Aplikácia XML a MPEG7 pri analýze audia a videa (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miroslav Dzurek; Školiteľ: Ing. Roman Jarina, PhD

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie funkčného prekladača XML podľa štandardu MPEG-7. Funkčnosť prekladača je postavená na moderných aplikáciách Readera a Writera, ktoré poskytuje nové programové rozhranie .NET Framework pracujúce nad programovacím prostredím C# (CSharp). V teoretickej časti DP je rozoberaný štandard MPEG-7, používaný pre anotovanie obsahu multimédií, ako aj značkovací jazyk XML.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výroba vodíka elektrolýzou vody pomocou slnečnej energie (2006 | pridané 23. augusta 2006)

Tomáš Brestovič; Školiteľ: RNDr. Alexandra Klenovčanová, PhD.

Táto diplomová práca pojednáva o vlastnostiach vodíka, o jeho výrobe, využití a porovnaní so zemným plynom pri jeho spaľovaní. Podrobnejšie opisuje rôzne typy priemyselných elektrolyzérov s popisom ich funkcie a parametrov. Celková výroba sa orientuje na použitie alternatívnej energie vyrobenej z fotovoltických článkov (FVČ), určenie charakteristík elektrolyzéra Staxx7 a FVČ z amorfného kremíka.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Prenos dát prostredníctvom digitálnej televízie DVB (Digital Video Broadcasting) (2006 | pridané 1. júna 2006)

Vladimír Sovič; Školiteľ: Ing. Tomáš Černý

Hlavnou náplňou práce je riešenie spätného kanála v DVB sieťach. Práca sa podrobne zaoberá opisom štandardov použitých pri digitálnom vysielaní, a ďalej samotnými štandardmi pre pozemné (DVB-T), pozemné pre mobilné zariadenia (DVB-H), satelitné (DVB-S) a káblové (DVB-C) digitálne vysielanie. Ďalej sú rozpísané spôsoby prenosu dát cez DVB siete a kategorizované rôzne typy prenášaných dát.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

35hlasov

Návrh modelu palivového článku (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Juraj Kubica; Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo. Práca v prvej časti rozoberá fyzikálny princíp práce palivového článku a prehľad technologických riešení jednotlivých typov palivových článkov. Ďalej porovnávame vlastnosti palivových článkov s alternatívnymi zdrojmi energie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza paralelného koľajového obvodu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Katarína Zverbíková; Školiteľ: Aleš Janota

Analýza priamych paralelných koľajových obvodov vo voľnom a šuntovom stave v prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Analýza porúch osadenia dosiek plošných spojov po povrchovej montáži. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Zemko; Školiteľ: Peter Ponický

Využitie obrazovej analýzy pre zistenie najbežnejších porúch osadenia dosiek plošných spojov po povrchovej montáži.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

43hlasov

Některé aspekty plánování B-ISDN. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Martin Zedníček; Školiteľ: Karol Blunár

Vývoj investičných nákladov v B-ISDN pozorovaných z hľadiska bez pevných nákladov a s pevnými nákladmi.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

28hlasov

Zabezpečovací systém s programovateľnými jednotkami typu Mikrologix TM 100. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Tomáš Záhradník; Školiteľ: K Rástočný

Riešenie dvojkanálového systému so zabezpečovacími vlastnosťami. Obvodový návrh výstupného obvodu pre ovládanie relé typu NMŠ1-2000. Návrh programu pre dvojkanálový riadiaci systém. Posúdenie odolnosti systému voči nebezpečnej poruche výstupného obvodu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

22hlasov

Implementácia programu PASSMPL do prostredia Windows. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Igor Zábražný; Školiteľ: Vladimír Hottmar

Programovací jazyk umožňujúci realizáciu simulačných programov vo Windows 95.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

33hlasov

Zvyšovanie rýchlosti dopravy na trati Púchov - Žilina - Košice na rýchlos? (1997 | pridané 10. júna 2005)

Alica Wolfová; Školiteľ: ? ?

Zhodnotenie súčasného stavu a vplyvu zvýšenia rýchlosti na pevné elektrické trakčné zariadenia na trati Púchov - Žilina - Košice. Návrh úprav potrebných na zvýšenie traťovej rýchlosti. Ekonomické zhodnotenie potrebných úprav.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

33hlasov

Meranie na digitálnych prenosových zariadeniach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Milena Vladárová; Školiteľ: Jozef Šerík

Popis analyzátora digitálneho signálu PFA-35 a merania na zosilňovacej stanici Žilina.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Vyšetrovanie vlastností spínaného reluktančného motora. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Václav Vašíček; Školiteľ: Pavol Rafajdus

Základné princípy činnosti spínaných reluktančných motorov. Popis komunikácie SRM s počítačom pomocou rozhrania RS 232. Matematický model SRM. Simulačný program umožňujúci vizualizáciu prechodových a ustálených stavov činnosti SRM. Popis merania na konkrétnom SRM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

21hlasov

Prognózovanie spotreby elektrickej energie. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ján Vároš; Školiteľ: Miloš Červený

Posúdenie vplyvu veľkosti vonkajšej teploty na spotrebu elektrickej energie a maximálne zaťaženie SSE. Prognózovanie spotreby elektrickej energie a analýza jednotlivých vplyvov na jej spotrebu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

33hlasov

Grafický program pre výučbu SDH a ATM. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Rastislav Valovič; Školiteľ: Rastislav Náčin

Výučbový program podávajúci informácie o hlavných znakoch a funkciách prenosového systému SDH.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

29hlasov

Vplyv FWM na prenosové parametre optického systému. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Karol Vallo; Školiteľ: Edudard Grolmus

Štvorvlnové zmiešavanie /FWM/ použité pre viackanálový systém s optickým frekvenčným multiplexom pri rovnakej i nerovnakej separácií kanálov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

25hlasov

Analýza meraní účastníckych prípojok digtálnej ústredne S12. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marián Vala; Školiteľ: Imrich Gunda

Prenos informácií prístupovou sieťou. Druhy účastníckych prípojok.Analýza meraní účastníckych prípojok získaných meracím systémom digitálnej ústredne S12. Využitie týchto meraní.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

15hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 34 | > | >>
Výsledky zoraď podľa