diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

Informačné a komunikačné technológie

Portál obsahuje 24 diplomových prác z odboru Informačné a komunikačné technológie

Informačné a komunikačné technológie

Počítačové inžinierstvo (7)

...

Ostatné príbuzné odbory (3)

...

Umelá inteligencia (3)

...

Informačné systémy (7)

...
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) (2013 | pridané 7. septembra 2013)

Jozef Čorba; Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie. Cieľom je vytvorenie učiaceho sa systému založeného na báze inteligentných technológií ako sú metódy integrácie znalostí. Záujmom je inkrementálne učenie vybraných gest človeka.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

APLIKÁCIA NEURÓNOVÝCH SIETÍ PRI PROGNÓZOVANÍ VYBRANÝCH AKCIÍ (2013 | pridané 15. júla 2013)

Ľubomír Kužela; Školiteľ: Ing. Renata Janošcová, PhD.

Témou diplomovej práce je prognóza vývoja cien akcií použitím neurónových sietí. Demonštrovali sme použiteľnosť neurónových sietí pri analýze akciového trhu a najmä pri generovaní obchodných signálov. Práca popisuje rôzne analytické a štatistické metódy používané pri analýzach v investičnom rozhodovaní.

City University Bratislava » Fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Analýza údajov z AIS2 s využitím nástrojov Business Intelligence (2013 | pridané 2. mája 2013)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: Ing. Jolana Gubalová, PhD.

Subjektom skúmania sú nástroje Business Intelligence (BI) v databázovom systéme SQL Server 2012, z hľadiska ich využitia na analýzu údajov a na podporu procesov rozhodovania a plánovania. Objektom skúmania je databáza údajov z Akademického informačného systému AIS2, ktorý sa používa na UMB. Cieľom práce je navrhnúť vhodné analytické modely, ktoré sa dajú využiť v riadení verejnej vysokej školy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie elektronického podpisu pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme (2011 | pridané 25. decembra 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Anna Ondrejková

Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza dostupných možností využitia elektronického podpisu na Slovensku a následné poukázanie na možné využitie tejto technológie pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kryptografické zariadenie vo forme mobilného telefónu (2011 | pridané 23. júna 2011)

Matej Kurpel; Školiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvérového vybavenia poskytujúceho kryptografické služby mobilného telefónu počítačovým aplikáciám prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Popísané sú procesy šifrovania, digitálneho podpisu a systém dôvery v PKI. Výsledkom práce je okrem PKCS#11 modulu pre PC aplikácia vyvinutá v jazyku C# .NET umožňujúca použitie mobilného zariadenia bežiaceho pod mobilným operačným systémom Windows dostupného z PC v úlohe kryptografického tokenu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra softvérových technológií KST | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Systémy navigácie z hľadiska informačnej architektúry (2011 | pridané 3. mája 2011)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou systému navigácie na webových sídlach, v kontexte neustále sa rozvíjajúcej vedenej disciplíny, informačnej architektúry. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelenejší pohľad na všeobecnú klasifikáciu, používateľskú funkčnosť a podporu, no predovšetkým nepostrádateľný význam navigačných nástrojov, webových sídel v prostredí internetu. Tému si autorka zvolila na základe dlhodobého záujmu a osobných praktických skúseností, v nesporne nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach ako on-line marketing, SEO a webová analytika, ktoré si aj pravidelne dopĺňa účasťou na odborných seminároch a podujatiach, ako sú Barcamp či Web Analytics Wednesday, organizovaných doma i v zahraničí. V praktickej časti práce sa autorka podujala na realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu, navigačných systémov knižníc v používateľskej interakcii. Využila pritom viacero výskumných postupov a metód heuristického i empirického charakteru, ako aj zahraničné štúdie a prínosy z prác renomovaných odborníkov v danej oblasti Nielsena, Rosenfelda a Morvilla, McGoverna a ďalších. Diplomová práca je určená najmä odbornej verejnosti, zaoberajúcej sa danou problematikou, ďalej informačným architektom a webdizajnérom knižnično-informačných inštitúcií, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe navigačných systémov webových sídel. Súčasne využijem tento priestor na poďakovanie školiteľke diplomovej práce, pani prof. PhDr. Soni Makulovej, CSc., za metodické usmernenie, odborné rady a prejavenú ochotu pri vypracovávaní práce, ale i Martinovi Lackovi za konštruktívnu kritiku a fundovaný dialóg v problematike.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie a použitie kontextu vo vyhľadávaní informácií (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marián Svetík; Školiteľ: Mgr. Viktor Zigo, PhD.

Vyhľadávanie informácií predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie informačných technológií. Väčšina aplikácií v danej oblasti je prispôsobená na určitú doménu alebo nezohľadňuje kontext hľadaných dát. Výsledky pre daný dotaz sú príliš všeobecné a nevystihujú kontext, v ktorom užívateľ chce vyhľadávať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

9hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou (2009 | pridané 10. júna 2010)

Bc. Ladislav Rado; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Súčasná reprezentácia dát na webe predstavuje pre automatické strojové spracovanie problém, ktorý sa web so sémantikou snaží vyriešiť. Hlavným cieľom tejto práce je objavenie komunít výskumníkov so spoločnými záujmami z metadát v doméne publikačnej činnosti. Na reprezentáciu metadát a zápis sémantických vzťahov používame štandardný jazyk OWL.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

14hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznavanie objektov v obraze v obuvnickom priemysle (2000 | pridané 18. apríla 2010)

Radovan Grznarik; Školiteľ: Ing. Peter Lauro

Predložená diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia techník používaných v počítačovom videní v obuvníckom priemysle. Úvodné kapitoly vysvetľujú základy počítačového videnia, ďalšie sú zamerané na praktickú aplikáciu algoritmov. Bola taktiež uskutočnená sada experimentov z hľadiska aplikačného uplatnenia navrhnutých metód v obuvníckej praxi.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Internetovský vyhľadávací program (2001 | pridané 20. marca 2010)

Peter Liczki; Školiteľ: Ing. Anna Považanová, Ing. Marek Straube

ANOTÁCIA Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný odbor: INFORMATIKA Autor: Peter Liczki Diplomová práca: Internetovský vyhladávací program Vedenie diplomového projektu: Ing.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačné správanie net-generácie (2006 | pridané 31. januára 2010)

Michal Čudrnák; Školiteľ: Jela Steinerová

Informačné správanie net-generácie je jedným z teoretických a výskumných prístupov k problematike vyhľadávania v internete. Sleduje jeho premeny, na teoretickej úrovni vymedzením relevantných teórií, koncepcií a pojmov, na výskumnej analýzou rozhovorov s vzorkou členov virtuálnej komunity Kyberia.sk.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj internátneho portálu (2009 | pridané 11. októbra 2009)

Matej Kurpel; Školiteľ: Ing. Pavel Segeč, PhD

Táto práca rozoberá problematiku návrhu a implementácie funkcií webovej aplikácie – internátneho portálu pre potreby Internet Klubu, ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity a študentov ubytovaných na internátoch Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Adaptívne mechanizmy optimalizácie sieťovej prevádzky využitím dynamických smerovacích protokolov (2009 | pridané 15. júna 2009)

Jakub Kopka; Školiteľ: doc. Ing. František Jakab, PhD.

Cieľom práce je realizovať nástroj na riadenie sieťovej prevádzky v počítačových sieťach s využitím adaptívneho smerovania a dynamických smerovacích protokolov. Navrhnutá koncepcia adaptívneho mechanizmu a aplikačného nástroja bola overená v experimentálnej počítačovej sieti.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

32hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Vytvorenie webového rozhrania pre databázu zliav (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bc. Ľubomír Šupola; Školiteľ: Ing. Martin Jedlička

Táto práca je zameraná na implementovanie databázy na webovom rozhraní a samotná tvorba databázy. Na začiatku práce som podrobne rozobral riešenú problematiku. V druhej kapitole som opísal možnosti výberu programovacích jazykov. Kódovanie webovej stránky bolo uskutočnené programovacím jazykom PHP 5 a SQL jazyk na vytvorenie MySQL databázy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Security of Instant Messengers (2007 | pridané 4. mája 2009)

Juraj Sasko; Školiteľ: Kuo-Ming Chao, PhD

This bachelor thesis is about security of instant messengers, it describes the best techniques for securing our virtual communication.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpečné a spoľahlivé ukrytie tajnej správy vo zvukovom zázname s podporou BCH kódov a šifry AES (2008 | pridané 10. apríla 2009)

Jozef Bátora; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

V práci je prezentovaný návrh a riešenie realizácie softvérového nástroja s názvom DeepSound 1.1 pre ukrývanie tajných dát do zvukového záznamu s možnosťou použitia šifry AES. Prvé štyri kapitoly predstavujú teoretickú časť práce a zaoberajú sa steganografiou, šifrou AES, BCH kódmi a digitálnym spracovaním zvuku. Piata kapitola je praktickou časťou práce a obsahuje návrh a realizáciu riešenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

36hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Systém pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh (2007 | pridané 22. októbra 2007)

Peter Valjašek; Školiteľ: Ing. Penka Martincová, PhD.

Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh s využitím mobilných agentov v Jave. Jej cieľom bolo navrhnúť systém, ktorý je flexibilný, škálovatelný, odolný voči výpadkom a nezávislý na platforme.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpečné a spoľahlivé sieťové aplikácie (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ján Adámek; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

Práca prezentuje možnosť ako zabezpečiť sieťovú komunikáciu pomocou šifrovania a kódovania. V úvode sú vysvetlené niektoré základné pojmy a definície, neskôr práca rozoberá rôzne spôsoby šifrovania pomocou verejného i symetrického kľúča. Po ľahkom úvode do teórie kódovania, prechádza do problematiky BCH-kódov. Zostávajúca časť sa zaoberá praktickým riešením zabezpečenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra mechatronických systémov | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Implementácia protokolu IPv6 (2007 | pridané 1. júla 2007)

Stanislav Petrenec; Školiteľ: Ing. Martin Medvecký, PhD

Práca obsahuje základnú špecifikáciu internetových protokolov IPv4 a IPv6. Analyzuje možnosti podpory QoS v IPv6 a porovnáva mechanizmy QoS v protokoloch IPv4 a IPv6. Súčasťou je návrh implementácie IPv6 v existujúcej IPv4 sieti Katedry telekomunikácií FEI STU v Bratislave a vyhodnotenie prínosov z implementácie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Koncepty modelov distribuovaných systémov (2007 | pridané 2. júna 2007)

Iveta Adamuščínová; Školiteľ: Ing. František Jakab, PhD.

V súčasnosti je väčšina moderných výpočtových systémov distribuovaných a súvisiacim trendom je to, že znalosť modelovania takýchto systémov sa stáva čoraz nevyhnutnejšou.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

79hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa