sme.sk
 

Počítačové inžinierstvo

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Počítačové inžinierstvo

Počítačové inžinierstvo

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou (2009 | pridané 10. júna 2010)

Bc. Ladislav Rado; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Súčasná reprezentácia dát na webe predstavuje pre automatické strojové spracovanie problém, ktorý sa web so sémantikou snaží vyriešiť. Hlavným cieľom tejto práce je objavenie komunít výskumníkov so spoločnými záujmami z metadát v doméne publikačnej činnosti. Na reprezentáciu metadát a zápis sémantických vzťahov používame štandardný jazyk OWL.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznavanie objektov v obraze v obuvnickom priemysle (2000 | pridané 18. apríla 2010)

Radovan Grznarik; Školiteľ: Ing. Peter Lauro

Predložená diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia techník používaných v počítačovom videní v obuvníckom priemysle. Úvodné kapitoly vysvetľujú základy počítačového videnia, ďalšie sú zamerané na praktickú aplikáciu algoritmov. Bola taktiež uskutočnená sada experimentov z hľadiska aplikačného uplatnenia navrhnutých metód v obuvníckej praxi.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

16hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Internetovský vyhľadávací program (2001 | pridané 20. marca 2010)

Peter Liczki; Školiteľ: Ing. Anna Považanová, Ing. Marek Straube

ANOTÁCIA Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný odbor: INFORMATIKA Autor: Peter Liczki Diplomová práca: Internetovský vyhladávací program Vedenie diplomového projektu: Ing.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav informatiky a softvérového inžinierstva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Security of Instant Messengers (2007 | pridané 4. mája 2009)

Juraj Sasko; Školiteľ: Kuo-Ming Chao, PhD

This bachelor thesis is about security of instant messengers, it describes the best techniques for securing our virtual communication.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Koncepty modelov distribuovaných systémov (2007 | pridané 2. júna 2007)

Iveta Adamuščínová; Školiteľ: Ing. František Jakab, PhD.

V súčasnosti je väčšina moderných výpočtových systémov distribuovaných a súvisiacim trendom je to, že znalosť modelovania takýchto systémov sa stáva čoraz nevyhnutnejšou.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

77hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vizuálny návrh bezpečnostnej politiky (2003 | pridané 4. mája 2007)

Róbert Trebula; Školiteľ: Ing. Branislav Steinmuller

Práca aplikuje vizuálne metódy návrhu na oblast’ bezpečnostných politík. Na základe analýzy požiadaviek na bezpečnostnú politiku a analýzy spôsobov vizuálneho návrhu prezentujeme jednoduchý diagram ako model bezpečnostnej politiky. Bol navrhnutý a implementovaný vizuálny prostriedok na interaktívnu manipuláciu s takýmito diagramami a aplikovaný na návrh bezpečnostných politík pre niekol’ko bezpečnostných modelov. Vytvorený systém je otvorený a umožňuje d’alšie rozširovanie. Počas návrhu prostriedku – Access Control Designer, bol kladený dôraz na univerzálnost’ tohto prostriedku a na možnost’ aplikovat’ vytvorenú politiku na reálne systémy. Jednoduché grafické používatel’ské rozhranie umožňuje používatel’ovi abstrahovat’ od špecifickej syntaxe a sémantiky použitých bezpečnostných mechanizmov a umožní mu zamerat’ sa na samotnú politiku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Implementácia politiky prideľovania systémových zdrojov (2005 | pridané 14. augusta 2005)

Juraj Variny; Školiteľ: Ing. Dušan Bernát

Práca je zameraná na ovplyvnenie politiky prideľovania systémových zdrojov operačným systémom pre aplikácie. Zaoberá sa najmä týmito zdrojmi: počet procesov, virtuálna pamäť, miesto na disku a deskriptory súborov. Navrhujem nedeterministický algoritmus pre prideľovanie, ktorý má za cieľ predísť úplnému vyčerpaniu zdrojov a zahlteniu systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa