Informačné systémy

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Informačné systémy

Informačné systémy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Analýza údajov z AIS2 s využitím nástrojov Business Intelligence (2013 | pridané 2. mája 2013)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: Ing. Jolana Gubalová, PhD.

Subjektom skúmania sú nástroje Business Intelligence (BI) v databázovom systéme SQL Server 2012, z hľadiska ich využitia na analýzu údajov a na podporu procesov rozhodovania a plánovania. Objektom skúmania je databáza údajov z Akademického informačného systému AIS2, ktorý sa používa na UMB. Cieľom práce je navrhnúť vhodné analytické modely, ktoré sa dajú využiť v riadení verejnej vysokej školy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systémy navigácie z hľadiska informačnej architektúry (2011 | pridané 3. mája 2011)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou systému navigácie na webových sídlach, v kontexte neustále sa rozvíjajúcej vedenej disciplíny, informačnej architektúry. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelenejší pohľad na všeobecnú klasifikáciu, používateľskú funkčnosť a podporu, no predovšetkým nepostrádateľný význam navigačných nástrojov, webových sídel v prostredí internetu. Tému si autorka zvolila na základe dlhodobého záujmu a osobných praktických skúseností, v nesporne nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach ako on-line marketing, SEO a webová analytika, ktoré si aj pravidelne dopĺňa účasťou na odborných seminároch a podujatiach, ako sú Barcamp či Web Analytics Wednesday, organizovaných doma i v zahraničí. V praktickej časti práce sa autorka podujala na realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu, navigačných systémov knižníc v používateľskej interakcii. Využila pritom viacero výskumných postupov a metód heuristického i empirického charakteru, ako aj zahraničné štúdie a prínosy z prác renomovaných odborníkov v danej oblasti Nielsena, Rosenfelda a Morvilla, McGoverna a ďalších. Diplomová práca je určená najmä odbornej verejnosti, zaoberajúcej sa danou problematikou, ďalej informačným architektom a webdizajnérom knižnično-informačných inštitúcií, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe navigačných systémov webových sídel. Súčasne využijem tento priestor na poďakovanie školiteľke diplomovej práce, pani prof. PhDr. Soni Makulovej, CSc., za metodické usmernenie, odborné rady a prejavenú ochotu pri vypracovávaní práce, ale i Martinovi Lackovi za konštruktívnu kritiku a fundovaný dialóg v problematike.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Informačné správanie net-generácie (2006 | pridané 31. januára 2010)

Michal Čudrnák; Školiteľ: Jela Steinerová

Informačné správanie net-generácie je jedným z teoretických a výskumných prístupov k problematike vyhľadávania v internete. Sleduje jeho premeny, na teoretickej úrovni vymedzením relevantných teórií, koncepcií a pojmov, na výskumnej analýzou rozhovorov s vzorkou členov virtuálnej komunity Kyberia.sk.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj internátneho portálu (2009 | pridané 11. októbra 2009)

Matej Kurpel; Školiteľ: Ing. Pavel Segeč, PhD

Táto práca rozoberá problematiku návrhu a implementácie funkcií webovej aplikácie – internátneho portálu pre potreby Internet Klubu, ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity a študentov ubytovaných na internátoch Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vytvorenie webového rozhrania pre databázu zliav (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bc. Ľubomír Šupola; Školiteľ: Ing. Martin Jedlička

Táto práca je zameraná na implementovanie databázy na webovom rozhraní a samotná tvorba databázy. Na začiatku práce som podrobne rozobral riešenú problematiku. V druhej kapitole som opísal možnosti výberu programovacích jazykov. Kódovanie webovej stránky bolo uskutočnené programovacím jazykom PHP 5 a SQL jazyk na vytvorenie MySQL databázy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpečné a spoľahlivé ukrytie tajnej správy vo zvukovom zázname s podporou BCH kódov a šifry AES (2008 | pridané 10. apríla 2009)

Jozef Bátora; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

V práci je prezentovaný návrh a riešenie realizácie softvérového nástroja s názvom DeepSound 1.1 pre ukrývanie tajných dát do zvukového záznamu s možnosťou použitia šifry AES. Prvé štyri kapitoly predstavujú teoretickú časť práce a zaoberajú sa steganografiou, šifrou AES, BCH kódmi a digitálnym spracovaním zvuku. Piata kapitola je praktickou časťou práce a obsahuje návrh a realizáciu riešenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

36hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Systém pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh (2007 | pridané 22. októbra 2007)

Peter Valjašek; Školiteľ: Ing. Penka Martincová, PhD.

Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh s využitím mobilných agentov v Jave. Jej cieľom bolo navrhnúť systém, ktorý je flexibilný, škálovatelný, odolný voči výpadkom a nezávislý na platforme.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa