diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

Doprava a spoje

Portál obsahuje 468 diplomových prác z odboru Doprava a spoje

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 24 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ SÍDIEL ŽILINSKÉHO KRAJA ŽELEZNIČNOU OSOBNOU DOPRAVOU (2011 | pridané 15. júla 2011)

Peter Jurutka; Školiteľ: Milan Mihál

Bakalárska práca sa zaoberá časovou dostupnosťou sídiel Žilinského kraja železničnou dopravou. Približuje význam regionálnej železničnej dopravy, obsahuje analýzu časovej dostupnosti jednotlivých sídiel nachádzajúcich sa na železničných tratiach Žilinského kraja a navrhuje možnosti na zlepšenie časovej dostupnosti sídiel.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Dopravné a spojové systémy

7hlasov

ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH (2010 | pridané 7. júna 2010)

Ing. Miroslav Kadlíček; Školiteľ: Ing. Jozef Paľo, PhD.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo na základe vyhodnotenia smerového dopravného prieskumu navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie organizácie dopravy na križovatke ulíc Adama Trajana a Bratislavská cesta I/61 v Piešťanoch. Nevyhnutným podkladom práce bolo vypracovanie smerového dopravného prieskumu na riešenej križovatke. Práca obsahuje tri návrhy možného riešenia organizácie dopravy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie technických a ekonomických ukazovateľov vznetových a zážihových motorov osobných automobilov (2006 | pridané 5. júna 2009)

Ivan Dubovec; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Ivánek, CSc.

Posúdenie vplyvu druhu motora na technické a ekonomické ukazovatele prevádzky vzbraných typov osobných vozidiel a s ohľadom na spôsob využitia vozidiel som navrhol vhodnú alternatívu pohonu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov

Metodika hodnotenia web stránok - elektronický obchod (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Martin Žittňanský; Školiteľ: Ing. Radovan Madleňák, PhD.

Diplomová práca približuje pojem elektronický obchod. Následne sa zaoberá analyzovaním požiadaviek na elektronické obchody ako z pohľadu zákazníkov, tak z pohľadu samotných obchodov. V nadväznosti na výsledky prieskumu sú vyhodnotené najdôležitejšie aspekty kvalitných webových prezentácií. V závere práce je, z analýzy zákazníckych požiadaviek, vytvorená metodika hodnotenia web stránok elektronických obchodov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Úloha logistického centra pri zvyšovaní výkonnosti cestnej dopravy v územnom celku (2007 | pridané 28. júla 2007)

Martina Barčiaková; Školiteľ: Ing. Eva Sventeková, PhD

V diplomovej práci som spracovala problematiku návrhu logistického centra v regióne, jeho úlohy a možné využitie. V prvej časti som charakterizovala logistické centrum ako podnik. Druhú časť som venovala výkonnosti cestnej dopravy a úlohe logistického centra pri jej zvyšovaní. V tretej časti som sa sústredila na prieskum záujmu o centrum.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza vzniku a tok dát pri tvorbe modelu informačného systému v OZ SsRP Banská Bystrica. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Gabriela Žovtenková; Školiteľ: Iveta Kremeňová

Vznik a tok dát pri tvorbe modelu informačného systému.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

48hlasov

Normovanie práce /Výsledky prenormovaní Strediska poštovej prevádzky, pôšt a doručovacích rajónov/ SPP Humenné. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Katarína Žirová; Školiteľ: Alena Andrašiová

Normovanie práce. Normy spotreby práce. Združené normy času a výpočet normy obsluhy. Analýza výslednej normy obsluhy. Výpočet dennej normy doručovacieho rajónu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

51hlasov

Výskum telekomunikačných potrieb bytových účastníkov a služieb poskytovaných zákazníckym miestom Infotel Nitra. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Žibek; Školiteľ: Milan Novák

Výskum trhu v telekomunikáciách zameraného na zákaznícke miesta INFOTEL. Popis siete Infotelov v západoslovenskom regióne. Ponuka služieb Infotelu. Zhrnutie výsledkov prieskumu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

29hlasov

Ukazovatele kvality Slovenskej pošty, š.p. so zameraním na meranie doby dopravy poštových zásielok. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Zuzana Zummerová; Školiteľ: Martin Hrobák

Kvalita poštových služieb so zameraním na meranie doby dopravy vo vnútroštátnom a medzinárodnom styku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

42hlasov

Diagnostická podpora riadenia kvality v pošte /dôchodková služba - okresný okruh/. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Lucia Zemanová; Školiteľ: Blažej Krajánek

Technologický postup u produktu dôchodková služba-okresný okruh. Diagnostika a návrh nápravných opatrení.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

40hlasov

Diagnostická podpora riadenia kvality v pošte so zameraním na "sústredené inkaso platieb obyvateľstva". (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marián Zemančík; Školiteľ: Blažej Kajánek

Analýza procesu sústredeného inkasa platieb obyvateľstva a jeho správanie sa v konkrétnom prostredí s cieľom splniť účel diagnózy podniku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

37hlasov

Zariadenia proti neoprávnenému použitiu vozidla. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Záborský; Školiteľ: Peter Ivánek

Zabezpečovacie zariadenia proti neoprávnenému použitiu vozidla.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

39hlasov

Finančné plánovanie ako súčasť plánovania v podniku OZ ZsRP Bratislava. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Oľga Wojčíková; Školiteľ: Jana Štofková

Zefektívnenie finančného plánovania.Výpočet finančných ukazovateľov získaných z účtovných výkazov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

40hlasov

Problematika životného cyklu výrobku a služby. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ľuboš Vopalecký; Školiteľ: Vladimír Sucháč

Skúmanie životného cyklu výrobku a služby. Porovnávanie kriviek životných cyklov na základe vplyvov jednotlivých aspektov trhu /konkurencia, zmena veľkosti trhu, akcie, sezónnosť/.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

32hlasov

Využitie a prínos elektronizácie v mestskej hromadnej doprave. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miloslav Vierik; Školiteľ: Jan Olszar

Využívanie elektronizácie v mestskej hromadnej doprave. Vplyv zavedenia elektronizácie na náklady a kvalitu služieb.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

36hlasov

Analýza výmeny správ a odovzdávanie riadenia. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ladislav Velební; Školiteľ: Karel Havel

Analýza odovzdávania riadenia použitím objektovo-orientovaných metód. OLDI - výmena dát po sieti. Koordinácia riadenia obsahujúca vlastný výsledok analýzy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra leteckej dopravy KLD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

18hlasov

Analýza a perspektívy rozvoja balíkových služieb SP, š.p.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ivana Vaňková; Školiteľ: Andrea Surová

Analýza súčasného stavu balíkových služieb poskytovaných SP, š.p.. Posúdenie ponuky balíkových služieb na slovenskom trhu. Návrh skvalitnenia balíkovej služby.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

30hlasov

Optimalizácia prepravnej siete v obvode OSC Lučenec. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Juraj Valentíny; Školiteľ: Nagy

Optimalizácia poštovej siete v obvode OSC Lučenec.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

37hlasov

Efektívnosť hospodárenia SPP Dolný Kubín a možnosti jej zvyšovania. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ľubomíra Valachová; Školiteľ: Ľudmila Bošanská

Analýza efektívnosti hospodárenia Strediska poštovej prevádzky Dolný Kubín ako celku za roky 1996 a 1997 a jeho šiestich vybraných pôšt za rok 1997.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

24hlasov

Dopad úpravy poštových taríf výkonov vnútroštátneho styku realizovaný od 1.4.1997. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jana Urbanová; Školiteľ: Edita Šimková

Prepočet dopadu zvýšenia poštových taríf na výkony vo vnútroštátnom poštovom styku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

28hlasov
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 24 | > | >>
Výsledky zoraď podľa