diplomovka.sme.sk » Katalóg » TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy

Ostatné technické vedy

Portál obsahuje 11 diplomových prác z odboru Ostatné technické vedy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

SURFACE TREATMENT OF HIGH ALLOY TOOL STEEL USING LASER TECHNOLOGY (2012 | pridané 16. februára 2016)

Ing. Mária Štefániková; Školiteľ: Thesis supervisor: A/Prof. Roman MORAVČÍK, PhD. Consultant: A/Prof. Roman ŠTURM, PhD.

The aim of dissertation thesis is to investigate of surface laser remelting of K390 Microclean high alloy cold work tool steel. Particular tasks reside in the determination of equilibrium phase transformations and influence of laser remelting treatment to the high alloy tool steel with and/or without heat treatment.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav materiálov | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Materiálové inžinierstvo

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Ochrana prvku kritickej infraštruktúry SR pred teroristickými útokmi s možnosťou využitia NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Kritická infraštruktúra je pomerne mladý termín. Zahŕňa všetku infraštruktúru, ktorej narušenie alebo zničenie by malo na chod štátu vážny dopad. Je preto prirodzené, že jej ochrane pred terorizmom je potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko kritická infraštruktúra predstavuje pre teroristov lákavý cieľ.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technické prostriedky ochrany vojenských konvojov pred útokmi NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Súčasná vojensko-politická situácia vo svete je čoraz viac význačná nekonvenčnými spôsobmi boja a najmä štýlom vedenia vojny, ktorý dostal prívlastok „asymetrický“. Asymetria spočíva v rozdielnosti taktiky i stratégie vedenia boja a taktiež prostriedkami, ktoré na splnenie svojich cieľov jednotlivé strany používajú.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Poloautomatický parkovací systém (2010 | pridané 1. júna 2010)

Martin Pilař; Školiteľ: Ing. Juraj Ďuďák

Práca sa zaoberá hardvérovým a softvérovým riešením poloautomatického parkovacieho systému. V prvej časti je opísané rozdelenie parkovacích systémov do dvoch hlavných kategórií, ktoré sa delia na ďalšie pod kategórie. V druhej časti je opísaný princíp obsluhy parkovacieho systému pre náhodne parkujúcich a predplatiteľov parkovného.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Mechatronika

14hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Stereoskopické spracovanie obrazu (2009 | pridané 2. júna 2009)

Ing. Martin Fečkanin; Školiteľ: doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Prezentovaná diplomová práca bola vytvorená za účelom poskytnutia náhľadu na dôležité súčasti tvorby kvalitných statických a dynamických stereo snímkov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Ostatné príbuzné odbory

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Korózne vlastnosti ocele KONOX 315 S (2008 | pridané 6. mája 2008)

Silvia Móroczová; Školiteľ: doc.Ing.Jarmila Ševčíková, PhD.

Oceľ KONOX 315S patrí medzi nízkolegované ocele so zvýšenou odolnosťou voči atmosferickej korózii, komerčne označované ako ocele typu CORTEN. Tieto konštrukčné ocele sú charakterizované práve tým, že expozíciou za vhodných atmosferických podmienok postupne vytvárajú na svojom povrchu vrstvu vlastných koróznych splodín, ktorá účinne spomaľuje ďalší korózny proces.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Katedra náuky o materiáloch | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Materiálové inžinierstvo

33hlasov

Využitie blokovej aerotriangulácie v praxi (2004 | pridané 7. októbra 2007)

Ing. Jozef Dobias; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.

Princíp blokovej automatickej aerotriangulácie (BAAT). Prípravné práce BAAT: prednáletová signalizácia a určenie priestorovej polohy vlícovacích bodov,snímkovanie, skenovanie snímok, úpravy rastrových súborov.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Geodézia a kartografia

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Detekcia epileptickej aktivity v EEG záznamoch (2004 | pridané 24. mája 2006)

Peter Muríň; Školiteľ: Ing. Jitka Mohylová, PhD.

Práca za zoberá detekciou epileptickej aktivity v elektroencefalografických záznamoch. Hlavná pozornosť je venovaná metódam založených na analýze nezávislých komponentov, separácii skrytých zdrojov a neurónových sieťach. Analýza EEG je realizovaná v programovom prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva KTEBI | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Biomedicínske inžinierstvo

43hlasov

Mechanical properties of the composite material with elastomeric matrix reinforced by textile cords (2004 | pridané 27. januára 2006)

Tran Huu Nam; Školiteľ: Bohdana Marvalova

In present Thesis the orthotropic hyperelastic constitutive models are proposed which can be applied to numerical simulation for the response of biological soft tissue and of the nonlinear anisotropic hyperelastic material of the cylindrical air-spring shell used in vibroisolation of driver’s seat.

Univerzita mimo Slovenska | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Aplikovaná mechanika

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelování konstrukčních prvků z pryže vyztužené nitěmi (2004 | pridané 27. januára 2006)

Robert Urban; Školiteľ: Bohdana Marvalova

Práce se zabývá modelováním konstrukčních prvků z hyperelastických pryžových materiálů, které jsou vyztuženy nitěmi spředenými z nekonečných vláken. Nitě jsou uspořádány v jedné nebo více vrstvách. Tyto materiály mají výrazné směrové vlastnosti a lze je tedy řadit mezi anizotropní kompozitní materiály.

Univerzita mimo Slovenska | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Aplikovaná mechanika

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Filtrácia signálu EEG (2005 | pridané 7. júla 2005)

Slavomír Karas; Školiteľ: Ing. Jitka Mohylová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá filtráciou EEG signálov použitím lineárnych digitálnych frekvenčných filtrov. S ohľadom na požiadavku lineárnej fázovej charakteristiky sa zameriavame výlučne na filtre typu FIR. Všetky filtrácie sú realizované v programovom prostredí Matlab.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva KTEBI | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Biomedicínske inžinierstvo

42hlasov
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa