diplomovka.sme.sk » Katalóg » LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

Portál obsahuje 14 diplomových prác z odboru LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Možnosti využitia DRG v nemocniciach (2011 | pridané 29. júla 2011)

Janka Butková; Školiteľ: Prof.Ing. Helena Kuvíková, PhD.

Súčasný systém financovania zdravotníctva na Slovensku neprispieva k efektivite a aktuálnou témou sú snahy o realokáciu finančných zdrojov prostredníctvom zavedenia klasifikačného systému DRG. V príspevku skúmame kladné a záporné efekty zavedenia systému DRG, ktoré plynú zo skúseností krajín s týmto systémom.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Epidemiológia

7hlasov

Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (2011 | pridané 21. júla 2011)

Lenka Pastýrová; Školiteľ: MUDr. Janka Jenčová, PhD.

PASTÝROVÁ, Lenka: Hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. (Diplomová práca). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgii. Školiteľka: MUDr. Janka Jenčová, PhD. Témou diplomovej práce je hygiena dutiny ústnej u pacientov s implantátmi. Práca je rozdelená do dvoch častí teoretickej a empirickej.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou (2009 | pridané 2. júla 2009)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová, PhD. (oponentka)

Enterokutánna fistula ako chronické ochorenie kladie vysoké nároky na ošetrovateľskú starostlivosť, či už v domácom prostredí alebo počas hospitalizácie. Ošetrovanie komplikovanej fistuly a prevencia dermatitídy znamená výzvu i pre skúsené stomické sestry, ktoré v niektorých prípadoch musia navyše poučiť aj pacienta o používaní stomických pomôcok a nacvičovať s ním správnu techniku ich aplikácie. Okrem toho ide o chorobu či komplikáciu iného základného ochorenia, ktorá vedie nielen k biologickým, ale i mnohým psychickým problémom a dokáže výrazne zhoršiť kvalitu života chorého. Sestra, ktorá sa stará o takéhoto pacienta, by mala mať vedomostí nielen o ošetrovaní fistuly, ale poznať a pomáhať riešiť i jeho strach a obavy, bolesť, zmeny obrazu tela i problémy v procese psychickej adaptácie, musí byť pripravená na jeho negatívne reakcie a dokázať na ne správne odpovedať. Tieto podnety viedli k hlbšiemu preskúmaniu danej problematiky a nakoniec k napísaniu tejto práce.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prodysrytmogenní působení léčiv (SK) (2009 | pridané 9. mája 2009)

Bohuš Péter; Školiteľ: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.

Cieľom tejto rešeršnej diplomovej práce je vytvoriť prehľad liečiv s proarytmogénnym potenciálom. Primárne je práca zameraná na v praxi používané antiarytmiká, prednostne na látky aktuálne registrované v Českej republike. U antiarytmík bude stručne uvedené využitie v terapii, efektivita a rizikovosť zistená na základe klinických štúdií. V prípade, že je objasnený, bude popísaný mechanizmus účinku a prípadného proarytmogénneho pôsobenia. Okrem antiarytmík budú v práci zahrnuté vybrané skupiny liečiv spájané s nežiaducimi účinkami na myokard.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied » Farmakológia

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Používanie psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy (2005 | pridané 8. augusta 2007)

Michal Turček; Školiteľ: doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.

V práci sa zaoberáme problematikou používania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Psychiatria

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komplexná ošetrovateľská starostivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu (2007 | pridané 24. júla 2007)

Lucia Mrenková; Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková

MRENKOVÁ, Lucia: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu [Bakalárska práca] / Lucia Mrenková. – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií; Katedra ošetrovateľstva. – Školiteľ: PhDr.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie... | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

59hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Stravovacie zvyklosti v humenskom regióne (2006 | pridané 1. júla 2007)

Martin Cichý; Školiteľ: Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

Štúdium stravovacích zvyklostí v humenskom regióne v minulosti. Štúdium rizikových faktorov a civilizačných ochorení a ich dopadu na zdravotný stav obyvateľstva Dotazníkovým spôsobom na vzorke 100 respondentov zistiť stravovacie zvyklosti obyvateľov regiónu v súčasnosti a vyšetriť orientačnú cholesterolémiu. Zhodnotiť výsledky práce, určiť negatívne a pozitívne trendy vo výžive obyvateľstva humenského regiónu a formulovať základné výživové odporúčania.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra výživy ľudí | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ostatné príbuzné odbory

54hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín (2007 | pridané 16. júna 2007)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová

Varixy (kŕčové žily) dolných končatín patria medzi najčastejšie ochorenia v populácii. Takmer každý z nás má niekoho v príbuzenstve alebo aspoň medzi známymi, ktorý trpí práve týmto ochorením. Chorý však často zanedbajú liečbu i prevenciu, majú iba povrchové vedomosti o zásadách správnej životosprávy a poskytnuté rady častokrát nedodržiavajú alebo dodržiavajú iba čiastočne, pretože ochorenie si neberú vážne. Pravda, varixy napriek svojho progredujúceho priebehu priamo neohrozujú život, ale v niektorých prípadoch ťažké subjektívne príznaky a rôzne komplikácie môžu výrazne znížiť kvalitu života. Správne usmernenie chorých do veľkej miery je aj zodpovednosťou sestier. Dostupná ošetrovateľská literatúra o danej problematike je však v súčasnosti veľmi chudobná, prakticky ju tvorí iba pár článkov v rôznych zdravotníckych časopisoch a niekoľko viet v knižných publikáciách. Teoretická časť tejto práce obsahuje najzákladnejšie informácie z medicíny a ošetrovateľstva potrebné pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o chorého s varixami dolných končatín. Praktickú časť tvorí návrh štandardu a auditu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po operácii varixov. V prílohách sa nachádza aj návrh edukačného materiálu pre pacientov.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Perioperačná stratifikácia kardiovaskulárneho a nekardiovaskulárneho rizika u pacientov s kolorektálnym karcinómom (2007 | pridané 31. mája 2007)

Miroslav Pernický; Školiteľ: Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Úvod: Úspech operačnej liečby kolorektálneho karcinómu závisí i na dobrej stratifikácii perioperačného rizika. Cieľ: Zhodnotiť perioperačné riziko u prežívajúcich / neprežívajúcich.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Vnútorné choroby

64hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Negatívne účinky hormonálnej substitučnej terapie (2006 | pridané 22. októbra 2006)

Petra Polievková; Školiteľ: Prof. MUDr. Pavel Šuška Csc.

Negatíva a pozitíva HRT

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Gynekológia a pôrodníctvo

71hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hodnotenie účinnosti, príčin a miery užívania homeopatie u študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2006 | pridané 16. septembra 2006)

Michal Trubíni; Školiteľ: RNDr. Barbora Matejovičová, PhD

V práci sme si za cieľ položili určiť mieru užitia homeopatie u vybranej časti študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, urči? štatisticky významné faktory, ktoré túto mieru ovplyvňujú, ďalej sme chceli zistiť, či je homeopatia účinná a aké sú príčiny jej užívania.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

46hlasov

Intenzifikácia čeľustno-ortopedickej liečby redukovanými aktivátormi (2006 | pridané 23. mája 2006)

Andrej Thurzo; Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Bachratý, DrSc.

Práca poskytuje stručný prehľad princípov funkčnej terapie v súvise s kondylárnym rastom. Ponúka prehľad vývoja funkčných aparátov a ich súčasné modifikácie. Cieľom práce je posúdiť prínos modifikácii na základe kefalometrickej analýzy dvoch skupín pacientov s funkčnou terapiou.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

155hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dysfunkcia endotelu (2003 | pridané 4. augusta 2005)

Katarína Vargová; Školiteľ: Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

Cievny endotel je dôležitým orgánom s mnohými biologickými funkciami, s parakrinnou, endokrinnou a autokrinnou činnosťou. Tvorí veľké množstvo mediátorov, ktoré pôsobia nie len na okolité bunky hladkej svaloviny cievnej steny, ale súčasne aj na krvné elementy. Endotelové bunky boli dlho považované iba za fyzikálnu bariéru s vlastnosťami semipermeabilnej membrány.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav patologickej fyziológie | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny (2000 | pridané 1. mája 2005)

Jana Melišová; Školiteľ: Doc. PhDr. Rudolf Steindl, CSc.

”Hľa, človek sa narodil. Radujme sa.” Narodenie dieťaťa je radostná vec. Málokto si v tej chvíli uvedomuje, že to dieťa, rovnako ako my ostatní, je predurčené k smrti. V tých chvíľach si dieťa možno ani neuvedomuje samého seba, nechápe prítomnosť toľkých ľudí, ktorí sa mu venujú bez oddychu, s radosťou a láskou. Pomaly vyrastá, vystupuje po schodíkoch vedenia smerom hore.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa