diplomovka.sme.sk » Katalóg » LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby

Zdravotníctvo a sociálne služby

Portál obsahuje 6 diplomových prác z odboru Zdravotníctvo a sociálne služby

Zdravotníctvo a sociálne služby

Epidemiológia (1)

...

Ošetrovateľstvo (4)

...

Ostatné príbuzné odbory (1)

...
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Možnosti využitia DRG v nemocniciach (2011 | pridané 29. júla 2011)

Janka Butková; Školiteľ: Prof.Ing. Helena Kuvíková, PhD.

Súčasný systém financovania zdravotníctva na Slovensku neprispieva k efektivite a aktuálnou témou sú snahy o realokáciu finančných zdrojov prostredníctvom zavedenia klasifikačného systému DRG. V príspevku skúmame kladné a záporné efekty zavedenia systému DRG, ktoré plynú zo skúseností krajín s týmto systémom.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Epidemiológia

7hlasov

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou (2009 | pridané 2. júla 2009)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová, PhD. (oponentka)

Enterokutánna fistula ako chronické ochorenie kladie vysoké nároky na ošetrovateľskú starostlivosť, či už v domácom prostredí alebo počas hospitalizácie. Ošetrovanie komplikovanej fistuly a prevencia dermatitídy znamená výzvu i pre skúsené stomické sestry, ktoré v niektorých prípadoch musia navyše poučiť aj pacienta o používaní stomických pomôcok a nacvičovať s ním správnu techniku ich aplikácie. Okrem toho ide o chorobu či komplikáciu iného základného ochorenia, ktorá vedie nielen k biologickým, ale i mnohým psychickým problémom a dokáže výrazne zhoršiť kvalitu života chorého. Sestra, ktorá sa stará o takéhoto pacienta, by mala mať vedomostí nielen o ošetrovaní fistuly, ale poznať a pomáhať riešiť i jeho strach a obavy, bolesť, zmeny obrazu tela i problémy v procese psychickej adaptácie, musí byť pripravená na jeho negatívne reakcie a dokázať na ne správne odpovedať. Tieto podnety viedli k hlbšiemu preskúmaniu danej problematiky a nakoniec k napísaniu tejto práce.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komplexná ošetrovateľská starostivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu (2007 | pridané 24. júla 2007)

Lucia Mrenková; Školiteľ: PhDr. Hana Padyšáková

MRENKOVÁ, Lucia: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s vrodenou vývojovou chybou tráviaceho traktu [Bakalárska práca] / Lucia Mrenková. – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií; Katedra ošetrovateľstva. – Školiteľ: PhDr.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie... | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

59hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Stravovacie zvyklosti v humenskom regióne (2006 | pridané 1. júla 2007)

Martin Cichý; Školiteľ: Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

Štúdium stravovacích zvyklostí v humenskom regióne v minulosti. Štúdium rizikových faktorov a civilizačných ochorení a ich dopadu na zdravotný stav obyvateľstva Dotazníkovým spôsobom na vzorke 100 respondentov zistiť stravovacie zvyklosti obyvateľov regiónu v súčasnosti a vyšetriť orientačnú cholesterolémiu. Zhodnotiť výsledky práce, určiť negatívne a pozitívne trendy vo výžive obyvateľstva humenského regiónu a formulovať základné výživové odporúčania.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra výživy ľudí | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ostatné príbuzné odbory

54hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín (2007 | pridané 16. júna 2007)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová

Varixy (kŕčové žily) dolných končatín patria medzi najčastejšie ochorenia v populácii. Takmer každý z nás má niekoho v príbuzenstve alebo aspoň medzi známymi, ktorý trpí práve týmto ochorením. Chorý však často zanedbajú liečbu i prevenciu, majú iba povrchové vedomosti o zásadách správnej životosprávy a poskytnuté rady častokrát nedodržiavajú alebo dodržiavajú iba čiastočne, pretože ochorenie si neberú vážne. Pravda, varixy napriek svojho progredujúceho priebehu priamo neohrozujú život, ale v niektorých prípadoch ťažké subjektívne príznaky a rôzne komplikácie môžu výrazne znížiť kvalitu života. Správne usmernenie chorých do veľkej miery je aj zodpovednosťou sestier. Dostupná ošetrovateľská literatúra o danej problematike je však v súčasnosti veľmi chudobná, prakticky ju tvorí iba pár článkov v rôznych zdravotníckych časopisoch a niekoľko viet v knižných publikáciách. Teoretická časť tejto práce obsahuje najzákladnejšie informácie z medicíny a ošetrovateľstva potrebné pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o chorého s varixami dolných končatín. Praktickú časť tvorí návrh štandardu a auditu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po operácii varixov. V prílohách sa nachádza aj návrh edukačného materiálu pre pacientov.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny (2000 | pridané 1. mája 2005)

Jana Melišová; Školiteľ: Doc. PhDr. Rudolf Steindl, CSc.

”Hľa, človek sa narodil. Radujme sa.” Narodenie dieťaťa je radostná vec. Málokto si v tej chvíli uvedomuje, že to dieťa, rovnako ako my ostatní, je predurčené k smrti. V tých chvíľach si dieťa možno ani neuvedomuje samého seba, nechápe prítomnosť toľkých ľudí, ktorí sa mu venujú bez oddychu, s radosťou a láskou. Pomaly vyrastá, vystupuje po schodíkoch vedenia smerom hore.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa