diplomovka.sme.sk » Katalóg » PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY

PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY

Portál obsahuje 13 diplomových prác z odboru PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Hodnotenie priebehu pôrodov jalovíc a kráv na Slovensku (2012 | pridané 13. apríla 2012)

Bc. Matej Sírius Kotásek; Školiteľ: doc. Ing. Peter Strapák, PhD.

Cieľom práce bolo na základe platnej metodiky vyhodnotiť priebehy pôrodov a podiel mŕtvonarodených teliat jalovíc a kráv jednotlivých plemien dobytka na Slovensku v rokoch 2009 až 2011. Okrem toho bol v práci testovaný vplyv vybraných a definovaných faktorov na priebehy pôrodov kráv a jalovíc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra špeciálnej zootechniky | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Špeciálna živočíšna produkcia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sadovnícko-architektonické riešenie nemocničného areálu v Dolnom Kubíne (2010 | pridané 24. apríla 2011)

Alena Halašová; Školiteľ: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Práca sa venuje problematike využitia dažďovej vody v záhradnej architektúre a atribútmi tzv. liečebných záhrad.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinná a záhradná architektúra

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vplyv substrátu a technológie pestovania na kvalitatívne a kvantitatívne parametre koreňových systémov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) (2007 | pridané 18. decembra 2007)

Benjamín Jarčuška; Školiteľ: Ing. Peter Jaloviar, PhD.

Diplomová práca analyzuje vplyv rozličných modifikovaných substrátov a technológie Lännen Plantek na rast koreňových systémov 1-ročných smrekových semenáčikov. Substrát pre voľnokorenné semenáčiky bol vytvorený zmesou rašeliny a kompostu. Doňho bol potom primiešaný bakteriálny prípravok Bactomix® (4 l/m2) a ílovitý minerál alginit (3 kg/m2). Čistý substrát slúžil ako kontrola.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra pestovania lesov | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Pestovanie lesa

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výskyt slimákov z čaľadí Arionidae a Limacidae na porastoch kultúrnych plodín (2004 | pridané 24. októbra 2007)

Daniela Kuklová; Školiteľ: Prof.Ing.L.Cagáň

Poľnohospodárske plodiny sú v súčasnom období poškodzované veľkým množstvom škodlivých organizmov. Či už sú to choroby, alebo škodcovia. Cieľom poľnohospodárov je preto chrániť plodiny pred nepriaznivými vplyvmi a venovať dostatočnú pozornosť ich ochrane. Medzi živočíšnych škodcov poľnohospodárskych plodín patria aj slimáky z čeľadí Arionidae a Limacidae.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra ochrany rastlín | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Ochrana rastlín

41hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava). (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Pavol Lucký; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.

Analyzovaná bola lokalita Medvedzie- Jelešňa ( Oravská kotlina, k. ú. Trstená). Skúmali sa vlhkostné pomery pôdy na ploche meliorovanej a nemeliorovanej ( okamžitá vlhkosť pôdy, zásoba využiteľnej vody a základné pôdne charakteristiky), ujatosť a výškový rast drevín na meliorovanej ploche, stupeň zaburinenia a zároveň sa posúdili prírodne pomery lokality.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra prírodného prostredia | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Hospodárska úprava lesov

37hlasov

Eticke aspekty vztahu: veterinarsky lekar - klient (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Kamil Kovacs; Školiteľ: MVDr. Katarina Benova , PhD

Cielom prace bolo zistit najma spokojnost klientov zo sluzbami, ktore nimi navstevovana vet. ambulancia poskytuje.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Štúdium morfologických a imunologických zmien po experimentálnej leukóze a encephalitozoonóze králikov (2006 | pridané 30. augusta 2007)

Michaela Oravská; Školiteľ: MVDr. Viera Revajová, PhD.

U experimentálne infikovaných králikov po dobu 82 týždňov boli študované imunologické zmeny a po ich odporazení aj morfologické zmeny. Pokusná skupina bola najprv intraperitoneálne infikovaná spórami Encephalitozoon cuniculi (EC) v jednorázovej dávke 1.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna morfológia

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní (2007 | pridané 18. augusta 2007)

Varvara Janovska; Školiteľ: MVDr. Martin MIHÁLY, PhD.

Ochorenia kĺbov predstavujú najčastejšiu príčinu prechodnej alebo trvalej nepoužiteľnosti športových koní. Sponkový kĺb, je v porovnaní s ostatnými kĺbmi, zvlášť často postihnutý. Dôvodom je relatívne malá kĺbová plocha, v pomere k veľkosti a váhe koňa a mimoriadna pohyblivosť sponkového kĺbu. Keďže ani klinické ani röntgenologické vyšetrenia neposkytujú vždy jednoznačné výsledky, je stále väčší dopyt po presnejších vyšetrovacích metódach. Momentálne najviac používanými zobrazovacími metódami sú röntgenologické a sonografické vyšetrenia. Sú to síce málo invazívne metódy , zachytávajú však napr. arthropathie často už v pokročilom štádiu patologických zmien na kostiach a chrupkách. Pre získanie detailnejších informácií o poškodení kĺbu v rannom štádiu ochorenia, je indikovaná diagnostická artroskopia, ktorá musí byt vykonané v celkovej anestézii. Ani táto metóda, nám však neumožňuje posúdiť niektoré časti kĺbu. V humánnej medicíne je magnetická rezonancia a počítačová tomografia metódami voľby pri diagnostike ochorení kĺbov. V oblasti kolena a ramena tieto metódy postupne nahrádzajú diagnostickú artroskopiu. Účelom práce bolo zhodnotiť možnosti používania zobrazovacích metód, pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Veterinárske vedy » Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

40hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Ateroskleróza a tuky v strave (2007 | pridané 10. júla 2007)

Júlia Puklušová; Školiteľ: doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

V práci sme charakterizovali aterosklerózu, zosumarizovali sme poznatky a údaje o priebehu a vzniku ochorenie. Popísali sme rizikové faktory aterosklerózy a v plyv výživy s obsahom tukov na vznik tohto ochorenia.Popísali sme lipidy, ktoré sa nachádzajú v plazme človeka a rozdelili sme potraviny podľa obsahu tuku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra výživy ľudí | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Ostatné príbuzné odbory

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Ekonomická škoda v sťažených podmienkach hospodárenia vplyvom elektrických rozvodných sietí (2004 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Matúš Šiška; Školiteľ: doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.

Cieľom práce je kvantifikácia strát vzniknutých v dôsledku prekážok v hospodárení vplyvom elektrických vedení situovaných na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného inžinierstva, KKI | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinné inžinierstvo

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

mlieková úžitkovosť vo vťahu vybraným reprodukčným ukazovateľom HD na PD Zavar (2005 | pridané 5. júna 2007)

Ing. Ľubomír Drinka; Školiteľ: Ing. Ján Zimmerman

Abstrakt Porovnáva sa vplyv mliekovej úžitkovosti na úroveň ukazovateľov plodnosti. Súbor zahŕňal 377 dojníc holsteinského plemena s 377 laktáciami s priemernou úžitkovosťou 10148 ± 1746 kg mlieka rozdelených do štyroch skupín (≤ 8 000, 8 000 - 10 000, 10 000 - 12 000, ≥ 12 000).

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra špeciálnej zootechniky | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Všeobecná živočíšna produkcia

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv biotických a abiotických činiteľov na rast, efektivitu pestovania a zdravotný stav jedlých húb z rodu Pleurotus (2005 | pridané 29. mája 2007)

Dalibor Báti; Školiteľ: Ing. Kamil Hudec, PhD.

V práci sme sa snažili zosumarizovať a spracovať dostupné informácie týkajúce sa pestovania a využitia húb rodu Pleurotus, vrátane vplyvu jednotlivých špecifických faktorov na rast, produkciu a zdravotný stav huby.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Katedra ochrany rastlín | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Ochrana rastlín

51hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales (2006 | pridané 21. novembra 2006)

Peter Glončák; Školiteľ: Ing. Karol Ujházy, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou a praktickým stanovením prirodzenosti drevinového zloženia na príklade ochranného pásma NPR Badínsky prales. Výsledkom sú podrobné tematické mapy drevinového zloženia a lesných typov, model rekonštruovaného drevinového zloženia a syntetické mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Prínosom práce sú najmä metodické poznatky využiteľné pre hodnotenie prirodzenosti lesov ako podpora rozhodovania pre aktívnu praktickú starostlivosť o lesné ekosystémy maloplošných chránených území.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra fytológie | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Lesnícka fytológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa