sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Portál obsahuje 348 diplomových prác z odboru SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Psychologické vedy (46)

Klinická psychológia (2), Pedagogická poradenská a školská psychológia (2), Psychológia osobnosti (2), Psychológia práce (2), Sociálna psychológia (4), Všeobecná psychológia (4), ...

Sociálne vedy (34)

Sociológia (2), Teória politiky (7), Porovnávacia politológia (6), Sociálna práca (11), Kulturológia (3), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Vedy o športe (1)

Športová edukológia (1), ...

Ostatné spoločenské vedy (33)

Humánna geografia (3), Cestovný ruch (2), Manažment (8), Medzinárodné vzťahy (15), Národná a medzinárodná bezpečnosť (2), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Ekonomické vedy a manažment (132)

Ekonometria a operačný výskum (1), Ekonomická teória (4), Ekonomika a manažment podniku (12), Ekonomika a riadenie podnikov (4), Financie (22), Finančný manažment (16), Medzinárodné ekonomické vzťahy (8), Medzinárodné podnikanie (3), Obchod a marketing (11), Odvetvové ekonomiky a manažment (1), Podnikový manažment (4), Poisťovníctvo (1), Svetová ekonomika (3), Účtovníctvo (2), Verejná ekonomika a služby (12), Verejná správa a regionálny rozvoj (5), Vojenská logistika (1), Ostatné príbuzné odbory (7), ...

Právne vedy (44)

Teória dejín štátu a práva (6), Ústavné právo (6), Správne právo (1), Hospodárske a finančné právo (1), Trestné právo (7), Európske právo (4), Obchodné a finančné právo (8), Občianske právo (4), Ostatné príbuzné odbory (6), ...

Dopravné a poštové služby (1)

Dopravné služby (1), ...

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo (36)

Andragogika (3), Logopédia (2), Odborová didaktika (2), Pedagogika (9), Predškolská a elementárna pedagogika (2), Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (5), Špeciálna pedagogika (2), Ostatné príbuzné odbory (2), ...

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda (13)

Teória žurnalistiky (2), Masmediálna veda (4), Knižničná a informačná veda (4), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo (6)

Ochrana osôb a majetku (3), Bezpečnostné verejno-správne služby (1), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...
<< | < | 1 | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vplyv sociálnej reklamy na postoje adolescentov. (2004 | pridané 5. mája 2005)

Zuzana Blchová; Školiteľ: PhDr. Eva Letovancová, CSc.

Práca je zameraná na oblasť sociálnej reklamy, hlavnou témou sú postoje adolescentov k televíznej reklame, ktorá vyzýva k prosociálnemu správaniu. V jednotlivých kapitolách autorka rozoberá reklamu, televíznu reklamu a v nich prebiehajúci komunikačný proces, sociálny marketing, prosociálne správanie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

44hlasov

Vplyv zlyhania na odhad vlastných schopností u závislých od alkoholu. (2004 | pridané 5. mája 2005)

Juraj Banský; Školiteľ: prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Ciele: Účelom práce bolo preskúmať vzťah medzi neúspechom a sebahodnotením u závislých od alkoholu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

30hlasov

Sledovanie efektu liečby v kresbe ľudskej postavy u depresívnych pacientov. (2004 | pridané 5. mája 2005)

Zuzana Artnerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Naša práca sa zameriava na sledovanie efektu liečby v kresbe ľudskej postavy u depresívnych pacientov. Teoretickú časť práce sme zamerali na problematiku depresií. Podrobne sa venujeme etiológii a diagnózam podľa ICD 10. Dôraz bol kladený na zhodnotenie projektívnych techník a kresby, s opisom jednotlivých testov kresby ľudskej postavy.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

20hlasov

Psychologické aspekty e-learningu. (2003 | pridané 5. mája 2005)

Roman Studenič; Školiteľ: PhDr. Vladimír Burčík, PhD.

Práca sa zaoberá analýzou psychologických aspektov e-learningu. Cieľom tejto analýzy je zostavenie psychologického modelu usability; modelu interakcie medzi používateľom a počítačovým systémom. Ďalej sa zaoberá analýzou zložiek tohto modelu: používateľ, intefejs a systém. Definuje dve úrovne usablity: všeobecnú (univerzálnu) a aplikačnú (závislú od určenia systému).

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

41hlasov

Možnosti psychodiagnostiky pri prognostike recidívy trestnej činnosti. (2003 | pridané 5. mája 2005)

Stanislava Segečová; Školiteľ: PhDr. Robert Máthé

Diplomová práca je zameraná na prognostiku recidívy trestnej činnosti, konkrétne na prognostické kritériá recidivity. Jadro tvorí analýza anamnestických údajov a ROR protokolov prvopáchateľov a recidivistov. Cieľom je overenie platnosti empiricky zostavených prognostických kritérií recidivity sledovaním kriminálnej kariéry páchateľov rôznorodej trestnej činnosti.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

35hlasov

Subjektívne prežívanie neurotickej osobnosti. (2003 | pridané 5. mája 2005)

Vanda Očkajáková; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik PhD.

V našej práci sme sa zamerali na subjektívne prežívanie osobnosti s neurotickou poruchou. V prvej kapitole uvádzame klasifikáciu neurotických porúch a čo sa rozumie pod pojmom neuróza. V druhej kapitole sme priblížili teoretické východiská neurotických porúch. Porovnávame pohľady významných predstaviteľov psychoanalýzy a kognitívno-behaviorálneho smeru.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

35hlasov

Vzťah kognitívneho štýlu a prejavov kompetencií vysokého výkonu v správaní manažérov. (2003 | pridané 5. mája 2005)

Zuzana Lojová; Školiteľ: PhDr. Eva Letovancová, CSc.

Aby boli manažéri schopní dosahovať vysoký či nadpriemerný výkon aj v komplexnom, neustále sa meniacom prostredí, musia mať isté kompetencie, ktoré im to umožnia. Ide najmä o kompetencie vysokého výkonu, ktorým sa podrobnejšie venujeme v prvej časti našej práce.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

37hlasov

Rodina, rodičia a ich výchovný štýl očami pubescentov. (2003 | pridané 5. mája 2005)

Monika Gregušová; Školiteľ: PhDr. Gabriela Herényiová, CSc.

Práca hodnotí jednotlivé aspekty rodiny – funkcie rodiny a typy rodín, charakteristiky súčasnej rodiny a zmeny, ktoré sa v rodine ako systéme udiali v posledných rokoch, výchovu a výchovné štýly rodičov používané v rodine, význam rodiny v živote dieťaťa a výskumné pohľady na rodinu v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

38hlasov
<< | < | 1 | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa