sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Portál obsahuje 348 diplomových prác z odboru SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Psychologické vedy (46)

Klinická psychológia (2), Pedagogická poradenská a školská psychológia (2), Psychológia osobnosti (2), Psychológia práce (2), Sociálna psychológia (4), Všeobecná psychológia (4), ...

Sociálne vedy (34)

Sociológia (2), Teória politiky (7), Porovnávacia politológia (6), Sociálna práca (11), Kulturológia (3), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Vedy o športe (1)

Športová edukológia (1), ...

Ostatné spoločenské vedy (33)

Humánna geografia (3), Cestovný ruch (2), Manažment (8), Medzinárodné vzťahy (15), Národná a medzinárodná bezpečnosť (2), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Ekonomické vedy a manažment (132)

Ekonometria a operačný výskum (1), Ekonomická teória (4), Ekonomika a manažment podniku (12), Ekonomika a riadenie podnikov (4), Financie (22), Finančný manažment (16), Medzinárodné ekonomické vzťahy (8), Medzinárodné podnikanie (3), Obchod a marketing (11), Odvetvové ekonomiky a manažment (1), Podnikový manažment (4), Poisťovníctvo (1), Svetová ekonomika (3), Účtovníctvo (2), Verejná ekonomika a služby (12), Verejná správa a regionálny rozvoj (5), Vojenská logistika (1), Ostatné príbuzné odbory (7), ...

Právne vedy (44)

Teória dejín štátu a práva (6), Ústavné právo (6), Správne právo (1), Hospodárske a finančné právo (1), Trestné právo (7), Európske právo (4), Obchodné a finančné právo (8), Občianske právo (4), Ostatné príbuzné odbory (6), ...

Dopravné a poštové služby (1)

Dopravné služby (1), ...

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo (36)

Andragogika (3), Logopédia (2), Odborová didaktika (2), Pedagogika (9), Predškolská a elementárna pedagogika (2), Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (5), Špeciálna pedagogika (2), Ostatné príbuzné odbory (2), ...

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda (13)

Teória žurnalistiky (2), Masmediálna veda (4), Knižničná a informačná veda (4), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo (6)

Ochrana osôb a majetku (3), Bezpečnostné verejno-správne služby (1), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Chomského kritika médií (2011 | pridané 3. apríla 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová

Daubner Peter: Chomského kritika médií, bakalárska práca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová, stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.), Banská Bystrica, 2011, 46 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PROFESIONÁLNA RODINA AKO PREVENCIA PSYCHICKEJ DEPRIVÁCIE U DETÍ V ÚSTAVNÝCH ZARIADENIACH (2009 | pridané 28. marca 2011)

Natália Blahová; Školiteľ: Doc.PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Témou diplomovej práce je inštitút profesionálneho rodičovstva a jeho najdôležitejšia preventívna úloha – predchádzanie sociálnej deprivácii u detí umiestnených v ústavných zariadeniach. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje sociálnej deprivácii a jej úzkou spojitosťou s výchovou v zariadeniach ústavnej starostlivosti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém prameňov práva Európskej únie (2011 | pridané 11. marca 2011)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

Predkladaná práca popisuje štruktúru prameňov práva Európskej únie ako uceleného systému, ktorý vykazuje mnohé podobnosti so systémom prameňov práva vnútroštátnych právnych poriadkov.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra teórie práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Design and Implementation of Automated Trading Systems (2011 | pridané 2. februára 2011)

Michal Kecera; Školiteľ: Pancik Juraj, doc. RNDr., CSc.

This diploma thesis gets together the basics about automated trading systems. It describes the obstacles and pitfalls during development and offers solutions to these. This thesis presents a methodology for design and implementation. It is concerned with system performance measurement, money management, and optimization and robustness issues.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Premeny v hodnotových orientáciách (2010 | pridané 25. januára 2011)

Alica Mlinarcsiková; Školiteľ: ------------------------------------

Práca sa zaoberá problematikou hodnôt a hodnotovej orientácie súčasnej mládeže. Cieľom práce je objasniť faktory, ktoré majú na hodnotovú orientáciu mládeže vplyv, ich vývoj a zmeny, ktorými prešli. Zároveň vypovedá o tom, ako tieto zmeny premieňajú aj hodnotový systém, ktorý si mládež vytvorila.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní dejepisu na stredných školách (2010 | pridané 4. januára 2011)

Bc. Pavol Galáš; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Gavora

Obsahovo práca vychádza zo všeobecných východísk využitia informačno-komunikačných technológií, ktoré sú aplikovateľné pre vyučovací predmet dejepis na stredných školách. Ťažiskovými témami sú konkrétne možnosti, ktoré dejepisnému vyučovaniu ponúkajú sieť Internet, prezentačný softvér a výučbové programy.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich řešení (2008 | pridané 31. decembra 2010)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Michaela Fleischmannová

Svojí diplomovou práci jsem věnoval problematice měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii. Samotnému vzniku Evropské měnové unie však předcházelo dlouhé období integračních procesů. Současně s vytvořením Evropské měnové unie došlo ještě ke dvěma historickým momentům. Prvním bylo založení jedné z nejvýznamnějších institucí Evropské unie, Evropské centrální banky. Právě ta je odpovědna za provádění jednotné měnové politiky v eurozóně. Druhým přelomovým momentem bylo zavedení společné měny, eura. Reprezentantem a nástrojem uskutečňování společné fiskální politiky v Evropské unii se stal federální rozpočet Evropské unie. Z vykonávání měnové a fiskální politiky v rámci Evropské měnové unie však plyne i mnoha problémů, které by mohly ohrozit budoucnost Evropské měnové unie. V současnosti existuje několik významných řešení, které se snaží tyto problémy odstranit. Jedním z nich je Pakt stability a růstu, který usiluje o koordinaci fiskálních politik členských států. Úkolem konvergenčních respektive stabilizačních kriterií je stabilita Evropské měnové unie. Za zmínku ještě stojí Lisabonská strategie, která však neřeší přímo problematiku měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii, ale je zaměřena na zvyšování blahobytu Evropské unie a dalších několik historických řešení, které ve své době hrály důležitou roli.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

7hlasov Dostupný celý text práce: RAR

DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V RÁMCI TRHOV SEVERNEJ AMERIKY, EURÓPSKEJ ÚNIE A SLOVENSKA V ROKOCH 2008 AŽ 2010 (2010 | pridané 30. decembra 2010)

Milan Bruncko; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Fekete, PhD

Obsahom prvej časti tejto práce je vplyv a dopady svetovej hospodárskej krízy na najvýznamnejších producentov osobných automobilov v priebehu rokov 2008, 2009 a 2010. Na porovnanie týchto spoločností je využitá metóda strategických skupín, ktorú vypracoval Michael Porter v knihe Competitive strategy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ANALÝZA POISŤOVACÍCH PRODUKTOV S VYUŽITÍM METÓD DATAMININGU (2010 | pridané 18. decembra 2010)

Peter Hromada; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metód data miningu v oblasti poisťovníctva. Zameriava sa na špecifické riziko, ktoré vzniká pri predaji poistných produktov – riziko stornovanosti zmluvy. Cieľom práce je overenie vytvorených data miningových modelov na nových dátach a identifikácia prípadných zmien, ktoré v modeloch nastali.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Poisťovníctvo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Scénické či nescénické prezentovanie ľudového tanca (na príklade párových tancov z Očovej). (2009 | pridané 6. decembra 2010)

Lucia Ditmarová; Školiteľ: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie s problematikou scénického alebo nescénického prezentovania ľudového tanca, t.j. v jeho pôvodnej a scénickej podobe, a to prostredníctvom vybraných tancov z Očovej vyskytujúcich sa vo zvolených choreografiách folklórneho súboru Marína a folklórnej skupiny Očovan.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra etnológie a etnomuzikológie | SPOLOČENSKÉ VEDY

7hlasov

DIGITÁLNE VYSIELANIE – NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PRÁVNOM PORIADKU SR (2010 | pridané 23. októbra 2010)

Ing. Patrik Kristian; Školiteľ: JUDr. T. Mahrová, doc. JUDr. D. Gregušová, CSc.

Predmetom práce je nová právna úprava, ktorá reguluje spoločenské vzťahy vznikajúce pri zavedení digitálneho vysielania v podmienkach Slovenskej republiky. Úvodná časť práce sa zaoberá stručnou históriou televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku a jej právnou úpravou až po súčasnosť.

Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Synestézia (2010 | pridané 7. októbra 2010)

Mgr. Romana Láchová; Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.

Predmetom diplomovej práce bolo najmä skúmanie synestetických tendencií, zisťovanie či sa v každom z nás neskrýva kúsok synestetika. Aká tenká je táto hranica? Nezanedbateľným cieľom bola tiež snaha dostať synestéziu do povedomia ľudí a nazhromaždiť o nej čo najviac teoretických informácií.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prípravne konanie o trestných činoch (2010 | pridané 16. septembra 2010)

Mgr. Ing. František Vojtuš; Školiteľ: JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Práca prináša prehľad teórie a praxe prípravného konania, najmä so zameraním na problematiku prípravného konania v Slovenskej republike po rekodifikácií. Súčasne práca prináša aj náčrt možnosti uplatnenia matematicko-štatistických metód pri hodnotení vplyvu niektorých faktorov na rýchlosť a efektívnosť prípravného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpečnostné riziká v školskom prostredí (2010 | pridané 31. augusta 2010)

Janko Anonym; Školiteľ: Mgr. Valéria Moricová

Vzrastajúca miera agresivity na školách predstavuje v súčastnosti vážny problém. Vznikol dokonca fenomén ozbrojených školských útokov, ktoré predstavujú špecifické riziko. Práca sa zaoberá analýzou konkrétnych prípadov útokov na školách. Charakterizuje priebeh útokov, ich príčiny a motivácie páchateľov.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využiteľnosť open source softvéru v podnikaní na Slovensku (2010 | pridané 23. augusta 2010)

Tomáš Palkovič; Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Táto práca pojednáva o najdôležitejších aspektoch open source softvéru a ich implikáciách najmä na oblasť využiteľnosti takéhoto softvéru v podnikaní. Úvod práce spracováva oblasti histórie a proces vývoja softvéru z pohľadu softvérového inžinierstva.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hudobné dielo - predmet autorskoprávnej ochrany (2010 | pridané 19. augusta 2010)

Marcel Kmeť; Školiteľ: doc. JUDr. Ján Cirák, CsC.

Témou diplomovej práce je hudobné dielo ako predmet autorskoprávnej ochrany. Úvodom autor postuluje metodologické východiská svojej práce. V druhej časti sa práca sústreďuje na rozlíšenie ponímania pojmu hudobné dielo v hudobnej a v právnej vede.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modely daňovej sústavy na riadenie krátkodobej likvidity SR (2008 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlík; Školiteľ: prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

Práca vznikla pre potreby praxe. Práca pojednáva o prognózovaní nosných daní daňovej sústavy SR na mesačnom základe použitím novátorských prístupov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

10hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvérová podpora modelovania očakávaného výnosu a rizika portfólia (1998 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlik; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením softvérovej aplikácie, ktorá je schopná navrhnúť investičné portfólio v MS Excel. Bol použitý Solver ako aj vyvinutá vlastná metóda na vytvorenie takéhoto portfólia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

9hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Volebne úspešné politické strany v strednej Európe: Cesta za dominanciou strán Smer a Fidesz (2010 | pridané 21. júna 2010)

Michal Katuška; Školiteľ: Marek Rybář, PhD

Skúmanie fenoménu volebne úspešných strán v strednej Európe na prípadoch strany Smer a strany Fidesz, analýza prícin a dopadov týchto strán na stranícke systémy, v ktorých pôsobia, ako aj urcenie hlavných faktorov pôsobiacich ako katalyzátory týchto strán na ceste za dominanciou v nich.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problém legitimity v modernom politickom systéme (2010 | pridané 14. júna 2010)

Tomáš Buchal; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Tomáš Buchal: Problém legitimity v modernom politickom systéme, diplomová práca, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, vedúci prof. PhDr. Ján Koper, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: magister (Mgr.), Banská Bystrica, 2009, 77 s. Diplomová práca sa zaoberá problémom legitimity v politickom systéme.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

10hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa