sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Portál obsahuje 348 diplomových prác z odboru SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Psychologické vedy (46)

Klinická psychológia (2), Pedagogická poradenská a školská psychológia (2), Psychológia osobnosti (2), Psychológia práce (2), Sociálna psychológia (4), Všeobecná psychológia (4), ...

Sociálne vedy (34)

Sociológia (2), Teória politiky (7), Porovnávacia politológia (6), Sociálna práca (11), Kulturológia (3), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Vedy o športe (1)

Športová edukológia (1), ...

Ostatné spoločenské vedy (33)

Humánna geografia (3), Cestovný ruch (2), Manažment (8), Medzinárodné vzťahy (15), Národná a medzinárodná bezpečnosť (2), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Ekonomické vedy a manažment (132)

Ekonometria a operačný výskum (1), Ekonomická teória (4), Ekonomika a manažment podniku (12), Ekonomika a riadenie podnikov (4), Financie (22), Finančný manažment (16), Medzinárodné ekonomické vzťahy (8), Medzinárodné podnikanie (3), Obchod a marketing (11), Odvetvové ekonomiky a manažment (1), Podnikový manažment (4), Poisťovníctvo (1), Svetová ekonomika (3), Účtovníctvo (2), Verejná ekonomika a služby (12), Verejná správa a regionálny rozvoj (5), Vojenská logistika (1), Ostatné príbuzné odbory (7), ...

Právne vedy (44)

Teória dejín štátu a práva (6), Ústavné právo (6), Správne právo (1), Hospodárske a finančné právo (1), Trestné právo (7), Európske právo (4), Obchodné a finančné právo (8), Občianske právo (4), Ostatné príbuzné odbory (6), ...

Dopravné a poštové služby (1)

Dopravné služby (1), ...

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo (36)

Andragogika (3), Logopédia (2), Odborová didaktika (2), Pedagogika (9), Predškolská a elementárna pedagogika (2), Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (5), Špeciálna pedagogika (2), Ostatné príbuzné odbory (2), ...

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda (13)

Teória žurnalistiky (2), Masmediálna veda (4), Knižničná a informačná veda (4), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo (6)

Ochrana osôb a majetku (3), Bezpečnostné verejno-správne služby (1), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...
<< | < | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve (2009 | pridané 16. júna 2009)

Jozef Filko; Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

Témou práce je postavenie Svätej stolice ako hlavy Katolíckej cirkvi v medzinárodnom práve, najmä jej právna subjektivita, medzinárodnoprávne zmluvné vzťahy, diplomatické vzťahy a členstvo v medzinárodných organizáciách. Objasňuje dôvod medzinárodnoprávneho postavenia Svätej stolice a zaoberá sa jej súčasnou pozíciou v medzinárodnom spoločenstve štátov.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využívanie elektronického marketingu v cestovnom ruchu (2009 | pridané 14. júna 2009)

Veronika Palovčíková; Školiteľ: doc. RNDr. Pančík Juraj, PhD.

Práca sa zaoberá využívaním elektronického marketingu v cestovnom ruchu v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra. Cieľom je analyzovať využívanie elektronického marketingu v cestovnom ruchu v regióne horná Nitra.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov (2009 | pridané 11. júna 2009)

Radoslav Lenárt; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov je dôležitou súčasťou úspešného fungovania všetkých finančných inštitúcií i ostatných subjektov pôsobiacich na kapitálových trhoch. Táto práca sa zaoberá hlavnými spôsobmi analýzy kapitálových trhov. Sústreďuje sa na trendy, sezónnosť, koreláciu a predikciu vývoja vybraných kapitálových trhov do budúcna.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 9. júna 2009)

Janka Butková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Marketing je obchodný súbor aktivít založených na priamej interaktívnej väzbe zadávateľa s klientom s cieľom efektívneho oslovenia. Bankový marketing je disciplínou, ktorá najmä v poslednom období prechádza búrlivým vývojom. Banky segmentujú trh svojich potenciálnych klientov a následne na jednotlivé vygenerované skupiny klientov uplatňujú cielený marketing.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

24hlasov

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 8. júna 2009)

Michaela Papalová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zameriava na oboznámenie sa s rôznymi metódami riadenia kreditného rizika ako aj s data miningovými technikami, ktoré sú pri nich využívané. V prvej kapitole je z teoretického hľadiska popísaný proces riadenia kreditného rizika, metódy riadenia a merania kreditného rizika, časť kapitoly je venovaná úprave kreditného rizika v rámci Basel II.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

30hlasov

Komparácia internetovej a printovej podoby SME (2009 | pridané 7. júna 2009)

Ladislav Kavecký; Školiteľ: Mgr. Juliana Laluhová

Práca pojednáva o klasických novinách - denníku SME a o internetovej verzii novín - sme.sk. Skúma ich vzájomný vzťah.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra masmediálnej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozvoj elektronického turizmu v Slovenskej republike (2009 | pridané 7. júna 2009)

Berčík Matúš; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Práca prezentuje výsledky výskumu aktuálneho stavu elektronického turizmu vo vybraných informačných systémoch cestovných kancelárií a hotelov. Cieľom práce bolo poznať súčasný stav využívania elektronického turizmu v Slovenskej republike prostredníctvom cieleného pozorovania, a porovnanie Slovenských systémov elektronického turizmu s vybranými zahraničnými informačnými systémami.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Moderné metódy riadenia úverového rizika (2009 | pridané 5. júna 2009)

Marianna Kolláriková; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá metódami riadenia rizika plynúceho z poskytovania úverov. Toto riziko je riadené a vyhodnocované v mnohých procesoch banky, hlavne pri stanovovaní politiky poskytovania úverov, sledovaní jej dodržiavania, v procese schvaľovania úverov jednotlivým klientom, monitoringu a správe portfólia, stanovovaní opravných položiek a pri procese vymáhania nesplácaných úverov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov

DAX's January 2008 crash: a routine correction or outright panic? (2009 | pridané 2. júna 2009)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

A comprehensive study of the January 2008 crash in DAX stock index including the analysis of the impact of new information on the index's level.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie logistiky v global supply chain: analýza trendov a perspektív v Európskej únii a na Slovensku (2009 | pridané 30. mája 2009)

Ing. Zoltán Bán; Školiteľ: doc. Ing. Heda HANSENOVÁ, PhD.

Diplomová práca analyzuje postavenie logistiky v zásobovacích reťazcoch na Slovensku a v Európskej únii a formuluje trendy jej rozvoja. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 17 obrázkov, 11 schém, 9 grafov, 6 tabuliek a 3 prílohy. V prvej kapitole prináša prehľad vývoja logistiky a riadenia zásobovacích reťazcov z teoretického hľadiska ako úvod do problematiky.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a riadenie podnikov

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia bootstrapových metód (2009 | pridané 28. mája 2009)

Lucia Pokrievková; Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Neustála revolúcia v oblasti informatiky má dramatický vplyv aj na štatistiku. Prieskumné analýzy údajov sa získajú ľahšie, ak sú výpočty a následné znázornenie grafmi automatizované. Štatistické štúdie veľmi veľkých a komplexných súborov sa tak stávajú čoraz realizovateľnejšími.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra štatistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bernard Prívara; Školiteľ: JUDr. Klára Svobodová

The thesis deals with the problem of damages and interest on late payment under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods . It begins by summarising the history of damages and the Convention. Following chapters describe preconditions of accrual of liability for damage, allow for the case of avoidance and emphasise the need to mitigate the loss. The last chapter deals with interest on late payment. Due to the vagueness of the

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

22hlasov

Virálny marketing v praxi - Stanica Žilina Záriečie (2009 | pridané 20. mája 2009)

Dušan Dobiaš; Školiteľ: Mgr. art. Martin Mistrík

Bakalárska práca o novom marketingovom fenoméne - o jeho virálnej odnoži. Popisuje podstatu, princípu fungovania a na reálnom príklade ilustruje, ako postupovať pri realizácii virálnej kampane.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Lobing a ovplyvňovanie rozhodnutí (2009 | pridané 19. mája 2009)

Adam Markuš; Školiteľ: Mgr. Peter Gál, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať lobing podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Jej zámerom je priblížiť lobing ako významnú súčasť vzťahov podnikov a vlády. Venuje sa motivácii podnikov k lobingu, jeho aktérmi, obsahom a technikami. Snaží sa nájsť optimálny prístup firiem k lobingu a pomenovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Práca je rozdelená na tri kapitoly.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím (2009 | pridané 17. mája 2009)

Zuzana Hnojčíková; Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.

Hra je dôležitým činiteľom v živote detí a ich rodín. Hra nám ponúka mnoho možností a to nielen rodičom, ale aj diagnostickým pracovníkom. Preto je hra dôležitým ukazovateľom v špeciálnopedagogickej diagnostike a terapii. V špeciálnopedagogickej diagnostike ju môžeme využiť pri pozorovaní vzťahovej väzby, miery porozumenia rodiča dieťaťu, spôsobe riešenia konfliktných situácii a ich priebehu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PODPORA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (2009 | pridané 13. mája 2009)

Jozef Ďurďovič; Školiteľ: doc. PhDr. René Pawera, PhD.

Diplomová práca poukazuje na rôzne aspekty mechanizmu podpory malých a stredných podnikov. Vymedzuje teoretické východiská pre MSP i poukazuje na historické procesy, ktoré formovali záujem o ne. Takisto analyzuje dokumenty, politiky, iniciatívy a dianie v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19. a 20. storočí (2009 | pridané 9. mája 2009)

Dominika Zavadilíková; Školiteľ: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Cieľom tejto práce je prezentovať zmeny vo vnímaní kontroly detstva z pohľadu rodiny, komunity a štátu v modernite, a zároveň načrtnúť ich smerovanie v post - modernite. Teoretická časť popisuje tak tradičné vnímanie konceptu dieťaťa ako aj novú paradigmu a s tým spojené vplyvy sociálnej kontroly naň.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza nástrojov na sprostredkovanie práce vo vybraných krajinách EÚ (2005 | pridané 19. apríla 2009)

Miroslav Dravecký; Školiteľ: Doc. Ing. Ľudmila Bajzíková, CSc.

Môže sa kvalita sprostredkovateľských služieb zlepšiť? Skúseností zo zahraničia, kde sa na tieto účely využívajú prepracované klasifikácie zamestnaní, nasvedčujú, že to možné je. Moja práca naznačuje, v čom má Slovensko prednosti a ktoré aktivity v súvislosti s klasifikáciou zamestnaní je ešte potrebné urobiť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza programu Book Read (2003 | pridané 5. apríla 2009)

Zdeno Brontvay, PaedDr.; Školiteľ: Zdeno Brontvay, PaedDr.

Je pravda, že na vybudovanie Európskej únie nestačí iba zosúladiť právne normy a stanoviť podmienky vstupu. Je potrebné vplývať na psychiku Európanov. Ľudská psychika sa rozvíja a utvára v činnosti. S rozvojom európanstva bude spojených množstvo spoločných činností. Nepochybne budú medzi nimi aj činnosti spojené s riešením jazykových úloh.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Meranie kvality služieb kombináciou techniky kritických incidentov a metódy mystery shopping, Aplikácia na príklade slovenských hotelov (2008 | pridané 15. marca 2009)

Milan Schnorrer; Školiteľ: doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. / Kozultácie poskytol: Prof.Dr. Bernd Stauss

Práca je doposiaľ najširším publikovaných výskumom kvality služieb slovenských hotelov a zároveň dokazuje možnosť spojenia dvoch oddelených metód merania kvality služieb - Mystery Shopping a Techniky kritických incidentov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa