sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Portál obsahuje 348 diplomových prác z odboru SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Psychologické vedy (46)

Klinická psychológia (2), Pedagogická poradenská a školská psychológia (2), Psychológia osobnosti (2), Psychológia práce (2), Sociálna psychológia (4), Všeobecná psychológia (4), ...

Sociálne vedy (34)

Sociológia (2), Teória politiky (7), Porovnávacia politológia (6), Sociálna práca (11), Kulturológia (3), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Vedy o športe (1)

Športová edukológia (1), ...

Ostatné spoločenské vedy (33)

Humánna geografia (3), Cestovný ruch (2), Manažment (8), Medzinárodné vzťahy (15), Národná a medzinárodná bezpečnosť (2), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Ekonomické vedy a manažment (132)

Ekonometria a operačný výskum (1), Ekonomická teória (4), Ekonomika a manažment podniku (12), Ekonomika a riadenie podnikov (4), Financie (22), Finančný manažment (16), Medzinárodné ekonomické vzťahy (8), Medzinárodné podnikanie (3), Obchod a marketing (11), Odvetvové ekonomiky a manažment (1), Podnikový manažment (4), Poisťovníctvo (1), Svetová ekonomika (3), Účtovníctvo (2), Verejná ekonomika a služby (12), Verejná správa a regionálny rozvoj (5), Vojenská logistika (1), Ostatné príbuzné odbory (7), ...

Právne vedy (44)

Teória dejín štátu a práva (6), Ústavné právo (6), Správne právo (1), Hospodárske a finančné právo (1), Trestné právo (7), Európske právo (4), Obchodné a finančné právo (8), Občianske právo (4), Ostatné príbuzné odbory (6), ...

Dopravné a poštové služby (1)

Dopravné služby (1), ...

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo (36)

Andragogika (3), Logopédia (2), Odborová didaktika (2), Pedagogika (9), Predškolská a elementárna pedagogika (2), Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (5), Špeciálna pedagogika (2), Ostatné príbuzné odbory (2), ...

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda (13)

Teória žurnalistiky (2), Masmediálna veda (4), Knižničná a informačná veda (4), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo (6)

Ochrana osôb a majetku (3), Bezpečnostné verejno-správne služby (1), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...
<< | < | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR v sporoch so Slovak Telekomom (2009 | pridané 10. marca 2009)

Anton Jánoš; Školiteľ: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Sledovanie procesu rozhodovania Protimonopolného úradu SR v spore so Slovak Telekomom z roku 2002 o poskytovaní služby na báze ADSL od prvostupňového rozhodnutia až po definitívny Rozsudok NS SR.

Bratislavská vysoká škola práva » Fakulta práva » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza možností vstupu spoločnosti ŠEVT, a.s. na český trh (2008 | pridané 17. februára 2009)

Veronika Michalková; Školiteľ: Bobovnický Artur, Ing. CSc.

Hlavnou témou diplomovej práce je globalizácia a medzinárodný marketing a analýza možností vstupu slovenskej firmy ŠEVT, a.s. na český trh. Práca je rozdelená do troch častí.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

F.A.HAYEK: TEÓRIA SPONTÁNNEHO PORIADKU A SPONTÁNNY VÝVOJ PRÁVNYCH SYSTÉMOV (2009 | pridané 12. februára 2009)

Andrej Beňo; Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc.

BEŇO, Andrej. F.A.Hayek: Teória spontánneho poriadku a spontánny vývoj právnych systémov [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; Katedra teórie práva a sociálnych vied. Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc. Komisia pre obhajobu: Katedra teórie práva a sociálnych vied. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Marianna Petrasova: WHAT HAS USHERED SLOVAKIA INTO A NEW DEMOCRATIC ERA? (2006 | pridané 10. februára 2009)

Marianna Petrasova; Školiteľ: Dr Sean Hanley

In the aftermath of postcommunism, Slovakia did not consolidate liberal democracy. Yet the 1998 election did eventually trigger the democratic breakthrough in Slovakia. Thus this dissertation reflects upon what ushered Slovakia into a new democratic era following the pivotal election.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva (2009 | pridané 31. januára 2009)

Martina Kubíková; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Prípady, v ktorých je komunitárne právo porušené zo strany členského štátu, sú upravené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, rovnako aj následná náhrada škody. Takáto úprava zodpovednosti členského štátu a náhrady škody voči jednotlivcovi však v Zmluve absentuje. V systéme komunitárneho práva ale je obsiahnutá, a jej princíp je formovaný judikatúrou Súdneho dvora.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PRODUKTY NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ – VPLYV A DÔSLEDKY NA VÝVOJ TRHOVÉHO PROSTREDIA (2008 | pridané 21. januára 2009)

Ing. Stanislava Poláková; Školiteľ: Ing. Rastislav Strhan, PhD

POLÁKOVÁ, Stanislava: Produkty nových technológii – vplyv a dôsledky na vývoj trhového prostredia. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru. – Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Strhan, PhD. – Bratislava: OF EU, 2008, 94s.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Quebecký separatizmus. Historické súvislosti a perspektívy vývoja (2008 | pridané 10. januára 2009)

Mgr. Rastislav Puchala, PhD.; Školiteľ: Samostatná rigorózna práca

Témou práce je quebecký separatizmus na pozadí dejín francúzskej, resp. frankofónnej prítomnosti v Kanade. Ma¬puje vznik a vývoj quebeckého národa a jeho úsilie o vybudovanie národnej identity a štátnej emancipácie. Práca má dve hlavné časti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ingerencie súdu v predsúdnom konaní (2008 | pridané 21. decembra 2008)

JUDr. Ing. Róbert Miko; Školiteľ: žiadny školiteľ - samostatná rigorózna práca

Práca podáva komplexný a systematický pohľad na ingerencie súdu v predsúdnom konaní, zaoberá sa rozhodnutiami sudcu pre prípravné konanie v etape pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie, pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike predsúdneho konania.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím hĺbkovej analýzy dát (2008 | pridané 30. novembra 2008)

Tibor Óbert; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Hĺbková analýza dát (data mining) sa používa v mnohých oblastiach, vrátane financií, na extrakciu vedomostí z obrovského množstva dát. Táto práca sa venuje konkrétne technikám data miningu využívaným v bankách pri riadeni kreditného rizika. V teoretickej časti sa zaoberá základným úvodom do data miningu a predstavuje jeho nástroje a techniky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Daňová reforma SR (2003 | pridané 16. novembra 2008)

Richard Sulík; Školiteľ: Ing. Michal Borodovčák, CSC

Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Na jednej strane ovplyvňujú majetkové pomery daňových subjektov, na druhej strane podmieňujú možnosti štátu na financovanie svojich potrieb.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra financií (KF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie humanizačných prvkov pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím a vplyv týchto ľudí na špeciálnych pedagógov (2008 | pridané 13. novembra 2008)

Martina Veseková; Školiteľ: Mgr. Ivan Podmanický

„U môjho priateľa visia na stene poškodené hodiny, ktoré sa už nedajú opraviť. Keď som sa ho opýtal, prečo ich nevyhodil, odpovedal, že mu dva razy za deň ukazujú presný čas. Na jeho hodiny si spomeniem vždy, keď sa o niekom tvrdí, že nie je na nič súci.“ Max Kašparů Ľudia s mentálnym postihnutím...

Trnavská univerzita » Teologická fakulta » Subkatedra kresťanskej formácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

24hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Segmentácia klientov v banke (2007 | pridané 10. novembra 2008)

Chrapčiaková; Školiteľ: Ing. Zdenka Musová, PhD

V tejto Bakalárskej práci sme spracovávali, ako už sám názov napovedá, segmentáciu klientov v bankách. V prvej kapitole – teoretickej, je vymedzený pojem banky podľa Zákona o bankách, ďalej pojem klientsky orientovanej banky, definícia klienta banky, samotná definícia segmentácie klientov, všeobecné segmentačné kritériá, charakteristika jednotlivých segmentov. V druhej kapitole – praktickej, budeme porovnávať dva subsegmenty v slovenskej komerčnej banke /Slovenská sporiteľňa, a.s./ a to subsegment vysokoškoláci a zamestnaní. Aké produkty pre nich banka vytvorila, aké výhody im ponúka, vysvetliť v čom sú pre banku mladí ľudia výnimoční. V tretej kapitole – návrhovej, vytvoríme marketingový mix pre nový produkt pre subsegment vysokoškoláci.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Niektoré aspekty identít lesbických žien (Realitné posuny na úrovni intraspychického zážitku u lesbických žien) (2008 | pridané 3. októbra 2008)

Petra Feriková; Školiteľ: PhDr. Anton Markuš, CSc

Práca sa okrem iného zameraiava na sprehľadnenie niektorých aspektov lesbických identít. Zaznamenali sme tri profily lesbických žien: lesba výhradná, konvertovaná a autentická; ktoré svojimi interidividuálnymi špecifikami odrážajú v prístupoch ku vlastnej sexualite spoločenské a iné externé determinanty, ovplyvňujúce vzťah ku ich identite.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácia nekooperatívnej teórie hier v manažérskom rozhodovaní (2008 | pridané 30. septembra 2008)

Tomáš Kubiš; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť predstavu o možnostiach a obmedzeniach využitia nekooperatívnej teórie hier pri rozhodovaní v manažérskej praxi. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky, metodický rámec na použitie a ilustráciu použitia teórie hier na niekoľkých prípadových štúdiách.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cenová regulácia prirodzených monopolov (2002 | pridané 22. septembra 2008)

Samuel Alexander; Školiteľ: Ing. Ľubomír Dolgoš, PhD.

Práca sa zaoberá ekonomickou reguláciou, uvádzam metódy a modely regulácie cien prirodzených monopolov s orientáciou na sieťové odvetvia, najmä na elektroenergetiku. Podrobnejšie sú rozobraté hlavne modely využívané v praxi vo vyspelých štátoch, a to regulácia podľa primeranej miery zisku a cenová regulácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom (2008 | pridané 11. septembra 2008)

Simona Baránková; Školiteľ: PhDr. Marián Manák

BARÁNKOVÁ, Simona: Zahraničná politika USA (1917-1947): Medzi izolacionizmom a intervencionizmom. [Diplomová práca] / Simona Baránková. – Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta, Katedra politológie. – Konzultant: PhDr. Marián Manák. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister politológie. Trnava : FF TU, 2008. 83 s.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež Mixklub (2008 | pridané 10. septembra 2008)

Jozef Vycpálek; Školiteľ: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.

The work is enganged

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Riadenie vybraných bankových rizík (2008 | pridané 3. septembra 2008)

Milan Opáth; Školiteľ: Ing. Mária Kanderová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá riadením trhových rizík v bankovom sektore. Cieľom je analyzovať efektivitu vlastného modelu na vyčíslenie trhového rizika obchodnej knihy banky inšpirovaného metodológiou RiskMetrics2006 (Zumbach, 2007b), a porovnať ho so štandardne používaným modelom historických výnosov. Práca teoreticky popisuje manažment trhových rizík v bankovníctve.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Public relations spoločnosti Tournigan GOLD Corporation (2008 | pridané 23. augusta 2008)

Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Predmetom práce je vytvorenie plánu PR aktivít pre spoločnosť Tournigan GOLD Corporation na základe predošlého štúdia teórie marketingovej komunikácie, analýzy dotazníka a SWOT analýzy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hraničné situácie v športe (2007 | pridané 8. augusta 2008)

Michala Bednáriková; Školiteľ: PhDr. Tomáš Gurský

Zámerom práce bolo zistiť aké typy hraničných situácií tréneri (N = 59) najčastejšie riešia u svojich zverencov. Hraničnou situáciou sme chápali takú situáciu, ktorá je závažná z hľadiska ďalšej motivácie športovca a jeho angažovania sa v športe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa