sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Portál obsahuje 348 diplomových prác z odboru SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Psychologické vedy (46)

Klinická psychológia (2), Pedagogická poradenská a školská psychológia (2), Psychológia osobnosti (2), Psychológia práce (2), Sociálna psychológia (4), Všeobecná psychológia (4), ...

Sociálne vedy (34)

Sociológia (2), Teória politiky (7), Porovnávacia politológia (6), Sociálna práca (11), Kulturológia (3), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Vedy o športe (1)

Športová edukológia (1), ...

Ostatné spoločenské vedy (33)

Humánna geografia (3), Cestovný ruch (2), Manažment (8), Medzinárodné vzťahy (15), Národná a medzinárodná bezpečnosť (2), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Ekonomické vedy a manažment (132)

Ekonometria a operačný výskum (1), Ekonomická teória (4), Ekonomika a manažment podniku (12), Ekonomika a riadenie podnikov (4), Financie (22), Finančný manažment (16), Medzinárodné ekonomické vzťahy (8), Medzinárodné podnikanie (3), Obchod a marketing (11), Odvetvové ekonomiky a manažment (1), Podnikový manažment (4), Poisťovníctvo (1), Svetová ekonomika (3), Účtovníctvo (2), Verejná ekonomika a služby (12), Verejná správa a regionálny rozvoj (5), Vojenská logistika (1), Ostatné príbuzné odbory (7), ...

Právne vedy (44)

Teória dejín štátu a práva (6), Ústavné právo (6), Správne právo (1), Hospodárske a finančné právo (1), Trestné právo (7), Európske právo (4), Obchodné a finančné právo (8), Občianske právo (4), Ostatné príbuzné odbory (6), ...

Dopravné a poštové služby (1)

Dopravné služby (1), ...

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo (36)

Andragogika (3), Logopédia (2), Odborová didaktika (2), Pedagogika (9), Predškolská a elementárna pedagogika (2), Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (5), Špeciálna pedagogika (2), Ostatné príbuzné odbory (2), ...

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda (13)

Teória žurnalistiky (2), Masmediálna veda (4), Knižničná a informačná veda (4), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo (6)

Ochrana osôb a majetku (3), Bezpečnostné verejno-správne služby (1), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...
<< | < | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Platobné karty ako nástroj bezhotovostného platobného styku (2008 | pridané 1. augusta 2008)

Lukáš Hornáček; Školiteľ: doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Touto diplomovou prácou chcem umožniť pohľad i do budúcnosti platobných, najmä kreditných kariet, nových možností ich využívania a zároveň možným spôsobom zviditeľniť víziu budúcnosti tohto platobného nástroja. V prvej kapitole predstavujem platobné karty od ich vzniku až po súčasnosť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vybraných stratégií hedžových fondov a ich implementácia do tradičných portfólií (2008 | pridané 24. júla 2008)

Lukáš Kozár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Za približne polstoročie od kedy hedžové fondy skutočne fungujú, sa vyvinuli z odvážneho pokusného králika na čelo investičných inovácií. Niektorí ich milujú a oslavujú ako hlavných prispievateľov k flexibilite a likvidite finančných trhov a iní ich nenávidia, označujú za hrozbu trhovej stability a najradšej by ich začali regulovať. Populárne sú medzi veľkými inštitucionálnymi investormi hľadajúcimi také nástroje na diverzifikáciu svojich portfólií, ktoré by priniesli pokiaľ možno vyšší výnos a menšiu volatilitu. Podrobnejšie vysvetlenie hedžových investičných nástrojov, praktické príklady jednotlivých investičných stratégií a hlavne analýza ich potenciálnej atraktivity pre bežných investorov budú hlavnými témami tejto práce, ktorá, dúfam, prispeje k hlbšiemu pochopeniu a vytvoreniu vyváženého názoru na čoraz viac diskutovaný fenomén hedžových fondov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparacia danoveho systemu Slovenskej republiky a Spanielskeho kralovstva (2008 | pridané 21. júla 2008)

Roman Mikus; Školiteľ: Ing. Ivona Durinova, PhD.

Diplomova praca porovnava danove sustavy oboch krajin a su v nej navrhnute opatrenia pre zefektivnenie tychto dvoch danovych systemov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikových financií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

18hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Pútnický cestovný ruch na Slovensku - prípadová štúdia Staré Hory (2007 | pridané 18. júla 2008)

Bc. Daniela Lališová; Školiteľ: Mgr. Gabriela Nováková

K základným prvkom katolíckej spirituality nepochybne patrí mariánska úcta, preto nemôže chýbať v živote veriaceho Božieho ľudu. S mariánskym kultom je už od najstarších dôb spojené putovanie k mariánskym svätyniam. Púte sú dlhodobým prvkom európskych dejín. Aj u nás majú dávnu históriu. Pútnický cestovný ruch po roku 1989 je u nás relatívne nový fenomén.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

19hlasov

Vnímanie hudby v generačnom kontexte (Aspekt špeciálnej výchovy a terapie hudbou) (2007 | pridané 16. júla 2008)

Daniel Podhradský; Školiteľ: PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania hudby v generačnom kontexte, ako aspektu realizácie ššpeciálnej výchovy hudbou a muzikoterapie.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (2008 | pridané 11. júla 2008)

Blažej Černák; Školiteľ: PhDr. Gabriel Zala

Témou práce je výberové konanie a vplyv psychologických aspektov pri výberových konaniach v oblasti informačných technológii. V teoretickej časti sa autor zaoberá metódami používanými pri výberových konaniach a prináša aj prehľad výskumov zameraných na osobnostné vlastnosti zamestnancov v oblasti informačných technológii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súdobé medzinárodno-politické konflikty a ich kultúrno-historický kontext: Prípadová štúdia USA-Irán. (2008 | pridané 9. júla 2008)

Igor Varga; Školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Cieľom diplomovej práce bolo na základe kultúrno-historických determinánt objasniť vývoj spoločenského zriadenia v Spojených štátoch amerických smerom k empirickej demokracii a v Iránskej islamskej republike smerom k šíitskej teokracii, prípadne zmonitorovať a prognózovať zmenu režimu v Iráne v prospech demokracie.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Development of the Knowledge Economy in Regions - The Knowledge Transfer from University (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter Chovaňák; Školiteľ: Ing. Štefan Rehák, PhD.

The Knowledge Economy is involved in many theoretical and practical approaches to the functioning of economy in regions. Introducing such approaches and looking at their using and functioning in reality is offered as a starting point for later application of thoughts from them that should go towards regional development and that can in many ways lead to the economic growth and development.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

17hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza násilia zobrazovaného v televízií (výskum troch slovenských TV staníc) (2008 | pridané 5. júla 2008)

Pavol Drotován; Školiteľ: Mgr. Michal Kratochvíla

Diplomová práca prináša empirické poznatky o násilnom obsahu televízneho vysielania na Slovensku.Autor pritom netradičnou cestou, využívajúc inšpiráciu zo zahraničných výskumov, meria, skúma a porovnáva násilné správanie a konanie zobrazované v troch hlavných slovenských televíznych staniciach vo vybranom týždni vysielania.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra sociológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociológia

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využívanie internetu ako distribučného kanála v cestvnom ruchu (2008 | pridané 22. júna 2008)

Eduard Poracký; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím internetu ako distribučného kanála v cestovnom ruchu. Cieľom tejto práce je zhromaždiť súbor poznatkov o tom, ako funguje internet ako distribučný kanál v cestovnom ruchu a analyzovať efektívnosť jeho využitia subjektmi cestovného ruchu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Cestovný ruch

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Použiteľnosť a webový portál banky (2008 | pridané 19. júna 2008)

David Szedely; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Cieľom tejto práce je v prvom rade poukázať na význam webového portálu banky ako dôležitého komunikačného a marketingového nástroja a na jeho špecifiká v porovnaní s portálmi iných inštitúcií; ďalej na základe prieskumu zhrnúť potreby používateľov webových portálov bánk a vyhodnotiť s pomocou analýzy použiteľnosti kvalitu spracovania portálov vybraných bánk aktívnych na slovenskom bankovom trhu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Verejnoprávne vysielanie a jeho vplyv na kultúrne hodnoty poslucháča (2008 | pridané 19. júna 2008)

Nina Turčanová; Školiteľ: PhDr. Viera Lehoczká, PhD.

Slovenský rozhlas mal v roku 2007 osemdesiate výročie vzniku. Počas celého obdobia svojej existencie formoval, vzdelával a bol spoľahlivým radcom miliónov domácností v životoch dvoch generácií Slovákov.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sekuritizácia ako atribút globálnej vojny proti terorizmu (2008 | pridané 17. júna 2008)

Vladimír Dolinec; Školiteľ: Doc.PhDr. Lasicová Jana, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá zmenou vnímania bezpečnostných hrozieb a rizík na prelome tisícročí, najmä vnímania hrozby, ktorá po 11.septembri 2001 vystúpila do popredia. Centrom pozornosti sa stala otázka globálneho terorizmu a boj proti nemu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra bezpečnostných štúdií KSP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MULTIDIMENZIONÁLNA SEGMENTÁCIA KLIENTOV (2008 | pridané 12. júna 2008)

Radoslav Račák; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou data miningu v oblasti segmentácie klientov banky. V úvode teoretickej časti vysvetľuje samotný pojem data mining, jeho podstatu a možnosti využitia. Následne sa zaoberá procesom data miningu a jednotlivými data miningovými úlohami. V ďalších kapitolách sa popisuje príprava dát, spôsoby zhlukovania a pojem segmentácie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Morálne dimenzie vojny proti terorizmu (2008 | pridané 9. júna 2008)

Veronika Gašková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.

Problematika skúmania terorizmu je v súčasnosti veľmi frekventovanou oblasťou z hľadiska mnohých vedných disciplín. Pomerne nepreskúmanou časťou však morálne aspekty súvisiace s terorizmom. Terorizmus je konfliktný a konflikty vždy majú dve strany – obe si privlastňujú morálne právo na riešenie vlastnej situácie, obe majú vlastný hodnotový systém, na ktorom budujú argumentačné línie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Spoločensky zodpovedné podnikanie s aplikáciou na Tatra banku, a.s. (2008 | pridané 7. júna 2008)

Ing. Michal Jankaj; Školiteľ: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať pojem spoločensky zodpovedné podnikanie z historického aj súčasného pohľadu, zaoberať sa jeho jednotlivými princípmi a zobraziť súčasný stav skúmaného problému na Slovensku. V praktickej časti bolo cieľom zamerať sa na implementáciu princípov spoločensky zodpovedného podnikania v jednej zo slovenských komerčných bánk – v Tatra banke, a.s..

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné podnikanie

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Elektronický podpis v SR (2008 | pridané 6. júna 2008)

Peter HROMADA; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou elektronického podpisu. Popisuje princípy tvorby elektronického podpisu, ako i aktuálnu situáciu v oblasti rozšírenia elektronického podpisu v Slovenskej republike, predovšetkým vo verejnom sektore. Zameriava sa teda na analýzu stavu eGovermentu na Slovensku so zameraním na využívanie zaručeného elektronického podpisu v daňovej správe.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Credit scoring v praxi (2008 | pridané 6. júna 2008)

Marek Ivanič; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá praktickou aplikáciou data miningu v oblasti modelovania behaviorálného credit scoringu. V teoretickej časti sa práca venuje popisu data miningu, jeho aplikáciám, úlohám, ďalej metódam a technikám, ktoré data mining vyžíva. Analyzuje tiež jednotlivé kroky procesu dolovania dát.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané nástroje propagácie v podniku Tokaj Macik Winery,s.r.o. (2008 | pridané 5. júna 2008)

Martin ivan; Školiteľ: Ing. Martina Valášková, PhD

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zistiť súčasný stav jednotlivých nástrojov marketingového mixu v podniku a navrhnúť nové formy propagácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra ekonomiky KE | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Aktuálny stav elektronického zdravotníctva (e-health) v EÚ a SR (2008 | pridané 4. júna 2008)

Katarína Kuboveová; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca prezentuje výsledky analýzy aktuálneho stavu elektronického zdravotníctva na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie. Zaoberá sa využívaním základných štyroch aplikácií elektronického zdravotníctva - elektronických zdravotných záznamov, elektronickej preskripcie, národných zdravotnícky portálov a mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa