sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Portál obsahuje 348 diplomových prác z odboru SPOLOČENSKÉ VEDY

SPOLOČENSKÉ VEDY

Psychologické vedy (46)

Klinická psychológia (2), Pedagogická poradenská a školská psychológia (2), Psychológia osobnosti (2), Psychológia práce (2), Sociálna psychológia (4), Všeobecná psychológia (4), ...

Sociálne vedy (34)

Sociológia (2), Teória politiky (7), Porovnávacia politológia (6), Sociálna práca (11), Kulturológia (3), Ostatné príbuzné odbory (4), ...

Vedy o športe (1)

Športová edukológia (1), ...

Ostatné spoločenské vedy (33)

Humánna geografia (3), Cestovný ruch (2), Manažment (8), Medzinárodné vzťahy (15), Národná a medzinárodná bezpečnosť (2), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Ekonomické vedy a manažment (132)

Ekonometria a operačný výskum (1), Ekonomická teória (4), Ekonomika a manažment podniku (12), Ekonomika a riadenie podnikov (4), Financie (22), Finančný manažment (16), Medzinárodné ekonomické vzťahy (8), Medzinárodné podnikanie (3), Obchod a marketing (11), Odvetvové ekonomiky a manažment (1), Podnikový manažment (4), Poisťovníctvo (1), Svetová ekonomika (3), Účtovníctvo (2), Verejná ekonomika a služby (12), Verejná správa a regionálny rozvoj (5), Vojenská logistika (1), Ostatné príbuzné odbory (7), ...

Právne vedy (44)

Teória dejín štátu a práva (6), Ústavné právo (6), Správne právo (1), Hospodárske a finančné právo (1), Trestné právo (7), Európske právo (4), Obchodné a finančné právo (8), Občianske právo (4), Ostatné príbuzné odbory (6), ...

Dopravné a poštové služby (1)

Dopravné služby (1), ...

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo (36)

Andragogika (3), Logopédia (2), Odborová didaktika (2), Pedagogika (9), Predškolská a elementárna pedagogika (2), Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (5), Špeciálna pedagogika (2), Ostatné príbuzné odbory (2), ...

Masová komunikácia, knižničná a informačná veda (13)

Teória žurnalistiky (2), Masmediálna veda (4), Knižničná a informačná veda (4), Ostatné príbuzné odbory (3), ...

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo (6)

Ochrana osôb a majetku (3), Bezpečnostné verejno-správne služby (1), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (1), Ostatné príbuzné odbory (1), ...
<< | < | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Výzvy a problémy inovačnej politiky Slovenksa (2008 | pridané 2. júna 2008)

Michaela Boleková; Školiteľ: Doc.Ing. Juraj Borovský, PhD

Diplomová práca integruje teoretické poznatky o inováciách a ich významnosti so skúmaním uplatnenia týchto princípov v kontexte slovenskej ekonomiky. Analýza súčasnej situácie je tu doplnená determinovaním brzdiacich elementov. Na identifikáciu bariér následne nadväzuje popis výziev a príležitostí najbližších rokov ale najmä formulovanie odporúčaní pre inovačnú politiku tak, aby mohli byť tieto príležitosti využité.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 a nadväzujúce dokumenty k nemu v kontexte regionálneho rozvoja. (2008 | pridané 2. júna 2008)

Ing. Martin Gallik; Školiteľ: Ing. Monika Daňová, PhD.

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013, je základným kameňom kohéznej politiky SR uplatňovanej v rámci teritória členských štátov Európskej únie, prostredníctvom ktorého obhajuje Slovenská republika svoje konvergenčné ambície vyjadrené v cieľoch rozvoja SR pre uvedené plánovacie obdobie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničnoobchodná spolupráca Indie a EÚ (2008 | pridané 2. júna 2008)

Zuzana Janotová; Školiteľ: Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať súčasnú zahraničnoobchodnú spoluprácu Indie a Európskej Únie ako z pohľadu zmluvných vzťahov, tak aj z vývoja obchodnej bilancie a investícií. Práca je rozdelená do troch kapitol.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zhodnotenie finančnej situácie vybraných bánk skupiny Intesa Sanpaolo (2007 | pridané 31. mája 2008)

Ing. Martin KRAČINOVSKÝ; Školiteľ: Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.

Vo vyspelých trhových ekonomikách sú atívnymi účastníkmi diania na trhu aj finančné inštitúcie. Bankovníctvo, ako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších súčastí národného hospodárstva nie je statická a nemenná, ale podlieha a prispôsobuje sa neustálemu vývoju makroprostredia a je odrazom jeho stupňa vyspelosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

31hlasov

Paradigma v psychológii (2008 | pridané 31. mája 2008)

Vladimír Marček; Školiteľ: doc. Ph.Dr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Udiali sa v psychológii nejaké vedecké revolúcie? Je vhodné označovať rôzne psychologické školy ako paradigmy (Thomas Kuhn)? Ako to vyzerá so svetovou psychológiou podľa národov?

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

e-Government na Slovensku, analýza súčasného stavu a možnosti jeho rozvoja (2008 | pridané 29. mája 2008)

Marek Tomeš; Školiteľ: Ing. Ladislav Bažó

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať súčasný stav e-Governmentu na Slovensku a na základe skôr uskutočnených a vlastných prieskumov určiť úroveň jednotlivých, v rámci e-Governmentu, poskytovaných služieb. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 11 grafov, 3 schémy, 2 obrázky, 28 tabuliek a 7 príloh.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra služieb a cestovného ruchu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

25hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Predstavy politikov o novom usporiadaní Rakúska-Uhorska, Trianon a ich vplyv na súčasné maďarsko-slovenské vzťahy (2008 | pridané 27. mája 2008)

Katarína Bendíková; Školiteľ: PhDr. Martin Nechvátal, CSc.

Práca analyzuje dopad predstáv maďarských a slovenských politikov z obdobia Rakúska-Uhorska na povahu súčasných maďarsko-slovenských vzťahov vyznačujúcich sa vzájomnými rozpormi. Tieto rozpory vyplývajú na jednej strane z jednostranného chápania dejinných udalostí spejúcich k rozpadu monarchie, na druhej strane za nimi stojí pozostatok trianonského delenia Uhorska – maďarská menšina na Slovensku.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kalkulácie a tvorba cien (1997 | pridané 26. mája 2008)

Ing. Boris Hanák; Školiteľ: Ing. Jana Plchová

Samotný názov diplomovej práce nasvedčujú tomu, že som sa v svojej práci venoval problematike kalkulácií a následnej tvorby cien. Ide o problematiku, ktorá je v „našich zemepisných šírkach“ v súčasnosti už dobre známa, no do praxe sa dostáva veľmi pomaly, nakoľko sa začala uplatňovať až po politických a hospodárskych zmenách uskutočnených po novembri 1989. V samotnej práci som opísal jeden z konkrétnych spôsobov riešenia danej problematiky v praxi. Išlo o zistenie spôsobu kalkulovania ceny výrobku, o zistenie používanej metódy, spôsobu využívania výpočtovej techniky pri práci a podobne. Tak isto som sa snažil zistiť spôsob oceňovania produktov, existenciu aspoň určitej cenovej stratégie, prípadne zistiť či existujú prekážky pri tvorbe voľnej ceny, ktorá je u nás legislatívne garantovaná atď. Na tento účel som si vybral podnik akciová spoločnosť Senická Mliekareň, Senica, ktorej poznatky a využitie daných prostriedkov v praxi sa snažím priblížiť a prípadne analyzujem.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Iná katedra/ústav | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Pán prsteňov ako mediálny fenomén (2007 | pridané 23. mája 2008)

Veronika Senková; Školiteľ: PhDr. Alexander Plencner

Táto práca sa zaoberá literárnym a filmovým dielom Pán prsteňov, autorom literárneho diela, J.R.R. Tolkienom, a podmienkami a sociálnym kontexom vzniku diela. Analyzuje mytologickú štruktúru kníh z hľadiska historických severských eposov, ako aj z hľadiska súčasnej populárnej literatúry. Analyzuje mýtus a jeho prítomnosť v diele Pán prsteňov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

135hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Procesný manažment a jeho aplikácia v poisťovni (2008 | pridané 22. mája 2008)

Jakub Suchý; Školiteľ: doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Procesný prístup k riadeniu organizácie priniesol úplne nový pohľad na tvorbu výstupu, ako aj na zákazníka. Horizontálne nazeranie na fungovanie organizácie a jeho aplikácia vo všetkých oblastiach podnikania znamenali vo svete obchodu malú revolúciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie slovenského bankového sektora s vybranou krajinou EÚ (2008 | pridané 22. mája 2008)

Martina Alexová; Školiteľ: Ing. Zdenko Štefanides, M.S.

Práca pojednáva o najdôležitejších oblastiach slovenského bankového sektora a stupňom jeho rozvoja v porovnaní s vybranou krajinou EÚ 12 - Portugalskom. Na základe zistených porovnaní sa slovenský bankový sektor začína približovať k európskym štandardom v oblasti štruktúry aktív. Z hľadiska likvidity je na oveľa vyššej úrovni ako Portugalsko.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané problémy ekonomiky neziskových organizácií (2008 | pridané 21. mája 2008)

Rastislav Hudec; Školiteľ: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je identifikovať perspektívne smerovanie neziskovej organizácie Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) a ohraničiť prínos zväzu pre členov. V práci sa pokúsime navrhnúť aj spôsoby implementácie potrebných krokov a naznačiť možnosti vyhodnocovania kľúčových ukazovateľov úspešnosti želaných výsledkov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv vybraných situačných faktorov na vzťah medzi testovou anxietou a intelektovým výkonom (2008 | pridané 14. mája 2008)

Ján Štofaník; Školiteľ: Mgr. Peter Halama, PhD

Práca pojednáva o tom, akým spôsobom môžu rôzne situačné podmienky hodnotenia inteligencie zvyšovať úzkosť z inteligenčných testov ale taktiež aj ako bude táto úzkosť (objavujúca sa v situácii hodnotenia inteligencie) vplývať na výkon v IQ teste. Hlavným prínosom práce je zistenie, že ak je pre človeka skutočne dôležité podať čo najlepší výkon v IQ teste (napr. prijímačky na VŠ), testová úzkosť (ktorá u neho bude v tejto situácii zrejme vysoká) mu pomôže podať lepší výkon.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv elektronickej komunikácie na súčasné zmeny v chápaní a zmysle autorstva (2008 | pridané 12. mája 2008)

Andrej Chudý; Školiteľ: PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Práca načrtáva spoločenské zmeny, ktoré vedú od hierarchických usporiadaní k sieťovým a rozberá akým spôsobom v tomto prostredí umožňuje elektronická komunikácia remediáciu tradičných médií. Predstavuje chronológiu koncepcií autorstva v západnej kultúre od antiky po súčasnosť. Bližšie skúma význam Múz v antike i stredoveku, anonymitu stredovekých autorov, vzťah orálneho a písaného.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania (2008 | pridané 5. mája 2008)

Peter Lutišan; Školiteľ: RSDr. Ľudovít Németh

Peter Lutišan: Možnosti finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania. [diplomová práca]. Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva, Katedra krízového manažmentu. Vedúci diplomovej práce: RSDr. Ľudovít Németh, Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore občianska bezpečnosť. Žilina: FŠI ŽU, 53 s.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná výchova Téma: Križovatky (2008 | pridané 28. apríla 2008)

Peter Ulbrich; Školiteľ: .

Práca prináša návrh projektového vyučovania na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných školách v predmete Dopravná výchova. Zameriava sa na problematiku správania sa účastníkov dopravy na križovatkách. Táto problematika je názorne spracovaná ako prezentačný program v programe PowerPoint.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Americká hypotekárna kríza (2008 | pridané 23. apríla 2008)

Peter Kováč; Školiteľ: Ing. Boris Sturc, CSc

V auguste 2007 prepukla v USA hypotekárna kríza, ktorá spôsobila krízu likvidity, prepady na akciových trhoch, vysoké straty v bankovom sektore, zníženie hospodárskeho rastu USA a ďalšie negatívne dopady na celosvetové hospodárstvo. Cieľom diplomovej práce je zistiť hlavnú príčinu vzniku hypotekárnej krízy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Medzinárodná ekonomická migrácia v rámci EÚ (2007 | pridané 1. apríla 2008)

Juraj Ondrejčík; Školiteľ: Doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej migrácie v súčasnej Európskej únii, konkrétne migráciou medzi jej členskými krajinami. Prezentuje rovinu teoretickú ako i rovinu empirickú. Snahou tejto práce je poukázať na konkrétne možné podoby a prejavy migrácie z pohľadu Európskej únie, cieľových krajín, krajín pôvodu migrácie ako aj z pohľadu samotného migranta.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

37hlasov Dostupný celý text práce: DOC

ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY (2008 | pridané 23. marca 2008)

Gabriela Krížovská, Ing.; Školiteľ: Mgr. Slávka Pasteľáková

Cieľom tejto práce je predostrieť učiteľskej verejnosti možnosti efekívnejšieho vyučovania, počúvania a hovorenia v anglickom jazyku s deťmi mladšieho školského veku. V obsahu svojej práce som sa zamerala na alternatívy skvalitnenia vyučovacieho procesu zakomponovaním hier na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

66hlasov

Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (2007 | pridané 9. marca 2008)

Mgr. Erika Löbbová; Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V teoretickej časti sa zaoberáme výchovou z teoretického hľadiska, rodinou a vplyvom výchovy. V rámci rozsiahlych kapitol uvádzame druhy rodiny a pri výchove jej pozitíva, negatíva a vplyv.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 18 | > | >>
Výsledky zoraď podľa