diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

Psychologické vedy

Portál obsahuje 46 diplomových prác z odboru Psychologické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich motivácia k jazdeniu (2014 | pridané 6. mája 2014)

Bc. Veronika Pisnyáková; Školiteľ: PhDr. Peter Žitný, PhD.

Práca sa zameriava na osobnosť a agresivitu motorkára. Ďalej popisuje motiváciu k jazdeniu. Výskumu sa zúčastnilo 450 respondentov. Skupinu motorkárov tvorilo 243 mužov a 7 žien vo veku 20-67 rokov. Motorkári boli aktívnymi jazdciami, ktorí jazdili minimálne 2 roky. Kontrolnú skupinu vodičov áut tvorilo 96 mužov a 104 žien vo veku od 21-50 rokov.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Synestézia (2010 | pridané 7. októbra 2010)

Mgr. Romana Láchová; Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.

Predmetom diplomovej práce bolo najmä skúmanie synestetických tendencií, zisťovanie či sa v každom z nás neskrýva kúsok synestetika. Aká tenká je táto hranica? Nezanedbateľným cieľom bola tiež snaha dostať synestéziu do povedomia ľudí a nazhromaždiť o nej čo najviac teoretických informácií.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Motivácia k tvorbe blogu a stratégie sebaprezentácie blogerov (2008 | pridané 11. januára 2010)

Bc. Stanislava Berlanová; Školiteľ: Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.

Kvantitatívny komparačno-korelačný replikačný výskum sa zaoberal motiváciou a stratégiami sebaprezentácie blogerov. Zistili sme, že informácie sú pre blogerov najviac motivujúcim faktorom. Stratégia sebaprezentácie lichotenie je používaná v najväčšej miere.

Univerzita Komenského » Fakulta sociálnych a ekonomických vied » Ústav aplikovanej psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Niektoré aspekty identít lesbických žien (Realitné posuny na úrovni intraspychického zážitku u lesbických žien) (2008 | pridané 3. októbra 2008)

Petra Feriková; Školiteľ: PhDr. Anton Markuš, CSc

Práca sa okrem iného zameraiava na sprehľadnenie niektorých aspektov lesbických identít. Zaznamenali sme tri profily lesbických žien: lesba výhradná, konvertovaná a autentická; ktoré svojimi interidividuálnymi špecifikami odrážajú v prístupoch ku vlastnej sexualite spoločenské a iné externé determinanty, ovplyvňujúce vzťah ku ich identite.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hraničné situácie v športe (2007 | pridané 8. augusta 2008)

Michala Bednáriková; Školiteľ: PhDr. Tomáš Gurský

Zámerom práce bolo zistiť aké typy hraničných situácií tréneri (N = 59) najčastejšie riešia u svojich zverencov. Hraničnou situáciou sme chápali takú situáciu, ktorá je závažná z hľadiska ďalšej motivácie športovca a jeho angažovania sa v športe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (2008 | pridané 11. júla 2008)

Blažej Černák; Školiteľ: PhDr. Gabriel Zala

Témou práce je výberové konanie a vplyv psychologických aspektov pri výberových konaniach v oblasti informačných technológii. V teoretickej časti sa autor zaoberá metódami používanými pri výberových konaniach a prináša aj prehľad výskumov zameraných na osobnostné vlastnosti zamestnancov v oblasti informačných technológii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Paradigma v psychológii (2008 | pridané 31. mája 2008)

Vladimír Marček; Školiteľ: doc. Ph.Dr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Udiali sa v psychológii nejaké vedecké revolúcie? Je vhodné označovať rôzne psychologické školy ako paradigmy (Thomas Kuhn)? Ako to vyzerá so svetovou psychológiou podľa národov?

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Vplyv vybraných situačných faktorov na vzťah medzi testovou anxietou a intelektovým výkonom (2008 | pridané 14. mája 2008)

Ján Štofaník; Školiteľ: Mgr. Peter Halama, PhD

Práca pojednáva o tom, akým spôsobom môžu rôzne situačné podmienky hodnotenia inteligencie zvyšovať úzkosť z inteligenčných testov ale taktiež aj ako bude táto úzkosť (objavujúca sa v situácii hodnotenia inteligencie) vplývať na výkon v IQ teste. Hlavným prínosom práce je zistenie, že ak je pre človeka skutočne dôležité podať čo najlepší výkon v IQ teste (napr. prijímačky na VŠ), testová úzkosť (ktorá u neho bude v tejto situácii zrejme vysoká) mu pomôže podať lepší výkon.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od narkotík (2006 | pridané 15. decembra 2007)

Silvia Lorencovičová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

Osobnosť závislého človeka je pre mnohých veľkou neznámou, či osoba vhodná odsúdenia, čo ale často krát vyplýva práve z nedostatku informácií, resp. ich skreslením – predsudkami. Našou prácou sme sa snažili poukázať na zložitosť problematiky osobnosti závislého a zároveň tiež na jej diferencie v jednotlivých typov závislostí – v našom prípade: závislosť od alkoholu a závislosť od narkotík, resp.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta sociálnych vied » Katedra psychologických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Dyslexia vo vzťahu k inteligenčným schopnostiam u žiakov základných škôl (2007 | pridané 24. októbra 2007)

Mgr. Maroš Majko; Školiteľ: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Práca prináša empirické poznatky o intelektových schopnostiach žiakov základných škôl, u ktorých bola diagnostikovaná špecifická vývinová porucha čítania - dyslexia. Výskumu sa zúčastnili žiaci vo veku 8 až 12,5 roka (N=121). Výskumná skupina pozostávala zo žiakov s diagnózou dyslexia (N=62), rozdelených do troch skupín na základe stupňa postihnutia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

47hlasov

Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.ročníka špeciálnych základných škôl (2006 | pridané 19. septembra 2007)

Mgr.Jana Vecerkova; Školiteľ: PhDr.Peter Pavlis

Diplomová práca je písaná v odbore pedagogika mentálne postihnutých.Práca je zameraná na porovnávanie hodnôt medzi detmi z bežných základných škôl a deťmi s mentálnym postihnutím.Obsahuje teoretickú časť a výskum.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Kvalitatívna analýza životného príbehu a kvality súčasného života u ľudí s diagnózou schizofrénie (2007 | pridané 16. augusta 2007)

Anna Paulovičová; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Diplomová práca sa venuje analýze životných príbehov a kvality života siedmich ľudí s diagnózou schizofrénie. Autorka si za cieľ práce stanovila spoznávanie spôsobu, akým si participanti štruktúrujú svoju realitu, ako hodnotia svoje životné skúsenosti v súvislosti so svojím ochorením a aké životné ciele participanti hodnotia ako určujúce kvalitu ich života.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 31. mája 2007)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu. Preložená práca prináša poznatky a výskumné zistenia o účinkoch dlhodobého výcviku v psychoterapii na kvality budúceho psychoterapeuta nielen v pozícii odborníka, ale aj ako človeka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Symbol domu v snoch, kresbách a projekciách schizofrenikov (2005 | pridané 27. mája 2007)

Gabriel Hrustič; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Účelom práce bolo pokúsiť sa sledovať obraz schizofrénie v symbolickom materiáli schizofrenických pacientov a nachádzať súvislosti medzi špecifikami tejto poruchy na úrovni osobnosti a špecifikami ich symbolickej produkcie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

50hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Lesbické ženy a gejovia v role rodičov (2000 | pridané 20. mája 2007)

Paula Jójárt; Školiteľ: PhDr. Jana Štúrová

V teoretickej časti uvádzame výskumy o homosexuálnych rodinách. Jednotlivé mýty sú vyvrátené ako neopodstatnené na základe výsledkov empirických výskumov. Taktiež mapujeme spoločenské postoje k homosexuálom a homosexuálnym rodinám. Vo výskumnej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu na vzorke 48 respondentov z psychologickej praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

74hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Psychologické aspekty v práci záchranára: Možnosti psychologickej intervencie (2003 | pridané 12. mája 2007)

Gabriela Kupková; Školiteľ: PhDr. Jana Štúrová, Csc.

Medzi stresové faktory v práci záchranára patria kritické výjazdy k deťom, ktorým sa nedá pomôcť, poskytovanie pomoci rodinným príslušníkom pod. Okrem výjazdov prispieva k zvýšenému stresu na pracovisku zlá organizácia práce a záchranársky tím, v ktorom sa na seba záchranári nemôžu spoľahnúť.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

50hlasov

Prenos hodnôt a medzigeneračné diferencie (2006 | pridané 18. marca 2007)

Ján Vlach; Školiteľ: Dr.Fabián

Práca spracováva problematiku hodnotových priorít v populáciách rodičov a detí a prenos hodnôt z rodičov na deti v rámci rodiny. Zaoberáme sa prenosom hodnôt pomocou socializácie a utvárania hodnotového systému v čase krízy identity adolescenta. Uvádzame výsledky výskumov hodnôt vo vzťahu k Slovensku a k stredoeurópskemu regiónu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 15. januára 2007)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv hodnotovej orientacie na profesijne aspiracie u studentiek prava, ekonomie a psychologie. (2006 | pridané 24. mája 2006)

Anabela; Školiteľ: PhDr. Miroslav Andreánsky

Práca prináša empirické poznatky poznania o vzťahu hodnotovej orientácie, motivácie výkonu a postojov k profesijným ašpiráciám študentiek vysokých škôl v Bratislave. V našom výskume prostredníctvom dotazníkov, ktoré boli predložené 3 skupinám respondentiek (študentky 2. a 3.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

41hlasov

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 29. decembra 2005)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Výsledky zoraď podľa