Ekonomika a manažment podniku

Portál obsahuje 11 diplomových prác z odboru Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Modelovanie správania sa klienta poisťovne (2011 | pridané 29. augusta 2011)

Ivana Veljačiková; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca rieši problematiku zostavenia prediktívnych analytických modelov správania sa klienta Poisťovne, pričom sa zameriava na riziko stornovanosti poistnej zmluvy. Objektom práce sú údaje o poistných zmluvách Poisťovne fungujúcej na slovenskom poistnom trhu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza web miningu v elektronickom marketingu podniku (2011 | pridané 1. júla 2011)

Andrej Bartík; Školiteľ: doc. RNDr. Jurajovi Pančík, CSc

BARTÍK, Andrej: Analýza web miningu v elektronickom marketingu podniku. [Bakalárska práca] / Andrej Bartík - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manaţmentu podniku. Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Banská Bystrica: EF UMB, 2011. 55s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra ekonomiky a manažmentu podniku | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

7hlasov

The comparison of Slovak economy with economic systems of the Visegrad group countries (2011 | pridané 24. júna 2011)

Jan Lazor; Školiteľ: Ing. Daniela Hupkova, PhD.

In this diploma thesis we have decided to examine and to compare the economic situation of the Visegrad group countries, specifically the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metriky a analýza návštevnosti webového sídla podniku ako marketingový nástroj (2011 | pridané 3. júna 2011)

Matúš Vitko; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá metrikami a analýzou návštevnosti vybraného webového sídla www.ef.umb.sk (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – EF UMB). Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických východísk návštevnosti webových sídiel identifikovať ukazovatele a faktory, ktoré ju ovplyvňujú.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

8hlasov

Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (2011 | pridané 1. mája 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.

Daubner, Peter: Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (diplomová práca). Technická univerzita vo Zvolene. Rektorát. Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. Komisia pre obhajoby: Odvetvové a prierezové ekonomiky.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra marketingu,obchodu a svetového lesníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané nástroje propagácie v podniku Tokaj Macik Winery,s.r.o. (2008 | pridané 5. júna 2008)

Martin ivan; Školiteľ: Ing. Martina Valášková, PhD

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zistiť súčasný stav jednotlivých nástrojov marketingového mixu v podniku a navrhnúť nové formy propagácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra ekonomiky KE | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zhodnotenie finančnej situácie vybraných bánk skupiny Intesa Sanpaolo (2007 | pridané 31. mája 2008)

Ing. Martin KRAČINOVSKÝ; Školiteľ: Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.

Vo vyspelých trhových ekonomikách sú atívnymi účastníkmi diania na trhu aj finančné inštitúcie. Bankovníctvo, ako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších súčastí národného hospodárstva nie je statická a nemenná, ale podlieha a prispôsobuje sa neustálemu vývoju makroprostredia a je odrazom jeho stupňa vyspelosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

33hlasov

Kalkulácie a tvorba cien (1997 | pridané 26. mája 2008)

Ing. Boris Hanák; Školiteľ: Ing. Jana Plchová

Samotný názov diplomovej práce nasvedčujú tomu, že som sa v svojej práci venoval problematike kalkulácií a následnej tvorby cien. Ide o problematiku, ktorá je v „našich zemepisných šírkach“ v súčasnosti už dobre známa, no do praxe sa dostáva veľmi pomaly, nakoľko sa začala uplatňovať až po politických a hospodárskych zmenách uskutočnených po novembri 1989. V samotnej práci som opísal jeden z konkrétnych spôsobov riešenia danej problematiky v praxi. Išlo o zistenie spôsobu kalkulovania ceny výrobku, o zistenie používanej metódy, spôsobu využívania výpočtovej techniky pri práci a podobne. Tak isto som sa snažil zistiť spôsob oceňovania produktov, existenciu aspoň určitej cenovej stratégie, prípadne zistiť či existujú prekážky pri tvorbe voľnej ceny, ktorá je u nás legislatívne garantovaná atď. Na tento účel som si vybral podnik akciová spoločnosť Senická Mliekareň, Senica, ktorej poznatky a využitie daných prostriedkov v praxi sa snažím priblížiť a prípadne analyzujem.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Iná katedra/ústav | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Problémy slobodných povolaní v Slovenskej republike (2007 | pridané 2. augusta 2007)

Miriama Tomleinová; Školiteľ: doc.Ing.Alžbeta Foltínova,CSc.

Cieľom diplomovej práce je charakterizovať a analyzovať slobodné povolania, audítorstvo a audítorskú profesiu ako jednu zo skupiny slobodných povolaní a zhodnotiť problémy, ktoré sa týkajú audítorstva všeobecne v Slovenskej republike.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

63hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Riadenie podnikových rizík pri implementácii eura (2007 | pridané 23. júna 2007)

Marek Hrdý; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Kľučka, CSc.

Práca je koncipovaná ako teoreticko- praktická štúdia o riadení podnikových rizík pri implementácií eura. Autor sa zameriava na charakteristiku projektových rizík, identifikuje podnikové riziká späté s implementáciou eura a navrhuje stratégie ich eliminácie. Tiež sa zameriava sa na riadenie projektu implementácie eura.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využitie záverov Prospect Theory pre rozhodovanie ekonomických subjektov (2007 | pridané 18. júna 2007)

Marek Rusnák; Školiteľ: Ing. Tomáš Výrost, PhD.

Prospect Theory je jednou zo základných teórií, ktorá spadá pod tzv. Behaviorálne financie. Na základe praktických príkladov spochybňuje racionalitu v rozhodovaní ekonomických subjektov, na ktorej je založené množstvo ekonometrických modelov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa