Financie

Portál obsahuje 22 diplomových prác z odboru Financie

Financie

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vybraných podielových fondov v SR (2014 | pridané 22. mája 2014)

Bc. Marek Žubor; Školiteľ: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Výber akciového podielového fondu na zaklade kriterii.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stavbené sporenie v podmienkach SR (2012 | pridané 19. novembra 2012)

Bc. Marek Žubor; Školiteľ: Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

ZUBOR, Marek: Stavebné sporenie v podmienkach SR. [Bakalárska práca] / Marek Ţubor. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií a účtovníctva. – Vedúci: Ing. Ľubomír Pintér, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Banská Bystrica: EF UMB, 2012. 49 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hĺbková analýza údajov v banke (2011 | pridané 4. júna 2011)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Predmetom bakalárskej práce je analýza bankových údajov prostredníctvom data miningových techník. Naším cieľom je preukázať opodstatnenosť a užitočnosť nasadenia Data miningu v bankovom prostredí prostredníctvom použitia príslušnej aplikácie na získané bankové dáta. Práca obsahuje základné teoretické vymedzenie najdôležitejších data miningových techník, úloh a prínosov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Design and Implementation of Automated Trading Systems (2011 | pridané 2. februára 2011)

Michal Kecera; Školiteľ: Pancik Juraj, doc. RNDr., CSc.

This diploma thesis gets together the basics about automated trading systems. It describes the obstacles and pitfalls during development and offers solutions to these. This thesis presents a methodology for design and implementation. It is concerned with system performance measurement, money management, and optimization and robustness issues.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich řešení (2008 | pridané 31. decembra 2010)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Michaela Fleischmannová

Svojí diplomovou práci jsem věnoval problematice měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii. Samotnému vzniku Evropské měnové unie však předcházelo dlouhé období integračních procesů. Současně s vytvořením Evropské měnové unie došlo ještě ke dvěma historickým momentům. Prvním bylo založení jedné z nejvýznamnějších institucí Evropské unie, Evropské centrální banky. Právě ta je odpovědna za provádění jednotné měnové politiky v eurozóně. Druhým přelomovým momentem bylo zavedení společné měny, eura. Reprezentantem a nástrojem uskutečňování společné fiskální politiky v Evropské unii se stal federální rozpočet Evropské unie. Z vykonávání měnové a fiskální politiky v rámci Evropské měnové unie však plyne i mnoha problémů, které by mohly ohrozit budoucnost Evropské měnové unie. V současnosti existuje několik významných řešení, které se snaží tyto problémy odstranit. Jedním z nich je Pakt stability a růstu, který usiluje o koordinaci fiskálních politik členských států. Úkolem konvergenčních respektive stabilizačních kriterií je stabilita Evropské měnové unie. Za zmínku ještě stojí Lisabonská strategie, která však neřeší přímo problematiku měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii, ale je zaměřena na zvyšování blahobytu Evropské unie a dalších několik historických řešení, které ve své době hrály důležitou roli.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

9hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Modely daňovej sústavy na riadenie krátkodobej likvidity SR (2008 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlík; Školiteľ: prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

Práca vznikla pre potreby praxe. Práca pojednáva o prognózovaní nosných daní daňovej sústavy SR na mesačnom základe použitím novátorských prístupov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

12hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvérová podpora modelovania očakávaného výnosu a rizika portfólia (1998 | pridané 24. júna 2010)

Martin Pavlik; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením softvérovej aplikácie, ktorá je schopná navrhnúť investičné portfólio v MS Excel. Bol použitý Solver ako aj vyvinutá vlastná metóda na vytvorenie takéhoto portfólia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra operačného výskumu a ekonometrie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

11hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Alternatívne metódy hodnotenia finančno-ekonomickej výkonnosti podniku (2010 | pridané 6. júna 2010)

Milan Babčanec; Školiteľ: Ing. Vladimír Úradníček, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je aplikovať finančno-ekonomické metódy a poznatky na posúdenie situácie vybraného podniku, s dôrazom na zhodnotenie jeho ekonomickej výkonnosti pomocou relevantných nástrojov. Teoretická časť je zameraná na súhrn východísk, princípov, postupu a metód finančno-ekonomickej analýzy. Praktická časť je aplikovaná na spoločnosť Xxxxxxxx Xxxx, s. r. o.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

17hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ekonomicko-matematická analýza vybraných exotických opcií (2009 | pridané 10. júla 2009)

Štefan Činčura; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je na príkladoch priblížiť použitie niektorých analytických metód a zabezpečovacích stratégií na portfóliu vybraných akcií a na ich reálnom správaní sa na trhu poukázať na ich efektívnosť so zohľadnením rizikových preferencií investora. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole stručne charakterizujem základné východiská práce.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov (2009 | pridané 11. júna 2009)

Radoslav Lenárt; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov je dôležitou súčasťou úspešného fungovania všetkých finančných inštitúcií i ostatných subjektov pôsobiacich na kapitálových trhoch. Táto práca sa zaoberá hlavnými spôsobmi analýzy kapitálových trhov. Sústreďuje sa na trendy, sezónnosť, koreláciu a predikciu vývoja vybraných kapitálových trhov do budúcna.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 9. júna 2009)

Janka Butková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Marketing je obchodný súbor aktivít založených na priamej interaktívnej väzbe zadávateľa s klientom s cieľom efektívneho oslovenia. Bankový marketing je disciplínou, ktorá najmä v poslednom období prechádza búrlivým vývojom. Banky segmentujú trh svojich potenciálnych klientov a následne na jednotlivé vygenerované skupiny klientov uplatňujú cielený marketing.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

26hlasov

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 8. júna 2009)

Michaela Papalová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zameriava na oboznámenie sa s rôznymi metódami riadenia kreditného rizika ako aj s data miningovými technikami, ktoré sú pri nich využívané. V prvej kapitole je z teoretického hľadiska popísaný proces riadenia kreditného rizika, metódy riadenia a merania kreditného rizika, časť kapitoly je venovaná úprave kreditného rizika v rámci Basel II.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

32hlasov

Moderné metódy riadenia úverového rizika (2009 | pridané 5. júna 2009)

Marianna Kolláriková; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá metódami riadenia rizika plynúceho z poskytovania úverov. Toto riziko je riadené a vyhodnocované v mnohých procesoch banky, hlavne pri stanovovaní politiky poskytovania úverov, sledovaní jej dodržiavania, v procese schvaľovania úverov jednotlivým klientom, monitoringu a správe portfólia, stanovovaní opravných položiek a pri procese vymáhania nesplácaných úverov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

27hlasov

DAX's January 2008 crash: a routine correction or outright panic? (2009 | pridané 2. júna 2009)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

A comprehensive study of the January 2008 crash in DAX stock index including the analysis of the impact of new information on the index's level.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím hĺbkovej analýzy dát (2008 | pridané 30. novembra 2008)

Tibor Óbert; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Hĺbková analýza dát (data mining) sa používa v mnohých oblastiach, vrátane financií, na extrakciu vedomostí z obrovského množstva dát. Táto práca sa venuje konkrétne technikám data miningu využívaným v bankách pri riadeni kreditného rizika. V teoretickej časti sa zaoberá základným úvodom do data miningu a predstavuje jeho nástroje a techniky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Daňová reforma SR (2003 | pridané 16. novembra 2008)

Richard Sulík; Školiteľ: Ing. Michal Borodovčák, CSC

Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Na jednej strane ovplyvňujú majetkové pomery daňových subjektov, na druhej strane podmieňujú možnosti štátu na financovanie svojich potrieb.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra financií (KF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Riadenie vybraných bankových rizík (2008 | pridané 3. septembra 2008)

Milan Opáth; Školiteľ: Ing. Mária Kanderová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá riadením trhových rizík v bankovom sektore. Cieľom je analyzovať efektivitu vlastného modelu na vyčíslenie trhového rizika obchodnej knihy banky inšpirovaného metodológiou RiskMetrics2006 (Zumbach, 2007b), a porovnať ho so štandardne používaným modelom historických výnosov. Práca teoreticky popisuje manažment trhových rizík v bankovníctve.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Použiteľnosť a webový portál banky (2008 | pridané 19. júna 2008)

David Szedely; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Cieľom tejto práce je v prvom rade poukázať na význam webového portálu banky ako dôležitého komunikačného a marketingového nástroja a na jeho špecifiká v porovnaní s portálmi iných inštitúcií; ďalej na základe prieskumu zhrnúť potreby používateľov webových portálov bánk a vyhodnotiť s pomocou analýzy použiteľnosti kvalitu spracovania portálov vybraných bánk aktívnych na slovenskom bankovom trhu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Elektronický podpis v SR (2008 | pridané 6. júna 2008)

Peter HROMADA; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou elektronického podpisu. Popisuje princípy tvorby elektronického podpisu, ako i aktuálnu situáciu v oblasti rozšírenia elektronického podpisu v Slovenskej republike, predovšetkým vo verejnom sektore. Zameriava sa teda na analýzu stavu eGovermentu na Slovensku so zameraním na využívanie zaručeného elektronického podpisu v daňovej správe.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Credit scoring v praxi (2008 | pridané 6. júna 2008)

Marek Ivanič; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá praktickou aplikáciou data miningu v oblasti modelovania behaviorálného credit scoringu. V teoretickej časti sa práca venuje popisu data miningu, jeho aplikáciám, úlohám, ďalej metódam a technikám, ktoré data mining vyžíva. Analyzuje tiež jednotlivé kroky procesu dolovania dát.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa