sme.sk
 

Finančný manažment

Portál obsahuje 16 diplomových prác z odboru Finančný manažment

Finančný manažment

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

CREDIT DEFAULT SWAPS: IMPACT ON EQUITY INDICES DURING THE EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS (2011 | pridané 22. októbra 2011)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

This work explains functioning and the current state of the Credit Default Swaps market and analyses the links between sovereign CDS and major stock indices in the respective countries.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

5hlasov

Analýza nástrojov na sprostredkovanie práce vo vybraných krajinách EÚ (2005 | pridané 19. apríla 2009)

Miroslav Dravecký; Školiteľ: Doc. Ing. Ľudmila Bajzíková, CSc.

Môže sa kvalita sprostredkovateľských služieb zlepšiť? Skúseností zo zahraničia, kde sa na tieto účely využívajú prepracované klasifikácie zamestnaní, nasvedčujú, že to možné je. Moja práca naznačuje, v čom má Slovensko prednosti a ktoré aktivity v súvislosti s klasifikáciou zamestnaní je ešte potrebné urobiť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Porovnanie slovenského bankového sektora s vybranou krajinou EÚ (2008 | pridané 22. mája 2008)

Martina Alexová; Školiteľ: Ing. Zdenko Štefanides, M.S.

Práca pojednáva o najdôležitejších oblastiach slovenského bankového sektora a stupňom jeho rozvoja v porovnaní s vybranou krajinou EÚ 12 - Portugalskom. Na základe zistených porovnaní sa slovenský bankový sektor začína približovať k európskym štandardom v oblasti štruktúry aktív. Z hľadiska likvidity je na oveľa vyššej úrovni ako Portugalsko.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania (2008 | pridané 5. mája 2008)

Peter Lutišan; Školiteľ: RSDr. Ľudovít Németh

Peter Lutišan: Možnosti finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania. [diplomová práca]. Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva, Katedra krízového manažmentu. Vedúci diplomovej práce: RSDr. Ľudovít Németh, Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore občianska bezpečnosť. Žilina: FŠI ŽU, 53 s.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia daňových systémov Slovenskej a Českej republiky (2007 | pridané 21. augusta 2007)

Michaela Cierna; Školiteľ: Ing. Ivona Ďurinová, PhD

Cieľom práce je na základe komparácie daňových systémov Slovenskej a Českej republiky poukázať na daňovú zaťaženosť ako z makroekonomického tak aj z mikroekonomického hľadiska. Práca sa bližšie zameriava na zdaňovanie príjmov fyzickej osoby. Celú diplomovú prácu som sa rozhodla rozčleniť do piatich častí.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

52hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Bank Privatization and impact on the shareholde wealth in the Czech republic and Slovakia (2006 | pridané 9. júla 2007)

Michal Svec; Školiteľ: Dr. Vasso Ioannidou

Bank Privatization and impact on the shareholde wealth in the Czech republic and Slovakia

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv úrokovej miery na vývoj akciových trhov (2007 | pridané 27. mája 2007)

Ján Smoleň; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o význame regulátora v ekonomike, ktorý vďaka schopnosti ovplyvniť ponuku peňazí a úrokovú mieru predstavuje jeden z rozhodujúcich faktorov pre vývoj kapitálových trhov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Konštrukcia balíkov produktov v bankovníctve (2003 | pridané 8. mája 2007)

Peter Fusek; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Kombinácia aktuálneho prehľadu o teoretických poznatkoch z literatúry s praktickými skúsenosťami autora ohľadne spájania produktov do balíkov je aplikovaná do viacerých návodov pre konštrukciu a vyhodnocovanie balíkov produktov v bankovníctve prinášajúcich pridanú hodnotu pre klienta i profit pre banku.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

40hlasov

Psychológia investovania. Behaviorálne financie. Technická analýza. (2006 | pridané 17. júla 2006)

Tomáš Cár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o teórii behaviorálnych financií ako o relevantnej a plnohodnotnej finančníckej teórii a súčasne aj predstaviť technickú analýzu ako účinný nástroj pri investičných rozhodnutiach. Zároveň chce táto práca poukázať na fenomén psychológie, ktorý spája jej obidve časti, ako na nevyhnutnú súčasť ekonómie a financií.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

46hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hodnotové investovanie. Aplikácia na akciových trhoch v roku 2006. (2006 | pridané 29. mája 2006)

Mgr. Daniel Križian; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Podnikaví investori hľadajú osvedčené a univerzálne platné stratégie ako dosahovať nadpriemerné výnosy, napriek tomu, že súčasné finančné teórie hovoria o efektivite akciového trhu a o neschopnosti konzistentne prekonať trhové výnosy. Autor predstavuje jeden z investorských prístupov, tzv. hodnotové investovanie a hľadá empirické a praktické dôkazy jeho úspešnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti zmierňovania rizika portfóliových investícií (so zreteľom na analýzu Markowitzovho modelu, CAPM a APT) (2005 | pridané 18. septembra 2005)

Ján SKÁCEL; Školiteľ: prof. Ing. Milan RALBOVSKÝ, PhD.

V práci analyzujem problémy používania Markowitzovho modelu, CAPM a APT z teoretického a praktického hľadiska. Prichádzam k záveru, že na slovenskom kapitálovom trhu nebudú tieto modely v najbližšej dobe použiteľné.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Podvody vo finančných výkazoch (2005 | pridané 11. mája 2005)

Alexandra Bartková; Školiteľ: RNDr. Darina Saxunová

Zmeny v manažmente, finančnom výkazníctve a audite vyvolané po páde Enronu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

33hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Proces riadenia finančných rizík v komerčnej banke (2000 | pridané 10. mája 2005)

Ján Vlach; Školiteľ: Ing. Dušan Pivka

Zhrnutie základných metód pre riadenie trhových rizík. V praktickej časti oceňovanie menovej opcie a úrokovej opcie.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

35hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

ABC in the Telecommunication Industry (2004 | pridané 22. februára 2005)

Barbora Stankovičová; Školiteľ: RNDr. Darina Saxunová

Activity Based Costing is a new approach in telecommunication industry. When the industry trends lead to a competitive market, the players should consider their product costs. In the past, there...

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

37hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Les PME dans l’Union Européenne : Les programmes communautaires d’aide aux entreprises (2001 | pridané 16. februára 2005)

Tomáš Bujna; Školiteľ: Alain Buzelay

Les implication pratiques des programmes europeens d'aide aux entreprises au sein d'une PME desirant se developper dans les PECO.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

46hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Navyšovanie základného imania pomocou verejnej ponuky akcií (2000 | pridané 27. januára 2005)

Radoslav Tausinger; Školiteľ: Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na možnosť získavania zdrojov financovania pomocou ponuky akcií. Chceme ukázať, ako takýto proces funguje vo svete, aké sú jeho výhody a nevýhody a v čom sú jeho problémy pri aplikovaní na slovenské podmienky.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa