sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Portál obsahuje 8 diplomových prác z odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Súčasný stav globálneho trhu drahých kovov (2011 | pridané 17. júna 2011)

Juraj Podolan; Školiteľ: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Cieľom práce je komplexne popísať a analyzovať vývoj globálneho trhu s drahými kovmi za posledné desaťročie a identifikovať faktory stojace za ich bezprecedentným rastom ceny. Práca okrem toho poukazuje na dôležitosť drahých kovov pre modernú informačnú spoločnosť a identifikuje kľúčové aspekty, trendy a faktory, ktoré majú potenciál trh s drahými kovmi ovplyvniť v budúcnosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zahraničnoobchodná spolupráca Indie a EÚ (2008 | pridané 2. júna 2008)

Zuzana Janotová; Školiteľ: Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať súčasnú zahraničnoobchodnú spoluprácu Indie a Európskej Únie ako z pohľadu zmluvných vzťahov, tak aj z vývoja obchodnej bilancie a investícií. Práca je rozdelená do troch kapitol.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra medzinárodného obchodu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Slovenská diskusia o Európskej ústavnej zmluve (2007 | pridané 26. mája 2007)

Matúš Kobza; Školiteľ: PhDr. Peter Weiss, CSc.

Cieľom diela je priblíženie priebehu a obsahu slovenskej debaty o budúcnosti Európy a zhodnotenie formovania a presadzovania názorov SR na Európsku ústavnú zmluvu. V práci sme dospeli k záveru, že pozitívnymi prvkami diskusie bola jej inštitucionalizácia v podobe Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska a štandardizácia postojov politických strán k integrácii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

39hlasov

Transatlantické vzťahy a Nemecko (2006 | pridané 24. mája 2007)

Martin Belan; Školiteľ: Mgr. Boris Mattoš

Zmeny v svetovom politickom prostredí po konci studenej vojny mali dopad na aktérov transatlantického partnerstva. Na jednej strane sa ukázali významné posuny v mocenskom postavení aktérov a ich vnímaním zahraničnej politiky ako nástroja presadzovania sa vo svete.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Organizácia spojených národov v procese globalizácie – Reformy OSN (2006 | pridané 24. mája 2007)

Ján Šalko; Školiteľ: JUDr., Ing. Juraj Králik, CSc

Táto diplomová práca sa zaoberá postavením Organizácie spojených národov v súčasnom globalizovanom svete a jednotlivými reformami, ktoré sa od začiatku deväťdesiatych rokov pokúšali OSN adaptovať na novú medzinárodnú situáciu charakterizovanú globalizáciou.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

64hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Energetická politika (EÚ, Slovenska, porovnanie s Rakúskom a jej praktická aplikácia) (2005 | pridané 20. októbra 2006)

Soňa Obrtálová; Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD.

Cielom práce je upútať pozornosť na závažnú a aktuálnu tému - energetika a vyvolať diskusiu o možnostiach riešenia súčasnej neudržateľnej energetickej situácie. Je nevyhnutná zainteresovanos? širokej verejnosti a uvedomovanie si súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zdroje konfliktov na Balkáne na konci 20.storočia (2005 | pridané 24. mája 2005)

Ivan Seleštiansky; Školiteľ: Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Názov diplomovej práce – Zdroje konfliktov na Balkáne, je trochu nepresný, má široký záber a nie je cieľom skúmanie všetkých konfliktov, ktoré sa v minulosti objavovali vo všetkých krajinách Balkánu. Zameriame sa v nej hlavne na príčinné súvislosti konfliktov v oblastiach, kde vždy v minulosti boli najintenzívnejšie, najčastejšie strety a kde sa menila klíma a situácia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

56hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Manažment Schengenskej hranice (2005 | pridané 6. mája 2005)

Viliam Kutenič; Školiteľ: doc. PhDr. René Pawera, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať vybrané problémy manažmentu schengenskej hranice v období rozširovania Európskej únie o desať nových členov a načrtnúť niektoré možnosti ich riešenia. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Obsahuje 2 tabuľky a 6 príloh. Prvá kapitola je venovaná histórii Európskej únie a Schengenskému priestoru a analýze Schengenského dohovoru.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

39hlasov Dostupný celý text práce: RAR
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa