Obchod a marketing

Portál obsahuje 11 diplomových prác z odboru Obchod a marketing

Obchod a marketing

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

VPLYV SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO AGRÁRNEHO OBCHODU (2013 | pridané 28. mája 2013)

Aleš Andel; Školiteľ: prof.Ing.Mária Hambálková, CSc.

Diplomová práca „Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu zahraničného agrárneho obchodu“ je zameraná na posúdenie celkového vplyvu poľnohospodárskej politiky Európskej únie na zahraničný agrárny obchod Slovenskej republiky voči krajinám Európskej únie a tretím krajinám.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

8hlasov

Realizácia a ekonomické vyhodnotenie aplikácie multikanálového internet marketingu (2010 | pridané 1. júna 2012)

Alžbeta Kováčová; Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, PhD.

Cieľom tejto bakalárskej práce je ukázať dôležitosť internetového marketingu, jeho využitie, hodnotu a prínos pre spoločnosť. Práca sa skladá z piatich častí, ktoré sú celistvým obrazom moderného internetového marketingu. V prvej časti sa zameriavam na význam a prínos internetového marketingu pre spoločnosť.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vplyv sociálnych médií na internetový obchod (2012 | pridané 25. mája 2012)

Ing. Alžbeta Kováčová; Školiteľ: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Cieľom diplomovej práce je zistiť aký vplyv majú sociálne médiá na internetový obchod. V úvode práce je pozornosť venovaná problematike sociálnych médií a popisu ich najpopulárnejších predstaviteľov. V ďalších častiach sa sústreďuje na využívanie sociálnych médií pre obchodné účely a na spôsoby merania aktivít užívateľov sociálnych médií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Designing Brand Personality Using the Power of Archetypes (2011 | pridané 25. mája 2011)

Andrea Pisarova; Školiteľ: Holger Schwarting

Opposed to the functional advantages of the product, the brand has to distinguish itself from others to be successful. In order to connect to the consumer, vie with the competition and to achieve the strategic goals, the company has to develop an independent identity. This brand identity is almost impossible to copy.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza marketingových aktivít Europa Shopping Center (2010 | pridané 7. júna 2010)

Karolína Kyzúrová; Školiteľ: Ing. Jana Černá, Phd.

ABSTRAKT KYZÚROVÁ, Karolína: Analýza marketingových aktivít v Europa shopping center. [Bakalárska práca] / Karolína Kyzúrová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie; Katedra marketingovej komunikácie. – Školiteľ : Ing. Jana Černá, Phd. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. - Trnava : FMK UCM, 2010. počet s.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

15hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využívanie elektronického marketingu v cestovnom ruchu (2009 | pridané 14. júna 2009)

Veronika Palovčíková; Školiteľ: doc. RNDr. Pančík Juraj, PhD.

Práca sa zaoberá využívaním elektronického marketingu v cestovnom ruchu v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra. Cieľom je analyzovať využívanie elektronického marketingu v cestovnom ruchu v regióne horná Nitra.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Meranie kvality služieb kombináciou techniky kritických incidentov a metódy mystery shopping, Aplikácia na príklade slovenských hotelov (2008 | pridané 15. marca 2009)

Milan Schnorrer; Školiteľ: doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. / Kozultácie poskytol: Prof.Dr. Bernd Stauss

Práca je doposiaľ najširším publikovaných výskumom kvality služieb slovenských hotelov a zároveň dokazuje možnosť spojenia dvoch oddelených metód merania kvality služieb - Mystery Shopping a Techniky kritických incidentov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

PRODUKTY NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ – VPLYV A DÔSLEDKY NA VÝVOJ TRHOVÉHO PROSTREDIA (2008 | pridané 21. januára 2009)

Ing. Stanislava Poláková; Školiteľ: Ing. Rastislav Strhan, PhD

POLÁKOVÁ, Stanislava: Produkty nových technológii – vplyv a dôsledky na vývoj trhového prostredia. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru. – Vedúci diplomovej práce: Ing. Rastislav Strhan, PhD. – Bratislava: OF EU, 2008, 94s.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Public relations spoločnosti Tournigan GOLD Corporation (2008 | pridané 23. augusta 2008)

Tomáš Dzurenda; Školiteľ: PhDr. Katarína Ďurková

Predmetom práce je vytvorenie plánu PR aktivít pre spoločnosť Tournigan GOLD Corporation na základe predošlého štúdia teórie marketingovej komunikácie, analýzy dotazníka a SWOT analýzy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Fakulta masmediálnej komunikácie » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti. (2007 | pridané 1. júna 2007)

Lenka Knezu; Školiteľ: Ing. Dana Vokounová, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo objasniť správanie a rozhodovanie spotrebiteľov, charakterizovať trh starobného dôchodkového sporenia na Slovensku a na základe prieskumu určiť, podľa ktorých faktorov sa sporitelia rozhodli pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Ekonomická univerzita Bratislava » Obchodná fakulta » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Aplikácia marketingových nástrojov v prostredí internetu (2007 | pridané 26. mája 2007)

Martin Meciar; Školiteľ: Doc. Elena Horska

Vytvorenie elektronickej predajne, príprava marketingového mixu, prieskum spotrebiteľov a predajcov prostredníctvom webových dotazníkov a analýza získaných údajov pomocou programu SPSS (typológia)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

54hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa