sme.sk
 

Verejná ekonomika a služby

Portál obsahuje 12 diplomových prác z odboru Verejná ekonomika a služby

Verejná ekonomika a služby

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Vývoj slovenského trhu práce od vstupu do Európskej únie (2012 | pridané 7. novembra 2012)

Matej Ihelka; Školiteľ: PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Cieľom bakalárskej práce je podať z ekonomického hľadiska komplexný pohľad na problematiku trhu práce v Slovenskej republike od jej vstupu do Európskej únie. Na základe analýzy vybraných makroekonomických ukazovateľov ako hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia popísať vývoj trhu práce nielen na národnej, ale i regionálnej úrovni.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vnímanie a akceptácia lobingu v spoločnosti (2008 | pridané 10. októbra 2011)

Jakub Turčík; Školiteľ: Ing. Ján Šebo, PhD.

TURČÍK, Jakub, Bc.: Vnímanie a akceptácia lobingu v spoločnosti. [Diplomová práca]. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta. Katedra verejnej ekonomiky, 2008. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ján Šebo, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vplyvu Web 2.0 na rozvoj eGovernmentu (2011 | pridané 4. augusta 2011)

Tomáš Piovarči; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

PIOVARČI, Tomáš: Analýza vplyvu Web 2.0 na rozvoj eGovernmentu. [Diplomová práca] / Tomáš Piovarči. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra verejnej ekonomiky. - Vedúci: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. - Banská Bystrica: EF UMB, 2011. 86 s. Diplomová práca sa zaoberá témou analýzy vplyvu Webu 2.0 na rozvoj eGovernmentu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

HODNOTENIE FUNKČNOSTI A INFORMAČNÉHO OBSAHU WEBOVÝCH SÍDIEL INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ SPRÁVY (2011 | pridané 27. júla 2011)

Oliver Šipkovský; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, Csc.

Diplomová práca prezentuje výsledky primárneho a sekundárneho prieskumu dodržiavania štandardov funkcionality a informačného obsahu webových sídiel a úrovňou poskytovania on-line služieb webových sídiel verejnej správy. Zaoberá sa analýzou a komparáciou zistených výsledkov z prieskumov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Financovanie sociálneho systému vo vybraných krajinách EÚ (2008 | pridané 6. júna 2011)

Martina Hronská; Školiteľ: doc. PaedDr. Korimová Gabriela, PhD.

Práca sa zaoberá financovaním sociálneho systému vo vybraných krajinách Európskej Únie. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a analýzy súčasného stavu financovania sociálneho systému v konkrétnych podmienkach vybraných štátov Európskej Únie porovnať vybrané sociálne systémy a odhaliť perspektívu rozvoja a financovania moderného sociálneho štátu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cenová regulácia prirodzených monopolov (2002 | pridané 22. septembra 2008)

Samuel Alexander; Školiteľ: Ing. Ľubomír Dolgoš, PhD.

Práca sa zaoberá ekonomickou reguláciou, uvádzam metódy a modely regulácie cien prirodzených monopolov s orientáciou na sieťové odvetvia, najmä na elektroenergetiku. Podrobnejšie sú rozobraté hlavne modely využívané v praxi vo vyspelých štátoch, a to regulácia podľa primeranej miery zisku a cenová regulácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikovohospodárska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparacia danoveho systemu Slovenskej republiky a Spanielskeho kralovstva (2008 | pridané 21. júla 2008)

Roman Mikus; Školiteľ: Ing. Ivona Durinova, PhD.

Diplomova praca porovnava danove sustavy oboch krajin a su v nej navrhnute opatrenia pre zefektivnenie tychto dvoch danovych systemov.

Ekonomická univerzita Bratislava » » Katedra podnikových financií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

18hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Aktuálny stav elektronického zdravotníctva (e-health) v EÚ a SR (2008 | pridané 4. júna 2008)

Katarína Kuboveová; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca prezentuje výsledky analýzy aktuálneho stavu elektronického zdravotníctva na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie. Zaoberá sa využívaním základných štyroch aplikácií elektronického zdravotníctva - elektronických zdravotných záznamov, elektronickej preskripcie, národných zdravotnícky portálov a mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výzvy a problémy inovačnej politiky Slovenksa (2008 | pridané 2. júna 2008)

Michaela Boleková; Školiteľ: Doc.Ing. Juraj Borovský, PhD

Diplomová práca integruje teoretické poznatky o inováciách a ich významnosti so skúmaním uplatnenia týchto princípov v kontexte slovenskej ekonomiky. Analýza súčasnej situácie je tu doplnená determinovaním brzdiacich elementov. Na identifikáciu bariér následne nadväzuje popis výziev a príležitostí najbližších rokov ale najmä formulovanie odporúčaní pre inovačnú politiku tak, aby mohli byť tieto príležitosti využité.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém odvodového bonusu a jeho dopady na makroúrovni (2007 | pridané 17. augusta 2007)

Anna Mitterová; Školiteľ: Ing. Ján Šebo, PhD.

Popis, existujúce analýzy a vlastná makroanalýza systému odvodového bonusu podľa návrhu Richarda Sulíka. Odvodový bonus = úplná reforma systému daní, odvodov a sociálnych dávok.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Odvodový bonus (2007 | pridané 12. augusta 2007)

Miroslav Števák; Školiteľ: Ing. Ján Šebo, PHD.

1. Zjednodusenie dostavania davok a ich narokovania si. 2. Zjednodusenie dnesheho komplikovaneho systemu institucii verejnej spravy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra verejnej ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém kariérneho poradenstva pre študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (2007 | pridané 6. júna 2007)

Ing. Martina Malinovská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

ABSTRAKT MALINOVSKÁ, Martina: SYSTÉM KARIÉRNEHO PORADENSTVA PRE ŠTUDENTOV TRENČIANSKEJ UNIVERZITY A. DUBČEKA V TRENČÍNE (Diplomová práca) – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. – Vedúci práce: Ing.Tomáš Hanulík. – Trenčín: FSEV TnUAD, 2007. - 77 s.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

60hlasov Dostupný celý text práce: PDF
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa