sme.sk
 

Ostatné príbuzné odbory

Portál obsahuje 7 diplomových prác z odboru Ostatné príbuzné odbory

Ostatné príbuzné odbory

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big Data Manažmente. (2015 | pridané 15. januára 2016)

Patrícia Franková; Školiteľ: Ing. Peter Balco, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zdokumentovať agilný prístup k riadeniu projektov a navrhnúť spôsob jeho využitia pri projektoch týkajúcich sa Big Data Manažmentu. Popísali sme agilný a plánom riadený prístup k riadeniu projektov a ich rozdiely. Taktiež sme popísali Big Data Manažment, trendy, ktoré viedli k vzniku Big Data a rozdiel medzi Big Data a business intelligence.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Dopravná politika SR ako člena EÚ (2010 | pridané 24. januára 2012)

Leo Šátek; Školiteľ: Ing. Stanislava Veselovská

Záverečná práca je venovaná súčasnému stavu dopravy a obsahu spoločnej dopravnej politiky Európskej únie, ako aj dopravnej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou obmedzovania a internalizácie externalít v doprave, skúma elektronický výber mýta ako nástroj internalizácie externalít v cestnej doprave a navrhuje vlastné technické riešenie elektronického výberu mýta.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra hospodárskej politiky (KHP) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza ľudských zdrojov ako základného faktora technického rozvoja Slovenskej republiky (2011 | pridané 1. januára 2012)

Lukáš Juriček; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD.

Cieľom tejto záverečnej práce je spracovať teoretické východiská ľudských zdrojov, znalostného manaţmentu, organizačného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania zamestnancov, hodnotenia práce a výkonu, vedecko-technického rozvoja a zanalyzovať súčasný stav výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho vplyv na jej technický a inovačný rozvoj.

Prešovská univerzita » Fakulta manažmentu » Katedra ekonómie a ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VOĽNE DOSTUPNÉ NÁSTROJE PRE DATA MINING (2011 | pridané 1. júla 2011)

Michaela Krkošová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Predkladaná bakalárska práca sa snaží vymedziť pojem data mining a popísať jeho využitie vo verejnom sektore a verejných financiách. Tiež sa snaží poukázať na možnosti a význam voľne dostupných softvérových nástrojov pre riešenie úloh dataminingu a pre hĺbkovú analýzu údajov. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter a je rozdelená na tri časti. Prvá kapitola má 5 podkapitol.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V RÁMCI TRHOV SEVERNEJ AMERIKY, EURÓPSKEJ ÚNIE A SLOVENSKA V ROKOCH 2008 AŽ 2010 (2010 | pridané 30. decembra 2010)

Milan Bruncko; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Fekete, PhD

Obsahom prvej časti tejto práce je vplyv a dopady svetovej hospodárskej krízy na najvýznamnejších producentov osobných automobilov v priebehu rokov 2008, 2009 a 2010. Na porovnanie týchto spoločností je využitá metóda strategických skupín, ktorú vypracoval Michael Porter v knihe Competitive strategy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MULTIDIMENZIONÁLNA SEGMENTÁCIA KLIENTOV (2008 | pridané 12. júna 2008)

Radoslav Račák; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou data miningu v oblasti segmentácie klientov banky. V úvode teoretickej časti vysvetľuje samotný pojem data mining, jeho podstatu a možnosti využitia. Následne sa zaoberá procesom data miningu a jednotlivými data miningovými úlohami. V ďalších kapitolách sa popisuje príprava dát, spôsoby zhlukovania a pojem segmentácie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Podpora projektov z fondov EÚ vo vybranej banke (2006 | pridané 3. decembra 2007)

Marián Marcinko; Školiteľ: Ing. Oto Košík, M. eng, CsC.

V prípade teoretickej časti sa jedná o popis fondov, jednotlivých operačných programov, cieľov, pod ktoré spadajú podľa vyspelosti jednotlivých regiónov a v praktickej časti je to prípadová štúdia konkrétneho projektu a jeho financovanie z bankových úverov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa