sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

Portál obsahuje 36 diplomových prác z odboru Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Prostitúcia ako sociálno-patologický jav (2006 | pridané 6. decembra 2007)

Dagmar Bleyová; Školiteľ: prof.PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Analýza prostitúcie ako celospoločenského problému v historickom kontexte a v súčasnosti. Prevencia nútenej prostitúcie a obchodovania s ľuďmi.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA 1. STUPNI ZŠ (2006 | pridané 16. septembra 2007)

Jozef Homza; Školiteľ: Ing. Bianka Horváthová

Témou mojej diplomovej práce je tvorba prezentácií ako prostriedok skvalitnenia výučby na 1. stupni základnej školy. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickým poznatkom o počítačoch. V 2. – 4. kapitole skúmame stav používania informačných technológií a z toho vyplývajúcu tvorbu prezentácií v práci učiteľov.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

55hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vplyv environmentálnej výchovy na hodnotovú orientáciu mládeže (2007 | pridané 4. júla 2007)

Ing. Ján Mihalík; Školiteľ: Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.

Cieľom práce je posúdiť efektívnosť súčasnej formálnej environmentálnej výchovy pri tvorbe pozitívneho environmentálneho vedomia mládeže.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Príprava detí na zvládanie krízových situácií (2007 | pridané 14. júna 2007)

Eva Čerňanská; Školiteľ: RSDr. Mgr. Vladimír Míka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vzdelávania a prípravy detí na pravdepodobné krízové situácie. Obsahuje stručný popis systému vzdelávania obyvateľov na civilnú ochranu v SR a analýzu súčasného stavu prípravy žiakov. Cieľom práce bolo poukázať na dôležitosť prípravy detí. Súčasťou práce sú návrhy na zlepšenie systému vzdelávania a prípravy žiakov základných škôl na krízové situácie.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kariérne poradenstvo na stredných školách v Trenčianskom kraji (2007 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Marcela Lučanská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

Práca sa zoberá problematikou kariérneho poradenstva , jeho úlohou v zvyšovaní kvality ľudských zdrojov , spoločenským významom kariérneho poradenstva, faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, postupmi a krokmi, ktoré využíva a zefektívňovaním profesionálneho správania sa ľudí, nakoľko kariérne poradenstvo predstavuje účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou v budúcnosti, zosúlaďuje individuálne želania a potreby so spoločenskými, šetrí, dokonca znásobuje spoločenské prostriedky investované do vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

História, súčasnosť a moderné trendy v povrchovej úprave dreva (2006 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Milan Války; Školiteľ: PaedDr. Jana Depešová

Hlavným obsahom diplomovej práce je charakteristika lesného hospodárstva v Slovenskej republike, popis vlastností drevín vyskytujúcich sa v podnebí mierneho pásma, možnosti ich genetických modifikácií, priemyselné spôsoby využitia drevnej hmoty, popis povrchových úprav v minulosti a súčasnosti, vrátane najnovších technológií. Vo výskumnej časti práce nám výsledky prieskumu podávajú obraz o vedomostiach a zručnostiach, ktoré žiaci 5. ročníka Základnej školy získali mimo vyučovania v oblasti spracovania drevnej hmoty.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Effectivity of effectivness of Torrance Test of Creative Thinking in Elementary Schools for exeptional children in Slovak Republic and in the United States (2006 | pridané 23. júla 2006)

Stanislava J Leslie; Školiteľ: PhDr, Miron Zelina, DrSC

Tvorivost ma z hladiska ludskeho myslenia rozhodujuci vyznam.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Kognitívna analýza porúch čítania u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu (2005 | pridané 28. júna 2006)

Mgr. Marianna Hricová; Školiteľ: Doc. Zsolt Cséfalvay, PhD

Jazyky sú odlišné typom ortografie a pravidelnosťou písania. Práca skúma prítomnosť troch foriem alexií – fonologickej, hĺbkovej a povrchovej v slovenskom jazyku, ktoré boli v rámci modelu normálneho procesu čítania slov opísané v nízko transparentných a nepravidelných jazykoch.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorivost u deti skolskeho veku (2005 | pridané 26. augusta 2005)

Stanislava Janoskova; Školiteľ: DrSc Prof. PhDr Miron Zelina, Univerzita Komenskeho Bratislava

Porovnanie urovne tvorivosti podla testov Guilfoda a Torranca u deti osobitnych skol a u deti zakladnych skol na Slovensku. Vyskum v rokoch 1994-1999.

Univerzita Komenského » Evanjelická bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

55hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Efektivita tréningu komunikačných stratégií u osôb s afáziou (2005 | pridané 14. júna 2005)

Mária Škapcová; Školiteľ: Doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Práca prináša teoretické a empirické poznatky o efektivite tréningu komunikačných stratégií u osôb s afáziou. Tréningom komunikačných stratégií autorka zisťovala efektivitu používania komunikačných stratégií osobou s afáziou, ktorá sa tréningu zúčastnila s konverzačným partnerom a osobou s afáziou, ktorá absolvovala tréning bez participácie konverzačného partnera.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

34hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Komparácia náročnosti textov učebníc s geologickým učivom pre slovenské a maďarské školy (2005 | pridané 10. mája 2005)

András Szakál; Školiteľ: Doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth, CSc.

Práca skúma náročnosť učebných textov troch učebníc s geologickým obsahom učiva metódou Nestlerová-Průcha (-Pluskal).

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Počítačové systémy - webová učebnica pre učiteľov (2005 | pridané 11. apríla 2005)

Michal Vavrek; Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho

V diplomovej práci sa zaoberám návrhom a čiastočnou realizáciou webovej učebnice, ktorá má by? nápomocná učiteľom gymnázií, pri vyučovaní informatiky. Témou učebnice sú počítačové systémy. Najskôr sa venujem potrebe vytvorenia takejto učebnice a jej výhodám. Neskôr samotným návrhom a čiastočnou realizáciou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra základov a vyučovania informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Odborová didaktika

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Didaktické počítačové hry II. (2004 | pridané 17. marca 2005)

Lucia Sobotková; Školiteľ: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.

Témou diplomovej práce sú didaktické počítačové hry. Jej súčasťou je didaktická počítačová hra s názvom AZ–Kvíz, ktorá bola vytvorená ako aplikácia v prostredí Java Development Kit. V práci je zároveň popísaný návrh, implementácia a metodika hry, ale tie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Odborová didaktika

48hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Osobitosti rozvíjania komunikačných zručností sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na I.stupni špeciálnej základnej školy (2004 | pridané 31. mája 2005)

Roman Vojtechovský; Školiteľ: Ondrej Matuška

Hlavnou témou tejto práce je preskúmať osobitosti cielenej špeciálnopedagogickej činnosti učiteľa vo vyučovacom procese sluchovo-mentálne postihnutých žiakov na rozvíjanie ich komunikačných zručností. Práca je rozdelená na 6 kapitol. Obsahuje 28 obrázkov a 21 tabuliek.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

45hlasov

Výskum pohybových schopností a techniky vo futbale sluchovo postihnutých detí vo veku 11–15 rokov (1999 | pridané 31. mája 2005)

Miloš Štefek; Školiteľ: Doc. PhDr. Jozef Baláž Csc.

Cieľom tejto práce je prispieť k poznatkom o výskume pohybových schopností sluchovo postihnutých detí a navrhnúť prípravné, herné cvičenia a overenie ich vhodnosti v praxi a zistiť účinnosť systému vybraných cvičení zameraných na rozvoj pohybových schopností. Diplomová práca má zámer i jeho formálne spracovanie pomocou kváziexperimentu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

36hlasov

Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže v materských, základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. (2003 | pridané 31. mája 2005)

Angela Oroszová; Školiteľ: PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc.

Témou práce je už povedome známa a často predmetom polemík bývajúca školská integrácia. Diplomová práca sa delí na dve časti: teoretickú a praktickú. V teoretickej časti autorka udáva všeobecný prehľad o sluchovom postihnutí . Práca obsahuje dôsledky sluchových porúch a ich dopad na vývin reči, na rodinný život, a vo vzdelávaní a na pracovné uplatnenie.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

35hlasov
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Výsledky zoraď podľa