Pedagogika

Portál obsahuje 9 diplomových prác z odboru Pedagogika

Pedagogika

<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Raising English language learners’ metacognitive awareness: Focus on learning styles (2013 | pridané 30. augusta 2013)

Jana Pastorková; Školiteľ: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

The objective of this thesis is to identify the scope of metacognitive training in EFL textbooks recommended by the Slovak Ministry of Education for secondary schools in Slovakia. Sixteen sets of textbooks (in all 47 publications incl.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine z hľadiska učebnicovej politiky (2012 | pridané 18. septembra 2012)

Mgr. Pavol Galáš; Školiteľ: Mgr. Michal Rehúš, PhD.

Práca sa zaoberá porovnaním školských systémov Slovenska a Fínska z hľadiska učebnicových politík oboch krajín. Na základe predmetnej komparácie a výskumu medzi učiteľmi v regionálnom školstve na Slovensku prináša návrhy zmien pre túto oblasť vzdelávacej politiky na Slovensku.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Premeny v hodnotových orientáciách (2010 | pridané 25. januára 2011)

Alica Mlinarcsiková; Školiteľ: ------------------------------------

Práca sa zaoberá problematikou hodnôt a hodnotovej orientácie súčasnej mládeže. Cieľom práce je objasniť faktory, ktoré majú na hodnotovú orientáciu mládeže vplyv, ich vývoj a zmeny, ktorými prešli. Zároveň vypovedá o tom, ako tieto zmeny premieňajú aj hodnotový systém, ktorý si mládež vytvorila.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní dejepisu na stredných školách (2010 | pridané 4. januára 2011)

Bc. Pavol Galáš; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Gavora

Obsahovo práca vychádza zo všeobecných východísk využitia informačno-komunikačných technológií, ktoré sú aplikovateľné pre vyučovací predmet dejepis na stredných školách. Ťažiskovými témami sú konkrétne možnosti, ktoré dejepisnému vyučovaniu ponúkajú sieť Internet, prezentačný softvér a výučbové programy.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŽIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY (2008 | pridané 23. marca 2008)

Gabriela Krížovská, Ing.; Školiteľ: Mgr. Slávka Pasteľáková

Cieľom tejto práce je predostrieť učiteľskej verejnosti možnosti efekívnejšieho vyučovania, počúvania a hovorenia v anglickom jazyku s deťmi mladšieho školského veku. V obsahu svojej práce som sa zamerala na alternatívy skvalitnenia vyučovacieho procesu zakomponovaním hier na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

68hlasov

Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ (2007 | pridané 28. decembra 2007)

Katarína Šuleková; Školiteľ: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zážitková pedagogika patrí k novým pedagogickým smerom. Zážitkové vyučovanie, ako už konkrétny spôsob edukácie sa snaží prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Zážitkové vyučovanie sa však nesústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale predovšetkým na jeho spracovanie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra hudby (KHU) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

38hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Materials, equipment and procedures available for teaching English to blind students (2006 | pridané 28. decembra 2007)

Mgr. Jana Hanzálková; Školiteľ: PhDr. Debora Zemenová, M.A.

The thesis deals with the topic of teaching English to blind students. I concentrate mainly on the materials and equipment which can be used, on the specific aspects of teaching blind students and on comparison of education at regular schools integrating blind students and education at special schools.

Univerzita mimo Slovenska | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA 1. STUPNI ZŠ (2006 | pridané 16. septembra 2007)

Jozef Homza; Školiteľ: Ing. Bianka Horváthová

Témou mojej diplomovej práce je tvorba prezentácií ako prostriedok skvalitnenia výučby na 1. stupni základnej školy. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickým poznatkom o počítačoch. V 2. – 4. kapitole skúmame stav používania informačných technológií a z toho vyplývajúcu tvorbu prezentácií v práci učiteľov.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

57hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

História, súčasnosť a moderné trendy v povrchovej úprave dreva (2006 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Milan Války; Školiteľ: PaedDr. Jana Depešová

Hlavným obsahom diplomovej práce je charakteristika lesného hospodárstva v Slovenskej republike, popis vlastností drevín vyskytujúcich sa v podnebí mierneho pásma, možnosti ich genetických modifikácií, priemyselné spôsoby využitia drevnej hmoty, popis povrchových úprav v minulosti a súčasnosti, vrátane najnovších technológií. Vo výskumnej časti práce nám výsledky prieskumu podávajú obraz o vedomostiach a zručnostiach, ktoré žiaci 5. ročníka Základnej školy získali mimo vyučovania v oblasti spracovania drevnej hmoty.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC
<< | < | 1 | > | >>
Výsledky zoraď podľa